خانه / جملات فلسفی قصار و زیبای کنفوسیوس

جملات فلسفی قصار و زیبای کنفوسیوس

جملات آموزنده و قصار کنفوسیوس

سخنان و جملات زیبای کنفوسیوس – کُنفُوسیوس مشهورترین فیلسوف، نظریه‌پرداز سیاسی و معلم چینی

سخنان و جملات فلسفی قصار و زیبای کنفوسیوس

اشتباه را صحیح نکردن . خود اشتباه دیگری است

جملات زیبای کنفوسیوس

آموختن و بکار بستن خوشنودی خاطر می آورد

جملات فلسفی کنفوسیوس

مرد صاحب فکر اول به تحقیق می پردازد

اگر نتیجه گرفت راه درست آسان است

جملات قصار کنفوسیوس

کمتر می شود که حرف و روی موافق با نیت پاک قرین باشد

جملات حکیمانه کنفوسیوس

مرد بزرگ اگر وقار و خویشتن داری را فرو بگذارد

احترام و خرد خویش را از دست می دهد

کنفـــوسیــــوس

راستی و درستکاری را برترین جا بگذار

جملات فلسفی کنفوسیوس

طبیعی رفتار کردن بهترین شیوه آداب دانی است

جملات قصار کنفوسیوس

نادار باش و خرسند . دارا باش فروتن

سخنان کنفوسیوس

مرد بزرگ از پرخوری پرهیز می کند

جملات ارزشمند کنفوسیوس

از اینکه تو را نمی شناسند غم مخو

به این بیندیش که چرا تو مردم را نمی شناسی

سخنان کنفوسیوس

دانش کهن را بیاموز و دانش نو فراگیر تا شایسته آموزگاری باشی

جملات حکیمانه کنفوسیوس

مرد بزرگ یک طرفه قضاوت نمی کند

جملات فلسفی کنفوسیوس

دانش بی اندیشه دام است و اندیشه بی دانش بلا

جملات زیبای کنفوسیوس

اگر میدانی پایداری کن و اگر نمی دانی

بگو نمی دانم نشان دانش این است

جملات قصار کنفوسیوس

در آنچه مشکوک است ساکت باش

و از باقی با احتیاط سخن برآن تا کمتر خطا کنی

جملات ناب کنفوسیوس

آنکه بر پیمان خویش پای بند نیست به چکار می خورد

همچنانکه ارابه بی اسب . براه نمی رود

جملات ارزشمند کنفوسیوس

آنکه بدرگاه خدا تقصیر کرده بکه پناه خواهد برد

کنفـــوسیــــوس

اندیشه درست را دانستن و بکار نبستن از ناجوانمردی است

سخنان کنفوسیوس

حسن معاشرت است که همسایگی را شیرین می کند

کنفـــوسیــــوس

اگر صبح راه درست را یافته باشیم شب برای مردن مهیا خواهیم بود

جملات فلسفی کنفوسیوس

مرد بزرگ بفکر صفات خویش است

و مرد پست بفکر جاه خود

اولی از اشتباه و خطای خویش می ترسد

و دومی از بی مهری دیگران

جملات ناب کنفوسیوس

مرد بزرگ در جستجوی حق است و مرد پست بدنبال منفعت

جملات زیبای کنفوسیوس

مرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود انجام می دهد

جملات زیبای کنفوسیوس

پرهیزگاری در گوشه گیری نیست

در کشاکش گفتگو و رایزنی با همسایگان است.

