جملات فلسفی قصار و زیبای بزرگمهر

جملات بزرگمهر

سخنان و جملات زیبای بزرگمهر بُخْتَگان وزیر خردمند خسرو انوشیروان شاهنشاه ساسانی

سخنان و جملات زیبای بزرگمهر بُخْتَگان

فر و شکوه زمانی فزونی می یابد که دانا نزدمان ارجمند باشد و کام بدخواه را به زهر بی اعتنایی بیالایم

جملات زیبای بزرگمهر

آن چه به خویشتن روا نداری. به دیگران روا مشمار.

جملات قصار بزرگمهر

آن چه هستید شما را بهتر معرفی می کند تا آن چه می گویید.

سخنان زیبای بزرگمهر

سرنوشت با پروردگار است . خشنود به آنم . در سختی شکیبایم . شکوه نکنم .

بدتر از این سختی باشد و سختی بگذرد . در پناه و یاری پروردگار.

جملات قصار بزرگمهر

آن که از نابودنی ها امید برید. همواره به شادی زیست.

سخنان زیبای بزرگمهر

باید پیوسته به پروردگار بی همتا رو آوریم . در هر کاری او را بینا دانیم و باور کنیم که روزی ده مختار اوست.

جملات ارزشمند بزرگمهر

از بسیار کشتن جانوران پرهیز کن! تا از عاقبت بد آن در امان باشی.

جملات زیبای بزرگمهر

بخیل برای ثروت خود نگهبان است و برای وارث انباردار.

جملات قصار بزرگمهر

بر دوستی که حسود باشد. ایمن نمی توان بود.

جملات ارزشمند بزرگمهر

تقدیر. ارباب مردان ترسو است و برده مردمان شجاع.

سخنان زیبای بزرگمهر

عفو از کسانی نیکو است که توانائی انتقام گرفتن دارند.

جملات ارزشمند بزرگمهر

قویترین رکن بنای مودت. کتمان اسرار دوستان است.

جملات بزرگمهر

همیشه بدخو در رنج بزرگ باشد و مردمان از وی به رنج و نیک خوی را هم این جهان بود و هم آن جهان و در هر دو جهان ستوده است.

جملات قصار بزرگمهر

یکی گفت که اندر سرای سپنج —- نباشد خردمند بی درد و رنج

جملات زیبای بزرگمهر

آن که طالب آسایش جان و تن است باید شکیبا و بردبار باشد .

در دوستی و داد و ستد با مردم کژی و کاستی و فریبکاری نکند .

چون گناهی از کسی بیند و بر او دست یابد ببخشد .

و کینه خواه و تیز خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد.

سخنان زیبای بزرگمهر

برای نادان پیرایه ای سزاورتر و زیباتر از خاموشی نیست.

سخنان بزرگمهر

آنکس بر خویشتن نگهبان دارد که برای رسیدن به هوس و آرزوهای کوچک قدر نیکخویی و جوانمردی را نشکند .

و اگر فزونی و کامیابی بد روزگار را دید تن به پستی و زبونی نسپارد.

جملات ارزشمند بزرگمهر

کسانی که شهرها و ده ها و بنا ساختند و غم این جهان بخوردند

آنهمه بگذاشتند و برفتند و آن چیزها مدروس شد. خوی نیک بزرگتر عطاهای خدای عز و جل است

از خوی بد دور باشید که آن بند گران است بر دل و پای.

جملات قصار بزرگمهر

مردمان را خرده مگیرید ( عیب مکنید ) که هیچ کس بی عیب نیست.

سخنان زیبای بزرگمهر

هرکه از شما بزرگتر باشد وی را بزرگتر دارید و حرمت او نگاه دارید و از او گردن مکشید.

جملات زیبای بزرگمهر

سرنوشت با پرور دگار است . خشنود به آنم . در سختی شکیبایم . شکوه نکنم . بدتر از این سختی نیز باشد و سختی بگذرد . در پناه و یاری پرور دگار.

