جملات فلسفی زیبا و قصار دالایی لاما

سخنان و جملات دالایی لاما

سخنان و جملات زیبای دالایی لاما رهبر دینی بوداییان تبت

جملات فلسفی زیبا و قصار دالایی لاما - سخنان و جملات زیبای دالایی لاما

سخنان و جملات زیبای دالایی لاما

ذهن آرام به ارمغان می آورد قدرت درونی و اعتماد به نفس را به گونه ای که برای سلامتی بسیار مهم است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما هرگز نمی توانیم صلح را در جهان بیرونی به دست آوریم

تا زمانی که ما به صلح با خودمان دست نیافتیم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دین من بسیار ساده است . دین من مهربانی است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

این دین ساده من است. بدون نیاز به معابد

؛ بدون نیاز به فلسفه پیچیده. مغز خود ما . قلب خود ما معبد ما است ؛ فلسفه انسانیت محبت است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم

در برگیرنده مخاطرات بزرگ است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آنگاه که می بازی . از باختت درس بگیر

سخنان و جملات زیبای دالایی لاما

ایمان من به من کمک می کند غلبه کنم بر احساسات منفی و پیدا کنم تعادل را.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سه اصل را دنبال کن:محترم داشتن خود . محترم داشتن دیگران

جوابگو بودن در قبال تمام کنش های خود

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عشق و محبت ضروریست . نه تجملات . بدون آنها بشریت نمی تواند زنده بماند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من خودم را به عنوان یک راهب بودایی ساده توصیف می کنم . نه بیشتر نه کمتر

جملات فلسفی زیبا و قصار دالایی لاما

به یاد داشته باش . دست نیافتن به آنچه می خواهی گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می گیرد

سخنان و جملات زیبای دالایی لاما

قواعد را فراگیر تا به چگونگی شکستن آنها به گونه ای شایسته

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

رفاهی مادی نمی تواند درد و رنج روانی را به زانو در اورد

. و اگر ما از نزدیک نگاه کنیم . مشاهده می کنیم که کسانی که بسیاری اموال دارند

لزوما خوشحال نیستند. در واقع . ثروتمند بودن اغلب به ارمغان می آورد اضطراب بیشتر را

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آگاه باشی . نگذار ستیزه ای خرد بر ارتباطی پر قدر . خللی وارد سازد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به دلیل عدم وجود اصل اخلاقی . زندگی انسان بی ارزش می شود .

اصل اخلاقی . صداقت . یک عامل کلیدی است . اگر ما آن را از دست دادیم . پس از آن هیچ آینده وجود ندارد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شادی چیزی که آماده و ساخته شده نیست . آن از اقدامات خود شما می آید.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

گاهی اوقات میتوان ایجاد کرد یک احساس پویا را با گفتن چیزی

و گاهی اوقات میتوان ایجاد کرد یک تصویر زیبا را با سکوت.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خواب بهترین مراقبه است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما می توانیم بدون دین و مراقبه زندگی کنیم . اما ما نمی توانیم بدون محبت انسان زنده بمانیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هرگاه به اشتباه خویش پی بردی

بی درنگ گامهایی برای اصلاح آن بردار

جملات زیبای دالایی لاما

هنگامی که شما دچار نارضایتی هستند . شما همیشه می خواهید بیشتر . بیشتر . بیشتر. و تمایل شما هرگز نمی تواند راضی شود

اما زمانی که شما قناعت را تمرین میکنید . شما می توانید به خودتان بگویید

:آه بله – من در حال حاضر همه چیزی که در واقع نیاز دارم را دارم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر روز مجالی را صرف خلوت کردن کن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

امروز گروه های مختلف قومی و ملیت های مختلف با توجه به حس مشترک گرد هم می آیند.

جملات زیبای دالایی لاما

هدف از زندگی ما این است که شاد باشد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بهترین راه برای حل و فصل هر گونه مشکل در جهان انسان

این است دعوت کردن از همه طرف ها به نشستن و صحبت کردن.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای

اما از ارزش های خود دست بر ندار

جملات زیبای دالایی لاما

عدم شفافیت در کارها در بی اعتمادی و یک حس عمیق از نا امنی میباشد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تا آن زمان که جهل استاد ما است . هیچ امکان صلح واقعی وجود ندارد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من همیشه بر این باورم که حکومت شاه یا رهبر رسمی منسوخ شده است. در حال حاضر ما باید با جهان مدرن زندگی کنیم.