جملات قصار کنفوسیوس

فضولی در هنگام کار

بیکاری می آورد و در دوستی بیزاری و تنهایی

جملات ارزشمند کنفوسیوس

چوب پوسیده را نمی توان منبت کرد

کنفـــوسیــــوس

زبان آوری و چرب زبانی شخص را منفور می سازد

جملات فلسفی کنفوسیوس

من آدم محکم و پا برجا ندیده ام

جملات قصار کنفوسیوس

این چهار صفت از بزرگان است

فروتنی . ادب . مهربانی و عدالت

جملات ناب کنفوسیوس

با گله های کهنه که از خاطر می بریم

بار کینه ها را نیز از دل فرو می ریزیم

سخنان کنفوسیوس

هنوز کسی را ندیده ام که خطای خود را بشناسد

و راستی خود را محکوم بداند

جملات قصار کنفوسیوس

مرد بزرگ به نیازمندان کمک می کند

نه بدارندگان تا بدارائی خود بیافزایند

کنفـــوسیــــوس

کیست که همه عمر از راه تقوا بیرون نرود

جملات زیبای کنفوسیوس

سادگی از دهاتیان است و ظرافت از شهریان

مرد کامل ظرافت و سادگی را باهم دارا است

جملات ارزشمند کنفوسیوس

آنکه راستی را دوست می دارد بهتر از آن است که می داند راستی چیست

جملات حکیمانه کنفوسیوس

تقوا در آن است که عمل نیک را از نتیجه آن والاتر بشماریم

جملات فلسفی کنفوسیوس

من واسطه ام نه مبتکر . من از پیروان و دوستداران گذشتگانم

جملات زیبای کنفوسیوس

راستی و ساده گی را بدیگران هدیه کن تقوا را از دست مگذار

مهر و محبت را شیوه خود بساز و برای سرگرمی بهتر بپرداز

سخنان کنفوسیوس

بر آنکه خواهان نیست دانشت را آشکار مکن

جملات آموزنده کنفوسیوس

اگر دارایی ارزش داشتن داشت دارا می شدم و بدستش می آوردم

جملات ارزشمند کنفوسیوس

با آب ساده و نان خشک

و بازوی زیر سر همچنان می شود خوشبخت بود

جملات حکیمانه کنفوسیوس

این خوبیها که در ما است کار خداست

جملات قصار کنفوسیوس

هرچه را می شنوی و می بینی غربال کن

و آنچه را خوب است برای خود نگهدار

جملات حکیمانه کنفوسیوس

کار بد هر چه پنهان باشد سر انجام آشکار خواهد شد

سخنان کنفوسیوس

تکبر و خست هزاران صفت خوب را می پوشاند

جملات قصار کنفوسیوس

مرد بزرگ همیشه آرام است و مرد کوچک مضطرب

جملات زیبای کنفوسیوس

در شغلی که بتو محول نیست اندیشه و تدبیر مکن

کنفـــوسیــــوس

از سه راه خرد آموخته می شود؛

از طریق اندیشه که اصیل ترین راه است؛

از طریق تقلید که راحتترین راه است؛

و از طریق تجربه که تلخ ترین است

جملات فلسفی کنفوسیوس

من از یاد دادن آنچه که یاد گرفته ام. هرگز خسته نشده ام

این تنها خدمت ناچیزی است که می توانم آن را به خود نسبت دهم

جملات ارزشمند کنفوسیوس

مردی را که آماده آموختن است تعلیم ندادن

انسانی را به هدر دادن است . مردی را که آماده آموختن نیست تعلیم دادن

سخن به هدر دادن است. خردمند نه انسان را به هدر می دهد و نه سخن را

جملات ارزشمند کنفوسیوس

آنکه به فکر فردا نیست. به غم فردا گرفتار خواهد شد.

جملات قصار کنفوسیوس

اگر شما آدمی نادان و بی خبر باشید و به این امر پی ببرید

این خود یک نوع آگاهی و دانش است.

کنفـــوسیــــوس

در گذشته. مردم به کسب دانش می پرداختند تا خود را به درجه کمال برسانند

امروزه دانش را برای این فرا می گیرند که دیگران را شیفته و فرمانبردار خود سازند.

جملات زیبای کنفوسیوس

برگ در هنگام زوال می افتد میوه در هنگام کمال می افتد

بنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد و یا سیبی سرخ

جملات قصار کنفوسیوس

در به کار بردن کلمه ها دقت کنیم. چون ممکن است

یک کلمه ما را عاقل و کلمه دیگر ما را کم عقل جلوه دهد.

