ضرب المثل های انگلیسی

ضرب المثل های انگلیسی

ضرب المثل های انگلیسی – انگلیس یا بریتانیا با نام رسمی پادشاهی متحد بریتانیای کبیر واقع در اروپای غربی و به پایتختی شهر لندن

ضرب المثل های انگلیسی

People who live in glass houses shouldn’t throw stones

کسی که در خانه ی شیشه ای زندگی می کند نباید سنگ پرت کند.

Many a little make a mickle

تعداد زیادی کم. مقدار زیادی را می سازند.

Lie down with dogs. wake up with fleas

کنار سگ ها بخوابی. صبح با شپش بلند می شوی.

A poor workman blames his tools

کارگر بی مهارت. ابزار کارش را مقصر می داند.

A bird in the hand is worth two in the bush

یک پرنده در دست. بهتر از دوتا روی درخت است.

Absence makes the heart grow fonder

دوری باعث علاقمندی می شود.

ضرب المثل های انگلیسی

A cat may look at a king

شاید که گربه به شاهی نظر کند

A chain is no stronger than its weakest link

استحکام زنجیر به اندازه ضعیف ترین حلقه آن است

A coward dies a thousand times before his death. The valiant never taste of death but once

ترسو هزاربار پیش از مرگ می میرد. آدم نترس فقط یکبار مزه مرگ را می چشد.

A creaking door hangs longest. and A creaking gate hangs long

دری که غژغژ می کند عمرش بیشتر است.

Rome wasn’t built in a day

روم یک روزه ساخته نشد

Actions speak louder than words

صدای عمل رساتر از حرف است

درباره جنگ

Sex is like war. both are exciting but neither informative

سکس و جنگ مثل هستند. هردو جذابند و هیچ کدام آموزنده نیستند.

Advice when most needed is least heeded

هرجا که پند و اندرز لازم آید. کمتر گوش شنوا است

A fool and his money are easily parted

احمق و پولش به راحتی از هم جداشدنی هستند

A fox smells its own lair first. and A fox smells its own stink first

روباه بوی گندش را زودتر از دیگران استشمام می کند

Smile. and the world smiles with you. Cry. and you cry alone

وقتی می خندی همه ی دنیا باهات می خندن. وقتی گریه می کنی تنهایی.

درباره دوست واقعی

A friend in need is a friend indeed

به هنگام نیاز. دوست واقعی شناخته می شود.

Strike while the iron is hot

آهن را تا گرم است باید کوبید.

After a storm comes a calm

پس از طوفان. آرامش گسترده می گردد.

Talk of the devil – and the devil appears

حرف شیطان را بزن او ظاهر می شود.

After dinner sit a while. after supper walk a mile

بعد از نهار کمی استراحت کنید. بعد از شام یک کیلومتر راه بروید.

ضــرب المثل های انگلیســی خواندنی

A good beginning makes a good ending

یک شروع خوب. پایان خوبی در پی دارد.

You can catch more flies with honey than with vinegar

با عسل بهتر میتونی حشره بگیره تا با سرکه

A good man in an evil society seems the greatest villain of all

انسان نیک در جمع اشرار. شریرترین آن ها به نظر می رسد.

See also Dorothy Parker: You can lead a horticulture. but you cannot make her think

میتونی اسب رو ببری دم آب اما نمیتونی وادارش کنی که بخورتش

A good surgeon has an eagle’s eye. a lion’s heart. and a lady’s hand

یک جراح خوب دارای چشمی همانند عقاب. دلی مثل شیر و دستی زنانه است.

Possible Interpretation: You cannot enjoy two mutually-exclusive benefits of the same situation.

نمیتونی دوتاش رو بخوای – نمیتونی هم کیکت رو بخوری هم نگهش داری

درباره وجدان

A guilty conscience needs no accuser.

یک وجدان گناه کار به سرزنش دیگران محتاج نیست

You can‘t judge a book by its cover

از روی جلد کتاب نمیشه درباره اون قضات کرد

A jack of all trades is master of none

کسی که همه کار انجام می دهد استاد هیچ کاری نیست.

You can’t make an omelette without breaking eggs

بدون شکستن تخم مرغ نمیشه املت درست کرد

A lie has no legs

دروغ پا ندارد.

A lie can be halfway around the world before the truth gets its boots on

حقیقت تا چکمه هایش را بپوشد. دروغ نیمی از جهان را دور زده است. منسوب به وینستون چرچیل

You can’t make a silk purse out of a sow’s ear

از گوش یه خوک نمیتونی یه کیف ابریشمی درست کنی

ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی

You can’t milk a cow with your hands in your pants

نمیشه با دستی که تو جیبته گاو رو بدوشی

A little knowledge is a dangerous thing

دانش ناقص خطرناک است.