سخنان دالایی لاما

به یاد داشته باش . خاموشی گاهی بهترین پاسخ است

سخنان دالایی لاما

برخی از افراد بازیگوش همیشه وجود دارند.

در تاریخ و زمان آخرین چند هزار سال . همیشه وجود داشته. در آینده . نیز وجود خواهد داشت.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نیکو و آبرومند زندگی کن . آنگاه . به وقت سالخوردگی

هنگامی که به گذشته بیندیشی از زندگی ات دیگر بار لذت خواهی برد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دشوار است که با خشونت مردم را سرکوب و در دراز مدت ارام نگه داشت

به عنوان مثال اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی نشان دهنده این موضوع میباشد.

سخنان دالایی لاما

اختلاف چیزی طبیعی است.

سخنان و جملات زیبای دالایی لاما

فضای عشق در خانه تو شالوده ای است برای زندگی ات

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من خودم را به عنوان یک سخنگوی رایگان برای مردم در نظر میگیرم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر شما می توانید کمک کنید به دیگران. اگر شما نمی توانید انجام دهید این کار را . حداقل به آنها صدمه نزنید.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در ناسازگاری ها با افراد مورد علاقه ات

تنها به وضعیت فعلی بپرداز. گذشته را بزرگ نکن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

حتی یک حیوان . اگر به شما نشان می دهد محبت واقعی

به تدریج اعتماد شکل میگیرد اگر شما همیشه نشان دهید چهره بد و ضرب و شتم

چگونه میتوانند به دوستی شما اعتماد کنند ؟

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دانش خود را تسهیم کن

که طریقی برای دستیابی به جاودانگی است

سخنان و جملات زیبای دالایی لاما

من فکر می کنم تکنولوژی واقعا افزایش توانایی انسان است. اما فن آوری نمی تواند شفقت تولید کند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

با زمین مهربان باش

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سالی یکبار به جایی برو که پیش تر هرگز در آن جا نبوده ای

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

میزان موفقیت خود را بر اساس آنچه که مجبورید از دست بدهید بسنجید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به یاد داشته باش . بهترین رابطه

رابطه ای است که عشقتان به یکدیگر بر نیازتان به یکدیگر فزونی یابد

سخنان و جملات زیبای دالایی لاما

کامیابی خود را به داوری بنشین از آن طریق که بدانی چه واگذارده ای تا کامیابی را بدست آوری

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دانش خود را با دیگران در میان گذار . این تنها راه جاودانگی است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر می خواهی قواعد بازی را عوض کنی اول آنها را بیاموز

سخنان و جملات زیبای دالایی لاما

در عشق و آشپزی . جسورانه دل را به دریا بزن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فضای عشق در خانه تو شالوده ای است برای زندگی ات

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اجازه ندهید که یک مشاجره ی کوچک به یک دوستی بزرگ لطمه بزند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کامیابی خود را به داوری بنشین . از آن طریق که بدانی چه واگذارده ای تا کامیابی را بدست آوری

جملات کوتاه فلسفی آموزنده و حکیمانه و ارزشمند دالایی لاما

بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم . در برگیرنده مخاطرات بزرگ است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آنگاه که می بازی از باختت درس بگیر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به منظور انجام یک عمل مثبت ما در اینجا باید یک چشم انداز مثبت داشته باشیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به خاطر داشته باش که عشقهای سترگ و دستاوردهای عظیم.

به خطر کردن ها و ریسکهای بزرگ محتاجند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وقتی چیزی را از دست دادی. درس گرفتن از آن را از دست نده.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

این سه میم را همواره دنبال کن: محبت و احترام به خود ؛

محبت به همگان ؛ مسئولیت پذیری در برابر کارهایی که کرده ای

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می جویی گاه یک شانس بزرگ است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر می خواهی قواعد بازی را عوض کنی اول آنها را بیاموز.

