جملات فلسفی قصار و زیبای بودا

سخنان و جملات حضرت بودا

سخنان و جملات زیبای بودا – سیدارتا گوتاما بودا – ریاضت کش و حکیمی بود که بر پایه آموزش های وی. آیین و اندیشه فلسفی بودایی بنیان گذاشته شد

بودا میان سده چهارم و ششم پیش از میلاد در بخش خاوری هند باستان می زیسته است

بودا

سخنان و جملات آموزنده فلسفی حکیمانه قصار و زیبای بودا

رهایی قطعی هر کس در نابودی است

**********

هرگاه کسی که نیکی می کند با نتیجه آن خود را مشغول نسازد آنوقت حس غضب و خود خواهی در قلب او خاموش می شود

جملات زیبای بودا

اگر کسی در انجام کاری پرخاش کند .دادگر نیست

جملات قصار بودا

زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی می لغزد و فرو می چکد

جملات فلسفی بودا

لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم . تمام هستی کامل و منور شد

سخنان آموزنده بودا

آزادی در بی آرزوئی است

جملات مذهبی بودا

اشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست

جملات مذهبی بودا

هیچ کس جز خود ما مسوول بدبختی ها و یا خوشبختی های ما نیست

جملات زیبای بودا

آزادی در بی آرزوئی است

جملات آموزنده بودا

زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی می لغزد و فرو می چکد

سخنان آموزنده بودا

کسی که از ابتدا نا بینا به دنیا آمده است معنی تاریکی را نمی فهمد زیرا هرگز روشنایی را تجربه نکرده است

جملات کوتاه بودا

هستی ما به ناپایداری ابرهای پاییز تماشای تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله های آتش یک عمر مانند جرقه رعدی در آسمان چون سیلابی پر شتاب و روان از سراشیبی کوهی است

**********

گرسنگی بدترین ناخوشی هاست

جملات قصار بودا

جملات زیبای بودا

آنکه خوشی خود را در رنج دیگران ببیند. هرگز روی خوشی را نمی بیند

**********

آنان که به راه قدسی نرفته و در جوانی گنجی اندوخته نکرده اند مرغان ماهیخوار پیر را مانند که در دریاچه ای بی ماهی از میان می روند

جملات مذهبی بودا

هیچ کس جز خود ما مسئول بدبختی ها و یا خوشبختی های ما نیست

سخنان آموزنده بودا

در تن نحیف می تواند اندیشه ای بزرگ مسکن گیرد

**********

هر کس زنجیر طمع را دور بیندازد. بدبختی از او دور می شود مانند قطره آب که روی برگ گل می لغزد و می ریزد

جملات قصار بودا

اگر به دنیای درونت حکومت کنی. خوشبخت هستی

جملات کوتاه بودا

حیات بشر همچون شبنمی است که روی برگ گلی می لغزد و می افتد

جملات ناب بودا

چشم گریان دیگران را به نگاههای سرور آمیز تبدیل کردن لذت بخش ترین خوشبختی ها است

سخنان آموزنده بودا

باران همیشه از سقف های سست به داخل اتاق می چکد و شهوت از مغز پوک

جملات مذهبی بودا

یار اگر نادان باشد. تنهایی بهتر است

جملات ناب بودا

آرامش فکر . بزرگترین خوشبختی است

جملات زیبای بودا

آن کس که تنها در پی خوشی ها زید حواسش لجام گسیخته باشد و خوراکش بیرون از اندازه ی میانه روی باش و تنبل و سست باشد. وسوسه گر بی تردید او را بیفکند چنان که باد . درخت سست را بیفکند

جملات زیبای بودا

همچنان که باران از سقف سوراخ در خانه تراود هوس نیز در ذهنی که نیندیشد. راه یابد

جملات فلسفی بودا

بدکار در این جهان شیون کند و در جهان دیگر نیز گریه کند که در هر دو جهان ناله و زاری کند. چون نتیجه ی بد کارهایش را ببیند

**********

نکوکار در این جهان شاد است و در جهان دیگر نیز شاد است که در هر دو جهان. شادمان است شادمان است چون به نکوکاری هایش بیندیشد و چون به راه نیک رود. شادمان تر گردد

سخنان آموزنده بودا

نا اندیشمند گرچه بهره ی بزرگی از قانون را از بر بخواند. ولی بر آن کار نکند

**********

آرزومندان نمیرند. نا اندیشمندان. خود. گویی مرده اند

**********

اگر آرزومندی بیدار گشته باشد و فراموشکار نباشد و بنابر داد زید. شکوه اش فزونی گیرد