جملات فلسفی بزرگمهر

آن که آرزوی سروری دارد باید هنر بسیار داشته باشد

جملات ارزشمند بزرگمهر

ستوده و نیک فرجام کسی است که دادگر

و نیکنام و در کردار و گفتار به هنجار باشد

جملات ارزشمند بزرگمهر

آنچه دلخواه همه است جز تن درستی نیست که اگر کسی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد

سخنان زیبای بزرگمهر

برترین دانش ها یزدان پرستی است

جملات حکیمانه بزرگمهر

دانایان روشندل می دانند که دوران زندگی دراز نیست تن آدمی از این جهان است و روان از سرای دیگر

جملات زیبای بزرگمهر

دل در آرزوی آنچه دسترسی بدان متصور نیست نباید بست از آنکه مایه رنج تن و بلای جان است

جملات فلسفی بزرگمهر

کسی در شمار دانایان است که

بر آنچه از دستش رفته افسوس نخورد

از نایافته به رنج نباشد

چون در طلب مرادی با سختی رویارو شود سست نگردد

و دل به ناامیدی نسپارد

جملات ارزشمند بزرگمهر

خود را با هوس نزدیک مکن که خرد از تو روی بر می تابد

جملات ارزشمند بزرگمهر

اگر خرسند و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاری

جملات قصار بزرگمهر

در آیین خرد در هر کاری اندیشه باید

جملات فلسفی بزرگمهر

برای آدمی دشمن دانا از دوست نادان بهتر است

سخنان زیبای بزرگمهر

دیو کین و دیو سخن چینی گزنده است

سخن چین هرگز جز به دروغ لب نمی گشاید

گفتارش همیشه بی فروغ است

دو روی و سخن چین از مهر یزدان بی بهره اند

و از او در هراسند

جملات زیبای بزرگمهر

هرکس گوش نصیحت نیوش داشته باشد

و دل به آموختن بسپارد

بسا سخنان سودمند که از دانایان بشنود

جملات فلسفی بزرگمهر

کسی که زبانش را از بد گفتن باز دارد

و دل هیچ کس را به گفتن سخنان زشت نیازارد

جملات فلسفی بزرگمهر

به نزدیک خردمندان چهار چیز بر پادشاهان عیب است

ترسیدن در میدان جنگ . گریز از بخشندگی

خوار داشتن رای خردمندان

شتابزدگی و نا آرامی و بیقراری در کارها

سخنان زیبای بزرگمهر

سخنی که سودی در آن نیست نگفتن بهتر

چه سخن بی سود در مثل مانند

آتشی است که دودش بسیار و گرمی و فروغش سخت اندک باشد

جملات قصار بزرگمهر

برای نادان پیرایه ای سزاورتر و زیباتر از خاموشی نیست

جملات کوتاه بزرگمهر

فرخنده روزگار کسی است که اهرمن او را از راه راست بیرون نبرد

و همواره بی گناه زندگی کند

جملات زیبای بزرگمهر

کسی که به حکمت پروردگار معتقد و خستو باشد

به بد ونیک روزگار نمی پردازد

چنین بنده ای در پرستیدن یزدان بیشتر می کوشد

و از بد سکالی و پیروی دیوان می پرهیزد

ناکردنی نمی کند و از رنجه کردن بی گناهان

بیزاری می جوید

جملات فلسفی بزرگمهر

نام جستن بی دلیری میسر نمی گردد

و زمانه از بددلان بیزار است

جملات حکیمانه بزرگمهر

اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو

از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد

سخنان زیبای بزرگمهر

اگر کوه با همه سنگینی و عظمت و صلابت

که وی راست فرمان شاه را سبک دارد

تیره رای خیره سری بیش نیست

جملات قصار بزرگمهر

به هنگام نبرد هوشیار و نگهدار تن خویش باش

چون دشمن در برابر تو ایستاد بر آشفته مشو

و تدبیر نیکو کن

جملات آموزنده بزرگمهر

دل کسی که خاطر شاه دادگر از او مکدر باشد

جایگاه دیو است

جملات زیبای بزرگمهر

هر کس را سرنوشتی مقدر است

یکی روز و شب در طلب سربلندی و سروری به جان می کوشد

و بهر ه اش جز خستگی و فرسودگی و نامرادی چیزی نیست

به تعبیر دیگر در کنار چشمه روشن و گوارا تشنه می ماند