سخنان و جملات زیبای دالایی لاما

به خاطر یک مشاجره کوچک. ارتباطی بزرگ را از دست نده.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وقتی دانستی که خطایی مرتکب شده ای. گامهایی پیاپی را برای رفع آن خطا بردار.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بخشی از هر روز خود را در تنهایی گذران.

سخنان و جملات زیبای دالایی لاما

چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا. اما ارزشهای خود را به سادگی در برابر آنها واننه.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به خاطر داشته باش گاه سکوت بهترین پاسخ است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شرافتمندانه بزی ؛ که هر گاه بیشتر عمر کردی. با یادآوری زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زیرساخت زندگی شما. وجود جوی از محبت و عشق در محیط خانه و خانواده است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در مواقعی که با محبوب خویش ماجرا می کنی

و از او گلایه داری. تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلایه های قدیم نگیر.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دانش خود را با دیگران در میان گذار… این تنها راه جاودانگی است.

سخنان و جملات زیبای دالایی لاما

با دنیا و زندگی زمینی بر سر مهر باش.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سالی یک بار جایی برو که تا کنون هرگز نرفته ای.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بدان که بهترین ارتباط آن است که عشق شما به هم. از نیاز شما به هم سبقت گیرد.

سخنان و جملات زیبای دالایی لاما

وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی. ببین چه را از دست داده ای که این را به دست آورده ای.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در عشق و آشپزی. جسورانه دل را به دریا بزن.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر تملک گرایی به شادمانی همیشگی منجر می شد.

بسیاری از صاحبان ثروت و تمول.

جاه و مقام و شهرت از شادمانی واقعی و پایدار برخوردار بودند.

جملات فلسفی زیبا و قصار دالایی لاما - سخنان و جملات زیبای دالایی لاما

همچنین بخوانید : جملات فلسفی بزرگان

منبع اصلی : fa.wikiquote.org

برچسب ها : , ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای چارلز داروین

سخنان و جملات زیبای چارلز داروین

سخنان و جملات چارلز داروین سخنان و جملات زیبای چارلز داروین زیست شناس بریتانیایی و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. لئوناردو باف یک پژوهشگر دینى معروف در برزیل است. متن روبرو ، نوشته اوست : در میزگردى که درباره « دین و آزادى » برپا شده بود و دالایی لاما هم در آن حضور داشت ، من با کنجکاوى ، و البته کمى بدجنسى ، از او پرسیدم: عالى جناب ، بهترین دین کدام است ؟ خودم فکر کردم که او لابد خواهد گفت: « بودایى » یا « ادیان شرقى که خیلى قدیمی تر از مسیحیت هستند. » دالایی لاما کمى درنگ کرد ، لبخندى زد و به چشمان من خیره شد ، و آنگاه گفت: بهترین دین ، آن است که شما را به خداوند نزدیک تر سازد. دینى که از شما آدم بهترى بسازد. » من که از چنین پاسخ خردمندانه اى شرمنده شده بودم ، پرسیدم: آنچه مرا انسان بهترى می سازد چیست ؟ او پاسخ داد: هر چیز که شما را دل رحم تر ، فهمیده تر ، مستقل تر ، بی طرف تر ، بامحبت تر ، انسان دوست تر ، با مسئولیت تر و اخلاقی تر سازد . دینى که این کار را براى شما بکند ، بهترین دین است » من لحظه اى ساکت ماندم و به حرف هاى خردمندانة او اندیشیدم. به نظر من پیامى که در پشت حرف هاى او قرار دارد چنین است : دوست من! این که تو به چه دینى اعتقاد دارى براى من اهمیت ندارد. آنچه براى من اهمیت دارد ، رفتار تو در خانه ، در خانواده ، در محل کار ، در جامعه و در کلّ جهان است. به یاد داشته باش ، عالم هستى بازتاب اعمال و افکار ماست. قانون عمل و عکس العمل فقط منحصر به فیزیک نیست. در روابط انسانى هم صادق است . اگر خوبى کنى ، خوبى می بینى و اگر بدى کنى ، بدى. همیشه چیزهایى را به دست خواهى آورد که براى دیگران نیز همان ها را آرزو کنى . شاد بودن ، هدف نیست. یک انتخاب است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.