جملات مذهبی بودا

خردمند با بیدار کردن خوداشتیاقی و خویشتنداری

تواند برای خویش جزیره ای سازد که هیچ سیلی آن را غرق نتواند کرد

جملات زیبای بودا

نادانان از پی بیهودگی روند. خردمند اشتیاق را چون گرانبهاترین گوهر خویش نگاه دارد

**********

آن کس که آرزومند و اندیشمند بود. به خوشی بسیار رسد

جملات آموزنده بودا

رام کردن اندیشه. که گریزپا است و گرفتن آن دشوار است و هر جا خواهد شتابان رود نیک بود. که اندیشه ی رام. شادمانی آورد

**********

گر کسی را ایمان پابرجا نباشد و داد راستین نداند و ذهنش آشفته باشد هرگز دانش وی کمال نپذیرد

**********

کینه ور به کینه ور و دشمن به دشمن. آن بد نتواند کرد که اندیشه ی نیک راهنمون شده به کس کند

جملات زیبای بودا

بگذار فرزانه در روستایش مسکن کند. چون زنبور عسل که شهد فراهم آرد و رود بی آنکه گل یا رنگ و بوی آن را گزند رساند

جملات قصار بودا

فرزانه نباید به گجیهای دیگران. گناهان یا کوتاهی هایشان پردازد بلکه باید به بدکاریها و ناآگاهی های خویش بنگرد

جملات فلسفی بودا

آن که سخنان نیک. ولی بی ثمر گوید و به آنها عمل نکند چون گل زیبا و رنگارنگ است که عطر ندارد

جملات ناب بودا

بوی گل یا چوب صندل یا گل های تگره و ملیکا خلاف وزش باد نرود

ولی بوی خوش نیکان

خلاف باد نیز رود ؛ که نیک مرد همه جا را فرا گرفته است

جملات مذهبی بودا

گر راهرو بهتر از خویش یا هم ارز خود را به راه نبیند

همان بهتر که تنها رود. چه نادان به همراهی نیرزد

جملات قصار بودا

نادان با اندیشه هایی چون “اینها پسران من هستند یا این دارایی من است

در رنج است ؛ خود او نیز آن وی نیست. چه رسد به پسران و دارایی

**********

نادان که داند نادان است. دست کم تا همین اندازه بخرد است

ولی نادانی که خود را دانا انگارد. به راستی. نادان خوانده شود

سخنان قصار و آموزنده بودا

گر نادان به همه ی عمر نیز همنشین دانا گردد. زود باشد که راستی را دریابد

چنان که با زبان. مزه ی آتش را بچشد

جملات ناب بودا

آن کس که شادی خویش جوید و باشندگان ی را که شادی آرزو کنند شکنجه کند یا کشد پس از مرگ. شادی نیابد

جملات زیبای بودا

چون شبانی که به چوب دستی خود. گاوان را سوی اصطبل راند سال و مرگ نیز زندگی مردمان را رانند

**********

نادان نداند چه هنگام کارهای بد کند. ولی بدکار کردار خویش گویی به آتش می سوزاند

**********

گردونه های درخشان شهریاران تباه گردند تن نیز به تباهی رسد. ولی برتری نیکان هرگز سوی نابودی نرود و نیکان. نیکان را چنین گویند

سخنان آموزنده بودا

آنچه کس از کردنش پشیمان گردد نیک نیست و سزای وی شیون و چهره ی اشکبار باشد آن کرده ی نیک است که کس از آن پشیمانی نخورد و پادافراه آن شادمانه و شادمان نبیند

**********

تا کار بد بر ندهد. نادان اندیشد بر او چون انگبین است. ولی چون بر دهد. نادان غم خورد

**********

بگذار خردمند پند دهد و آموزش دهد و آنچه را ناشایست است از آن بازدارد. فرزانه. محبوب نیکان باشد و منفور بدان

**********

بدکاران را یار مگیر و دوست فرومایگان مباش با نیکان دوستی کن و بهترین مردمان را دوست گیر

جملات زیبای بودا

مقنیان هرجا خواهند آب برند ؛ کمانگیران تیر در کمان کنند درودگران از چوب چیزها کنند ؛ خردمندان خود را سازند

**********

چنان که سنگ استوار را باد نلرزاند خردمندان نیز از سرزنش و ستایش. تردید به دل راه ندهند

جملات زیبای بودا

نیکان در همه حال با دوراندیشی گام بردارند ؛ نیکان از برای برآوردن خواهش شهوانی سخن نگویند ؛ خردمندان در غم و شادی هرگز به هیجان نیایند و افسرده نگردند

جملات زیبای بودا

گر کس از برای خویش یا دیگران. پسر. ثروت و سروری آرزو نکند و پیروزی خویش را به شیوه های نادرست نخواهد نیک. خردمند و پارسا باشد

