جملات فلسفی قصار و زیبای کنفوسیوس

جملات آموزنده و قصار کنفوسیوس

سخنان و جملات زیبای کنفوسیوس – کنفوسیوس مشهورترین فیلسوف. نظریه پرداز سیاسی و معلم چینی

سخنان و جملات فلسفی قصار و زیبای کنفوسیوس

اشتباه را صحیح نکردن . خود اشتباه دیگری است

جملات زیبای کنفوسیوس

آموختن و بکار بستن خوشنودی خاطر می آورد

جملات فلسفی کنفوسیوس

مرد صاحب فکر اول به تحقیق می پردازد

اگر نتیجه گرفت راه درست آسان است

جملات قصار کنفوسیوس

کمتر می شود که حرف و روی موافق با نیت پاک قرین باشد

مرد بزرگ اگر وقار و خویشتن داری را فرو بگذارد

احترام و خرد خویش را از دست می دهد

کنفوسیوس

راستی و درستکاری را برترین جا بگذار

جملات فلسفی کنفوسیوس

طبیعی رفتار کردن بهترین شیوه آداب دانی است

جملات قصار کنفوسیوس

نادار باش و خرسند . دارا باش فروتن

سخنان کنفوسیوس

مرد بزرگ از پرخوری پرهیز می کند

جملات ارزشمند کنفوسیوس

از اینکه تو را نمی شناسند غم مخور

به این بیندیش که چرا تو مردم را نمی شناسی

سخنان کنفوسیوس

دانش کهن را بیاموز و دانش نو فراگیر تا شایسته آموزگاری باشی

مرد بزرگ یک طرفه قضاوت نمی کند

جملات فلسفی کنفوسیوس

دانش بی اندیشه دام است و اندیشه بی دانش بلا

اگر میدانی پایداری کن و اگر نمی دانی

بگو نمی دانم نشان دانش این است

در آنچه مشکوک است ساکت باش

و از باقی با احتیاط سخن برآن تا کمتر خطا کنی

آنکه بر پیمان خویش پای بند نیست به چکار می خورد

همچنانکه ارابه بی اسب . براه نمی رود

جملات ارزشمند کنفوسیوس

آنکه به درگاه خدا تقصیر کرده بکه پناه خواهد برد

اندیشه درست را دانستن و بکار نبستن از ناجوانمردی است

سخنان کنفوســیوس

حسن معاشرت است که همسایگی را شیرین می کند

اگر صبح راه درست را یافته باشیم شب برای مردن مهیا خواهیم بود

مرد بزرگ بفکر صفات خویش است

و مرد پست بفکر جاه خود

اولی از اشتباه و خطای خویش می ترسد

و دومی از بی مهری دیگران

جملات ناب کنفوسیوس

مرد بزرگ در جستجوی حق است و مرد پست بدنبال منفعت

جملات زیبای کنــفوســیوس

مرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود انجام می دهد

پرهیزگاری در گوشه گیری نیست

در کشاکش گفتگو و رایزنی با همسایگان است.