از سوی دیگر بی هنری بختیار

بی آنکه تن به کار و کوشش بسپارد

روزگار بر او می خندد و از همه گونه آسایش و آرامش برخوردار می گردد

پروردگار چنین خواسته و تدبیر بر تقدیر کارگر نمی افتد

جملات قصار بزرگمهر

دانش برترین داده های یزدان پاک است . خردمند همیشه سرور است

جملات حکیمانه بزرگمهر

هر که تن درست و نیرو دارد هرگز سخن نادرست نمی گوید

دروغگویان همه بیمار و ناتوان و زبون اند

سخنان زیبای بزرگمهر

آنکه طالب آسایش جان و تن است

باید شکیبا و بردبار باشد

در دوستی و داد و ستد با مردم کژی و کاستی و فریبکاری نکند

چون گناهی از کسی بیند و بر او دست یابد ببخشد

و کینه خواه و تیز خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد

جملات فلسفی بزرگمهر

آنکس بر خویشتن نگهبان دارد

که برای رسیدن به هوس و آرزوهای کوچک

قدر نیکخویی و جوانمردی را نشکند

و اگر فزونی و کامیابی بد روزگار را دید

تن به پستی و زبونی نسپارد

جملات فلسفی بزرگمهر

بخشنده نیکخوی آن کس است

که به بخشش جانش را آراسته گرداند

دور از جوانمردی است که

بخشنده بر آن کسی که چیزی به او داده

یا خیری رسانده منت نهد

جملات کوتاه بزرگمهر

ده چیز بر ده گروه خاصه بر دانش پژوهان نکوهیده است

دروغ گفتن به فرمانروا

سپهبدی که زر بر سپاه خویش نپراگند

مرد سپاهی که از پیکار بهراسد

دانشمندی که چون چیزی در نظرش مطبوع افتد دل به هوس سپارد

و از گناه نترسد

پزشکی که خود بیمار و دردمند شود

تنک مایه ای که به دروغ به سرمایه و دارایی خویش نازد

سفله ای که بر هر کس که چیزی دارد رشک برد

خردمندی که زود خشم بود

و به چیز کسان طمع ورزد

کسی که رهنمایی از نادان امید دارد

و آنکه کارگاه و یا بنیادی عظیم را به کاهلی سپارد

و بی خردی که خردجوی نباشد

جملات زیبای بزرگمهر

آدمی باید از گناه بپرهیزد

هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد

جملات فلسفی بزرگمهر

خرد بر سر جان چون افسری تابنده است

و مدارا و مهربانی به قدر همسنگ خرد است

جملات کوتاه بزرگمهر

آنکه به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است

بیش از همه در خور ستایش است

جملات حکیمانه بزرگمهر

روشندل و نکته دان کسی است که سخنان کوتاه و پر معنی بگوید

جملات کوتاه بزرگمهر

دل اهل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده

و مردم بی شرم را به خویش نزدیک نکند

جملات قصار بزرگمهر

زورمندترین و پر گزنده ترین اهرمن آز است

که دیوی است ستمکار و دیر ساز

جملات فلسفی بزرگمهر

خردمند هرگز غم آنچه را از دستش رفته نمی خورد

حتی اگر عزیز ترین کسش مرد و وی را به خاک سپرد

شکسته غم و درد نمی گردد

دیگر آنکه مرد خردور از نادیدنیها چنان دل می کند

که باد از بید می گذرد

جملات زیبای بزرگمهر

پادشاهان مردم دوست برگزیدگان پروردگارند

جملات کوتاه بزرگمهر

مال هم مایه سربلندی و آسایش است

و هم سبب خواری و پریشانی

اگر به آیین خرد صرف شود

آفریننده شادی و برآورنده نام نیک است

اما اگر بنهند و نخورند یا چنانکه باید بکار نبرند

بهای سنگ و گوهر شاهوار یکی است

سخنان و جملات زیبای بزرگمهر بُخْتَگان

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای هیپولیت آدولف تن

جملات فلسفی قصار و زیبای هیپولیت آدولف تن

جملات هیپولیت آدولف تن سخنان و جملات زیبای هیپولیت آدولف تن – مورخ . منقد …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.