You can’t run with the hare and hunt with the hounds

نمیشه هم با خرگوش دوید و هم با سگ شکاری شکار کرد

A merry heart makes a long life

دل شاد بودن. عمر انسان را طولانی می کند.

A miss by an inch is a miss by a mile.

لغزش در عمل چه یک اینچ. چه یک مایل.

You never know what you’ve got till it’s gone

هیچ وقت نمیدونی چی داری مگه زمانی که از دستش بدی

درباره پس انداز کردن

A penny saved is a penny earned

هر پول سیاهی که پس انداز شود. سودی است که کسب شده است.

A person is known by the company he keeps

شخص به اطرافیانش شناخته می شود

You can’t grease a pig so many times that he can’t be greased one more time.

به خوکی که قبلا روغنی شده دیگه نمیتونی روغن بمالی

A picture is worth a thousand words

تصویر از هزاران جمله گویاتر است

A pot of milk is ruined by a drop of poison

یک بادیه پر از شیر به قطره ای زهر. فاسد می گردد

A rolling stone gathers no moss

بر سنگ غلطان سبزه نروید

ضرب المثل های انگلیسی اموزنده

A sound mind in a sound body

مغز سالم در بدن سالم

A stitch in time saves nine

یک بخیه بموقع. از نه بخیه دیگر جلوگیری می کند

All cats love fish but hate to get their paws wet

هر گربه ای ماهی را دوست دارد اما از اینکه پنجولش خیس شود بیزار است

All flowers are not in one garland

هیچ گلستانی تمام انواع گل ها را ندارد

All frills and no knickers

ترجمه: زینت فراوان. بدون شلوار

معادل این نیز بگذرد

All good things come to an end

هرچیز خوبی به پایان می رسد

All hat and no cattle

همه کلاه است. پیش بند وجود ندارد

All roads lead to Rome

همه راه ها به رم راه برند

All’s fair in love and war

در عشق و جنگ. انجام هرکاری روا است

All’s well that ends well

خوب چیزی است که پایانش خوش باشد

ضرب المثل های انگلیسی زیبا

All that glisters is not gold

هرچه می درخشد طلا نیست

All things come to he who waits

هرکه صبر کند به همه چیز می رسد

All work and no play makes Jack a dull boy

هم یشه کار بدون سرگرمی. جک را به بچه ای خل تبدیل می کند

An apple a day keeps the doctor away

ت خوردن یک عدد سیب در روز. شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز می کند

ضرب المثل چشم در برابر چشم

An eye for an eye and a tooth for a tooth

چشم برای چشم و دندان برای دندان انجیل عهد عتیق

Another man’s poison is not necessarily yours

آنچه برای دیگران سم است. لزوما برای تو سم نیست

An ounce of prevention is worth a pound of cure

یک اونس پیش گیری بهتر از یک پاوند مداوا است

April showers bring May flowers

رگبار آوریل. باعث فراوانی گل در ماه مه است

ضــرب المــثل زیبا

Ask and you shall receive

سؤال کن تا بیابی

Ask me no questions. I’ll tell you no lies

از من نپرس تا به تو دروغ نگویم

Ask no questions and hear no lies

نپرس تا دروغ نشنوی

As you make your bed. so you must lie in it

رختخوابت را که پهن کردی باید در آن هم بخوابی

As you sow. so shall you reap

چوکاشتی باید درو کنی

A watched kettle ( pot ) never boils

کتری که موظب اش باشی هرگز نمی جوشد

ضرب المثل های انگلیسی آموزنده

A woman’s work is never done

کار زن پایان پذیر نیست

A woman needs a man like a fish needs a bicycle

یک زن به مرد همان قدر محتاج است که یک ماهی به دوچرخه

A word spoken is past recalling

جمله ای که گفته شد قابل بازگشت نیست

It’s easy to be wise after the event

بعد از حادثه زرنگ بودن آسان است

ضرب المثل های انگلیسی

منبع : fa.wikiquote.org

همچنین بخوانید : ضرب المثل های فرانسوی

برچسب ها :

همچنین ببینید

ضرب المثل های سرخپوستی

ضرب المثل های سرخپوستی

ضرب المثل های سرخپوستی ضرب المثل های سرخپوستی – به بومیان قاره آمریکا سرخپوست گفته …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.