فضولی در هنگام کار

بیکاری می آورد و در دوستی بیزاری و تنهایی

جملات ارزشمند کنفوسیــوس

چوب پوسیده را نمی توان منبت کرد

زبان آوری و چرب زبانی شخص را منفور می سازد

من آدم محکم و پا برجا ندیده ام

این چهار صفت از بزرگان است

فروتنی . ادب . مهربانی و عدالت

با گله های کهنه که از خاطر می بریم

بار کینه ها را نیز از دل فرو می ریزیم

هنوز کسی را ندیده ام که خطای خود را بشناسد

و راستی خود را محکوم بداند

مرد بزرگ به نیازمندان کمک می کند

نه به دارندگان تا به دارائی خود بیفزایند

کیست که همه عمر از راه تقوا بیرون نرود

سادگی از دهاتیان است و ظرافت از شهریان

مرد کامل ظرافت و سادگی را باهم دارا است

جملات ارزشمند کنفوسیوس

آنکه راستی را دوست می دارد بهتر از آن است که می داند راستی چیست

تقوا در آن است که عمل نیک را از نتیجه آن والاتر بشماریم

جملات فلسفی کنفوسیوس

من واسطه ام نه مبتکر . من از پیروان و دوستداران گذشتگانم

جملات زیبای کنفوسیوس

راستی و سادگی را به دیگران هدیه کن تقوا را از دست مگذار

مهر و محبت را شیوه خود بساز و برای سرگرمی بهتر بپرداز

بر آنکه خواهان نیست دانشت را آشکار مکن

اگر دارایی ارزش داشتن داشت دارا می شدم و بدستش می آوردم

جملات ارزشمند کنفوسیوس

با آب ساده و نان خشک

و بازوی زیر سر همچنان می شود خوشبخت بود

این خوبیها که در ما است کار خداست

هرچه را می شنوی و می بینی غربال کن

و آنچه را خوب است برای خود نگهدار

جملات حکیمانه کنفوسیوس

کار بد هر چه پنهان باشد سر انجام آشکار خواهد شد

سخنان کنفوسیوس

تکبر و خست هزاران صفت خوب را می پوشاند

جملات قصار کنفوسیوس

مرد بزرگ همیشه آرام است و مرد کوچک مضطرب

در شغلی که بتو محول نیست اندیشه و تدبیر مکن

از سه راه خرد آموخته می شود ؛

از طریق اندیشه که اصیل ترین راه است ؛

از طریق تقلید که راحتترین راه است ؛

و از طریق تجربه که تلخ ترین است

جملات فلسفی کنفوسیوس

من از یاد دادن آنچه که یاد گرفته ام. هرگز خسته نشده ام

این تنها خدمت ناچیزی است که می توانم آن را به خود نسبت دهم

مردی را که آماده آموختن است تعلیم ندادن

انسانی را به هدر دادن است . مردی را که آماده آموختن نیست تعلیم دادن

سخن به هدر دادن است. خردمند نه انسان را به هدر می دهد و نه سخن را

آنکه به فکر فردا نیست. به غم فردا گرفتار خواهد شد.

اگر شما آدمی نادان و بی خبر باشید و به این امر پی ببرید

این خود یک نوع آگاهی و دانش است.

کنفوسیوس

در گذشته. مردم به کسب دانش می پرداختند تا خود را به درجه کمال برسانند

امروزه دانش را برای این فرا می گیرند که دیگران را شیفته و فرمانبردار خود سازند.

جملات زیبای کنفوسیوس

برگ در هنگام زوال می افتد میوه در هنگام کمال می افتد

بنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد و یا سیبی سرخ

جملات قصار کنفوسیوس

در به کار بردن کلمه ها دقت کنیم. چون ممکن است

یک کلمه ما را عاقل و کلمه دیگر ما را کم عقل جلوه دهد.

جملات فلسفی کنفوسیوس

مرد آزاده پیوسته می کوشد که در گفتار خود. آهسته و در کردار خود. تند و تیز باشد

هدف هر حکومت و دولت تنها بهتر کردن ابزارهای زندگی مادی و راحتی مردم نیست

بلکه حکومت وظیفه دارد سعادت مردم را نیز تامین کند

جملات حکیمانه کنفوسیوس

ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست امده مانند ابری زودگذر است

جملات زیبای کنفوسیوس

آماده شدن برای دستگیری از پیران و وفاداری نسبت به دوستان

و مهر ورزیدن به مردم آرزو من است

شرافتمند هر چه را می خواهد در خود می جوید و دون و فرومایه در دیگران

مرد آزاده پیوسته می کوشد که در گفتار آهسته و در کردار خود

کردار خود تند و سریع باشد

جملات فلسفی کنفوســیوس

خود را به چیزهای کوچک گرفتار کردن

از کارهای بزرگ بازماندن است

هیچ اندیشه ی بدی را در سر یا دل خود جای مده

سخنان کنفوسیوس

اغلب مردم گله وار گرد هم می نشینند

بی آنکه درباره ی اوضاع عمومی و تکالیف اجتماعی خود کلمه ای به زبان آرند

بلکه تنها از گفتن و شنیدن گفتارهای هزل و یاوه خوشحال و شاد می شوند و می خندند

به راستی این مردم را به راه راست آوردن. بسیار دشوار است

من از یاد دادن آنچه یاد گرفته بودم. هرگز خسته نشدم

این یگانه خدمت ناچیزی است که نسبت به خودم می توان انجام داد

اگر غذایی نامطبوع بخوری. آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی

هنوز می توانی سرور و شادمانی را بیابی

موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است

سخنان کنفوسیوس

بردن همه چیز نیست ؛ اما تلاش برای بردن چرا

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد

اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی

زمانیکه دانش یک مرد برای موفقیت کافی است. ولی تقوای او کافی نیست

هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد

جملات ناب کنفوسیوس

مرد بزرگ با روی خوش رد می کند و مرد کوچک با روی ترش می پذیرد

از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید

جملات آموزنده کنفوســیوس

اگر به خطا رفتی. از برگشتن واهمه نداشته باش

سخنان کنفوسیوس

به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستید یک شمع روشن کنید

نه از خودت تعریف کن و نه بدگویی

اگر از خودت تعریف کنی قبول نمی کنند و اگر بدگویی کنی

بیش از آنچه اظهار داشتی تو را بد خواهند پنداشت

جملات فلسفی کنفوسیوس

اگر یک سال ثمر از کاری خواستی گندم بکار

و اگر دو سال خواستی درخت بکار

و اگر صد سال ثمر خواستی مردم را تربیت نما

هر چیزی که در زندگی من یافت می شود

نتیجه همکاری و صمیمیت زن من است

جملات حکیمانه کنفوسیوس

در زندگی انسان سه راه دارد :

راه اول از اندیشه می گذرد. این والاترین راه است

راه دوم از تقلید می گذرد. این آسانترین راه است

و راه سوم از تجربه می گذرد. این تلخترین راه است

جملات زیبای کنفوسیوس

عشق می تواند در مکانهای عجیب و غریب پنهان شود

می تواند در پس چهرهایی دوستانه مخفی شود

عشق درست وقتی که تو انتظارش را نداری می اید

عشق می تواند در گوشه ای تنگ و تاریک پنهان شود

عشق به سمت کسانی که در جستجویش هستند می اید

عشق می تواند در تلالو رنگین کمان مخفی شود

عشق حتی می تواند در ساختار مولکولی هر چیز نیز رسوخ کند

و عشق پاسخی به همه پرسشهاست

جملات فلسفی

از مرد آزاده استقامت و پایداری انتظار می رود و نه اطاعت کورکورانه

او همیشه استوار است اما مرد متوسط همیشه جوشان و خروشان است.