جملات فلسفی کنفوسیوس

مرد آزاده پیوسته می کوشد که در گفتار خود. آهسته و در کردار خود. تند و تیز باشد

جملات ناب کنفوسیوس

هدف هر حکومت و دولت تنها بهتر کردن ابزارهای زندگی مادی و راحتی مردم نیست

بلکه حکومت وظیفه دارد سعادت مردم را نیز تامین کند

جملات حکیمانه کنفوسیوس

ثروت و افتخاری كه از راه نامشروع به دست امده مانند ابری زودگذر است

جملات زیبای کنفوسیوس

آماده شدن برای دستگیری از پیران و وفاداری نسبت به دوستان

و مهر ورزیدن به مردم آرزو من است

جملات آموزنده کنفوسیوس

شرافتمند هر چه را می خواهد در خود میجوید و دون و فرمایه در دیگران

جملات ارزشمند کنفوسیوس

مرد آزاده پیوسته می كوشد كه در گفتار آهسته و در كردار خود

كردار خود تند و سریع باشد

جملات فلسفی کنفوسیوس

خود را به چیزهای كوچك گرفتاركردن

ازكارهای بزرگ بازماندن است

جملات ناب کنفوسیوس

هیچ اندیشه ی بدی را در سر یا دل خود جای مده

سخنان کنفوسیوس

اغلب مردم گله وار گرد هم می نشینند

بی آنکه درباره ی اوضاع عمومی و تکالیف اجتماعی خود کلمه ای به زبان آرند

بلکه تنها از گفتن و شنیدن گفتارهای هزل و یاوه خوشحال و شاد می شوند و می خندند

به راستی این مردم را به راه راست آوردن. بسیار دشوار است

سخنان کنفوسیوس

من از یاد دادن آنچه یادگرفته بودم. هرگز خسته نشدم

این یگانه خدمت ناچیزی است که نسبت به خودم می توان انجام داد

جملات زیبای کنفوسیوس

اگر غذایی نامطبوع بخوری. آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی

هنوز می توانی سرور و شادمانی را بیابی

جملات ناب کنفوسیوس

موفقیت به همان اندازه شكست خطرناك است

سخنان کنفوسیوس

بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا

جملات حکیمانه کنفوسیوس

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد

کنفـــوسیــــوس

اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی

جملات فلسفی کنفوسیوس

زمانیكه دانش یك مرد برای موفقیت كافی است. ولی تقوای او كافی نیست

هر چه را كه او ممكن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد

جملات ناب کنفوسیوس

مرد بزرگ با روی خوش رد می کند و مرد کوچک با روی ترش می پذیرد

جملات زیبای کنفوسیوس

از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید

جملات آموزنده کنفوسیوس

اگر به خطا رفتی. از برگشتن واهمه نداشته باش

سخنان کنفوسیوس

به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستید یک شمع روشن کنید

سخنان کنفوسیوس

نه از خودت تعریف کن و نه بدگویی

اگر از خودت تعریف کنی قبول نمی کنند و اگر بدگویی کنی

بیش از آنچه اظهار داشتی تو را بد خواهند پنداشت

جملات فلسفی کنفوسیوس

اگر یک سال ثمر از کاری خواستی گندم بکار

واگر دو سال خواستی درخت بکار

و اگر صد سال ثمر خواستی مردم را تربیت نما

جملات ناب کنفوسیوس

هر چیزی که در زندگی من یافت می شود

نتیجه همکاری و صیمیت زن من است

جملات حکیمانه کنفوسیوس

در زندگی انسان سه راه دارد :

راه اول از اندیشه می گذرد. این والاترین راه است

راه دوم از تقلید می گذرد. این آسان ترین راه است

و راه سوم از تجربه می گذرد. این تلخ ترین راه است

جملات زیبای کنفوسیوس

عشق می تواند در مكانهای عجیب و غریب پنهان شود

می تواند در پس چهرهایی دوستانه مخفی شود

عشق درست وقتی كه تو انتظارش را نداری می اید

عشق می تواند در گوشه ای تنگ و تاریك پنهان شود

عشق به سمت كسانی كه در جوستجویش هستند می اید

عشق می تواند در تلالو رنگین كمان مخفی شود

عشق حتی می تواند در ساختار مولكولی هر چیز نیز رسوخ كند

و عشق پاسخی به همه پرسشهاست

کنفـــوسیــــوس

سخنان و جملات فلسفی قصار و زیبای کنفوسیوس

منبع : jomalatziba.blogfa.com

همچنین بخوانید : جملات زیبای سقراط

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای ابوحامد محمد غزالی

سخنان و جملات زیبای ابوحامد محمد غزالی

جملات ابوحامد محمد غزالی سخنان و جملات زیبای ابوحامد محمد غزالی ابی حامد محمد بن …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 2 =