خانه / چکیده اشعار شاعران (صفحه 32)

چکیده اشعار شاعران

در فكر فتح قله قافم كه آنجاست

در فكر فتح قله قافم كه آنجاست

در فــــكر فتــح قــلـــه قـافـم كـــه آنجاست جـــايي كــــه تا امروز برآن پرچمي نيست از صلح مــي‌گويند يا از جنگ مي‌خوانند؟! ديـــوانه‌ها آواز بــــي‌آهنگ مـــــي‌خـــوانند گاهــــي قناريــــها اگــــر در باغ هم باشند مانند مـــرغان قفس …

ادامه نوشته »

از باغ میبرند چراغانی ات کنند

از باغ میبرند چراغانی ات کنند

از بــاغ مــیــبرنــد چــراغــــانــــی ات کنند تا کـــــاج جشـــــنهای زمستانی ات کنند پوشانده اند صبـــح تــو را ابـرهـــــای تــار تنـهــا به این بهــانه که بارانـــــی ات کنند يـــوسف به اين رها شدن از چاه دل …

ادامه نوشته »

همراه بسيار است اما همدمی نيست

همراه بسيار است اما همدمی نيست

همراه بســـــيار است اما همدمی نيســت مثل تمام غصـــه ها اين هم غمی نيســـت دلــبســــته انـــدوه دامـــنگير خــــود بـــاش از عــالـــم غـــم دلرباتر عالمـــــی نيـــست كــــار بــزرگ خــويــش را كـــــوچــك مـپندار از دوست دشمن ساختن …

ادامه نوشته »

سر درون سینه بردم تا بـبینم خویش را

سر درون سینه بردم تا بـبینم خویش را

ســــر درون ســـــینه بـــــردم تــــــــا بـبینـــــم خویــــــش را طـعــــــــمه دنـــدان گـــــــرگ آز دیـــــــدم میـــــــــــــش را هرکـــه از این خوان هستی جرعه نوش غفلت است آخـــرش چـــون مــــن بجـــــان باید خریدن نیش را پــــرتـــــوی در راهـــــم …

ادامه نوشته »

من نگويم كه بدرد دل من گوش كنيد

من نگويم كه بدرد دل من گوش كنيد

من نگويم ، كه بدرد دل من گوش كنيد بهتـــر آنست كــــه اين قصه فراموش كنيد عـــاشــقان را بگــــذاريــــــد بنالنـــد هـمـــــه مصلحت نيســــت ، كه اين زمزمه خاموش كنيد بعــــد مـــن ســـوگ مگـــيريد ، نيــــــرزد …

ادامه نوشته »

من چه گويم كه راز دل من پی ببريد

من چه گويم كه راز دل من پی ببريد

مــــن چـه گـــــويم كـــــه راز دل مــــن پــــــــــی ببريد ره بســـــر منــــزل شــــوريده دلان كــــــــــي ببريد ســـــــاز آن ســــــوز نــــــدارد بنـــــالد بــــا مـــــــا بهــــر تسكــــين دل ســـوختگـــــان ، ني ببريد هر كجا محفل گرمي است …

ادامه نوشته »

ميگريم و می خندم ديوانه چنين بايد

ميگريم و می خندم ديوانه چنين بايد

ميگريم و مـي خندم ديوانه چنين بايد ميــوزم وميسازم پـــــروانـــــه چنين بايد مي كوبم ومــــي رقصم مـي نالم وميخوانم در بـــزم جهــــان شـــــور مســـتانه چنيآن بايد مــــن اين همـــــــه شيدايــي دارم ز لـــب جامي در …

ادامه نوشته »

از ندامت سوختم يا رب گناهم را ببخش

از ندامت سوختم يا رب گناهم را ببخش

از نـــدامــــت ســــوختــــم ، يا رب گــــناهـــــم را ببخــــش مـــو سپيـــد از غـــــم شـــدم،روي سياهــــم را ببخــش ظلـــم را نشناختــــم ، ظالــــم ندانستم كـــه كــيست گـــوشه چشــــمي باز كـــردم ،اشتباهـــم را ببخش ابر رحــــمت را …

ادامه نوشته »

بحث ایمان دگر و جوهر ایمان دگر است

بحث ایمان دگر و جوهر ایمان دگر است

بحث ایمان دگر و جوهر ایمان دگر است جامــــه پاکـــی دگــر وپاکی دامان دگر است کــــس ندیدیم کـــــه انکــــار کــــــــند وجدان را حــــرف وجــــــدان دگـــر و گوهر وجدان دگـر است کــــس دهـــان را به ثناگـــــویی …

ادامه نوشته »

سايه بی ادبی خيمه چو زد بر سـر ما

سايه بی ادبی خيمه چو زد بر سـر ما

ســــايـــه بی ادبـــــی خيمـــــــــه چو زد بر سـر مـــــا خــارهــــا رســـت ز گــــلـــــزار ادب پـــــــــرور مــــــا دلــــقكان تكـــــيه چــــــو بر مسند ساقي بزدند پــــر شـــــد از بـاده آلـوده به سم ساغر مــا بسكه با صورت …

ادامه نوشته »

ندارم چشم من تاب نگاه صحنه سازيها

ندارم چشم من تاب نگاه صحنه سازيها

نــــــدارم چشــــــم من تاب نگــــاه صحـــنه سازيهــــا من يكـرنگ بيزارم از اين نيـــرنگ بازيها زرنگـــی نارفيقــــــا نيست اين چون باز شد دستت رفيقــان را زپا افكـــندن و گـــردن فرازيها تو چون كركس، به مشتی استخوان …

ادامه نوشته »