اگر کسی به شاگردی نزد من آید و من یک جهت مسئله ای را برای او بیان کنم

و او خود سه جهت دیگر آن را با قوه فکر خویش حل نکند من نمی توانم به او چیزی یاد بدهم.

برتری انسان از سه راه است. از پرهیزکاری که با آن از نگرانی می رهد

از حکمت است که پریشانی را از او دور می کند و از شجاعت است که او را از ترس می رهاند.

بزرگترین افتخار این نیست که هرگز سقوط نکنیم. بلکه پس از هر سقوط. دوباره بپا خیزیم.

بهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند.

خوبی و بدی به اندازه کوه های هیمالیا واضح و آشکارند. اگر آنها را نمی بینید چشمان خود را درمان کنید

جملات زیبا درباره پیشینیان

پیشینیان که می خواستند فضایل عالی را در سرتاسر ملک تابان کنند

ابتدا دولت های خودشان را به وجهی نیکو سامان بخشیدند

چون خواستند دولت هاشان را به وجهی نیکو سامان دهند. ابتدا خانواده هاشان را نظم و ترتیب بخشیدند

چون خواستند خانواده هاشان را نظم و ترتیب بخشند. ابتدا نفوس خود را تربیت کردند

چون خواستند نفوس خود را تربیت کنند. ابتدا قلب هاشان را مصفا کردند

چون خواستند قلب هاشان را مصفا کنند. ابتدا درصدد برآمدند اندیشه هاشان را قرین صدق و صفا سازند

چون خواستند اندیشه هاشان را قرین صدق و صفا سازند. ابتدا دایره معرفت خود را تا حد اعلی گستردند

این قسم گسترش دایره معرفت. در تحقیق از چیزها نهفته است

آن گاه که چیزها محل تحقیق واقع شدند. معرفت به کمال رسید. آن گاه که معرفت ایشان به کمال رسید

اندیشه هاشان قرین صدق و صفا شد. آن گاه که اندیشه هاشان قرین صدق و صفا شد. قلب هاشان مصفا گردید

آن گاه که قلب هاشان مصفا گردید. نفوسشان تربیت یافت

آن گاه که نفوسشان تربیت یافت. خانواده هاشان نظم و ترتیب حاصل کردند

آن گاه که خانواده هاشان نظم و ترتیب حاصل کردند. دولت هاشان به نیکی اداره گردید

( و سرانجام ) آن گاه که دولت هاشان به نیکی اداره گردید. سرتاسر ملک به آرامش و سعادت رسید.

جملات قصار

تکامل هریک از افراد بشر در چند مرحله به عمل می آید ولی مراحل عمومی که در همه موارد صادق است. سه است

نخست بیدار کردن احساسات لطیف و افکار بلند به وسیله اشعار و سرودهای عالی

زیرا این ها صورت های زیبا و دل ربای زندگی پاک و با صفا را نشان می دهند و می آموزند

دوم استوار ساختن این صورت ها به وسیله اعمال روزانه زندگی

سوم تکمیل این اعمال و اشکال به وسیله موسیقی زیرا این صنعت روحانی

احساسات و افکار و کردار آدمی را با هم دمساز و هماهنگ می سازد

و به زندگی رونق و جلوه و زیور کمال می دهد.

چنان زندگی کن که وقت مردن آرزو خواهی کرد! و با هرکس چنان رفتار کن که از او توقع داری!

کسی که مایل است خیر دیگران را تامین کند خیر خودش را هم تامین کرده است.

مرد آزاده به هیچ وجه دست افزار کسی نمی شود یعنی برای وی شایسته نیست که خود را آلت مقاصد دیگران بسازد. او مقصد خویشتن است.

مرد بزرگ از سه چیز پرهیز می کند. شهوت در جوانی. ستیزه جویی در ابتدای کهولت و جاه طلبی در پیری.

مردی که خصلت نیک دارد هرگز تنها نمی ماند زیرا همیشه دوستانی برای خود پیدا می کند.

میانه روی و اندازه نگاه داشتن. کمال طبیعت آدمی است.

هرکه درباره اموری که پس از مدتی اتفاق خواهد افتاد پیش از وقت نیندیشد به زودی دچار سختی های بسیار ناگوار خواهد شد.

بدون شناخت قدرت واژه ها. شناختن انسانها محال است.

عکس نوشته زیبای فلسفی

همچنین بخوانید : جملات زیبای سقراط

منبع اصلی : fa.wikiquote.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای الهی قمشه ای

سخنان و جملات زیبای الهی قمشه ای

جملات و سخنان الهی قمشه ای سخنان و جملات زیبای الهی قمشه ای . دکتر …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.