خانه / چکیده اشعار شاعران (صفحه 30)

چکیده اشعار شاعران

آتشی از جنگ افروزند هر دم در جهان

آتشی از جنگ افروزند هر دم در جهان

آتشــــي از جـــنگ افـــروزند هـــر دم در جهان اين سياست پيشگان شوم با افكار خويش پيـــش مــا از آشـــتـــي لافنـــد اما در كميـــن گرمتــــر ســـــازند هر دم عــرصه پيكار خويش ظالـــمان راگــــــنج گوهركي كند قانع …

ادامه نوشته »

هر صبح که کردیم به غم شام گذشت

هر صبح که کردیم به غم شام گذشت

هر صبح که کردیم به غم شام گذشت هــــر جـــور که دیـــدیم ز ایــام گذشت آلام اگـــــر دســــت زمــا بـاز نداشت مـا پیــر شــــدیم و درک آلام گــذشــت خلیـــل الله خلیلــــی ســــرمایهء عیش،صــحبت یـاران است …

ادامه نوشته »

راه خود رو که دیگران رفتن

راه خود رو که دیگران رفتن

راه خــــود رو کــــه دیگــران رفتن نه چنـــان رو که دیگــــران رفتنـد بــه تــو دادنــــد چون نگــاه نوین جســــتجو کـــن بجــو راه نویــن آنچـــه رفتند رفتگـــان در ســـال شوند اکنون به یک سـحر پامال گــر …

ادامه نوشته »

ناله به دل شد گره راه نیستان کجاست

ناله به دل شد گره راه نیستان کجاست

نالــــه به دل شــــد گره، راه نیستان کجاست سینه به‌ من شد قفس،طرف بیابان کجاست در تــف ایــن بـادیــه، ســــوخـت ســـراپـا تـنـم مــزرعم آتـش گرفت، نـم‌نـم باران کـــجاســت خــــوب و بـــد زندگــــی، بر ســـر هــم …

ادامه نوشته »

هم دعا کن گره از کار تو بگشايد عشق

هم دعا کن گره از کار تو بگشايد عشق

هــــــم دعـــا کـن گره از کار تو بگشايد عشق هــــــم دعـــا کــــن گره تـازه نيــــفزايـد عشق قـايقـــي در طلـــب مـــوج بــــه دريـــا پيوست بايـــد از مــــرگ نترســـــيد اگـــــر بايد عشق عــــاقــبـت راز دلــــم را بــــه …

ادامه نوشته »

شعله انفس و آتش زنه آفاق است

شعله انفس و آتش زنه آفاق است

شـــعـــلـه انـفـــس و آتــــش زنــــه آفــــــاق اسـت غــــم قـــــرار دل پــــــــرمشــــغله عشــــاق است جــــام مــــي‌ نزد مـــن آورد و بـــر آن بوســـه زدم آخــــــرين مــــرتبـــه مســت شــدن اخــلاق است بيـــش از آن شــوق كــــه مــن …

ادامه نوشته »