خانه / چکیده اشعار شاعران (صفحه 30)

چکیده اشعار شاعران

معـرفت نیـست در ایــن معرفت آموختگان

معـرفت نیـست در ایــن معرفت آموختگان

معـرفت نیـست در ایــن معرفت آموختگان ای خوشـــــا دولت دیــدار دل افـــروختگان دلـــــــم از صحبت ایـن چرب زبانان بگرفت بعد از این دست من و دامن لب دوختگان عاقـــبت بر ســـر بازار فـــــریبم بفـــروخت نـــاجوانــمردی …

ادامه نوشته »

رفیق قافله پنهان نموده خنجر تزویر

رفیق قافله پنهان نموده خنجر تزویر

معنی حمـــــد را نمــی دانیـــــــم و نمــــــــاز غفیـله می خـــــوانیـــم بسکه در گـــــوشه ای دعـا خواندیم کاروان پیش راند و مــــا مـــانــدیــم خلیـــل جـــوادی رفیق قـــــافـله پنهــــان نمـــوده خنجر تزویر که روی گـرده ی من …

ادامه نوشته »

آتشی از جنگ افروزند هر دم در جهان

آتشی از جنگ افروزند هر دم در جهان

آتشــــي از جـــنگ افـــروزند هـــر دم در جهان اين سياست پيشگان شوم با افكار خويش پيـــش مــا از آشـــتـــي لافنـــد اما در كميـــن گرمتــــر ســـــازند هر دم عــرصه پيكار خويش ظالـــمان راگــــــنج گوهركي كند قانع …

ادامه نوشته »

هر صبح که کردیم به غم شام گذشت

هر صبح که کردیم به غم شام گذشت

هر صبح که کردیم به غم شام گذشت هــــر جـــور که دیـــدیم ز ایــام گذشت آلام اگـــــر دســــت زمــا بـاز نداشت مـا پیــر شــــدیم و درک آلام گــذشــت خلیـــل الله خلیلــــی ســــرمایهء عیش،صــحبت یـاران است …

ادامه نوشته »

راه خود رو که دیگران رفتن

راه خود رو که دیگران رفتن

راه خــــود رو کــــه دیگــران رفتن نه چنـــان رو که دیگــــران رفتنـد بــه تــو دادنــــد چون نگــاه نوین جســــتجو کـــن بجــو راه نویــن آنچـــه رفتند رفتگـــان در ســـال شوند اکنون به یک سـحر پامال گــر …

ادامه نوشته »