**********

یک کلمه ی با معنی . بهتر از هزار کلمه ی بی معنی است که آن کلمه ی بامعنی را گر کسی شنود. خاموش گردد

سخنان آموزنده بودا

بر خود چیره شدن. بهتر از چیرگی بر همه ی مردمان است

جملات ناب بودا

هرچه کسی در این جهان در یک سال. پیشکش و نثار قربان کند تا مزد یابد این همه پشیزی نیرزد ؛ بزرگداشت پارسایان بهتر است

**********

آن که صد سال بدکار و نا خویشتندار زید زندگی یکروزه ی مرد فرزانه و اندیشمند بهتر از آن صد سال است

جملات فلسفی بودا

اگر کس. صدهزار سال. هر ماه هزاران بار قربان کند و اگر یک دم کسی را بزرگ دارد که دانش راستین پابرجای دارد آن بزرگداشت. بهتر از صد سال قربان کردن است

**********

آن که صد سال تنبل و سست زید زندگی یک روزه ی آن که نیروی استوار یافته. بهتر از آن صد سال است

**********

آن که صد سال زید و آغاز و انجام را نبیند زندگی یکروزه ی آن که آغاز و انجام را بیند. بهتر از آن صد سال است

جملات زیبای بودا

آن که صد سال زید و برترین داد را نبیند زندگی یکروزه ی آن که برترین داد را بیند. بهتر از آن صد سال است

**********

اگر کس در انجام نیکی سستی ورزد. اندیشه اش از بدی شادمان گردد

جملات ناب بودا

اگر کس گناه کند. مگذار دیگر چنان کند مگذار به گناه کردن . دل خوش دارد که انباشتن بدی. دردناک است

جملات قصار بودا

بدکار تا کردار بدش بر ندهد . شادی بیند . ولی چون کردار بدش بر دهد بدی بیند . نیکوکار نیز تا کردار نیک او بر ندهد بدی بیند . ولی چون کردار نیک او بر دهد. نیکی بیند

جملات مذهبی بودا

مگذار کس. نیکی را خرد انگارد و در دل گوید مرا نخواهد رسید ظرف آب نیز از ریزش قطرات آب پر گردد دانا پر از نیکی گردد . گرچه اندک اندک نیکی خویش را گرد آورد

**********

آن که دستش زخمی نباشد. شاید به زهر دست زند ولی زهر آن را که زخمی نباشد اثر نکند و او را که بدی نکند. بدی نباشد

جملات کوتاه بودا

نه در آسمان. نه در میان دریا. نه در شکاف کوه در جهان هیچ جا نیست که شاید آدمی از کردار بد رها باشد

**********

همه ی مردم از جزای کار بد بر خود لرزند و همه از مرگ هراسند به یاد دار که تو نیز چون آنانی. مکش و مایه ی کشتار مشو

جملات ناب بودا

مگذار کس. بدی را خرد انگارد و در دل گوید مرا نخواهد رسید ظرف آب نیز از ریزش قطرات آب پر گردد نادان پر از بدی گردد. گرچه اندک اندک بدی خویش را گرد آورد

**********

با هیچ کس به درشتی سخن مگوی. چه آنان که با ایشان سخن گویی تو را همچنان پاسخ گویند. گفتار خشم آمیز دردناک است ضربات یکی پس از دیگری بر تو فرود آید

**********

بگذار هرکس خود را سوی آنچه درست است برد و آنگاه بگذار دیگران را بیاموزد ؛ این چنین. فرزانه آزرده نگردد

جملات زیبای بودا

اگر کسی دیگران را بیاموزد تا چون او گردند چون اختیار خود را دست گیرد. اختیار دیگران را دست تواند گرفت چه اختیار خود را دست گرفتن. دشوار است

**********

انجام کارهای بد آسان است و این کردارها خود را گزند رسانند کردارهایی نیک و سودمندند که انجام شان بس دشوار است

سخنان قصار و آموزنده بودا

برخیز ! سستی مکن ! پی داد راستی رو راستان در این جهان و جهان دیگر به شادی بیارمند

**********

به جهان چنان نگر که به حباب یا سراب نگری شهریار مرگ آن را که به جهان چنین نگرد. نبیند

**********

آن که پیش از این به خطرها نمی اندیشید و سپس هشیار گشت. این جهان را روشنی بخشد. چون ماه که از پشت ابرها بیرون آید

سخنان آموزنده بودا

تنها. نادانان. بخشندگی را نستاند. خردمند از بخشش شاد گردد

**********

هیچ گناه نکردن. نیکی کردن اندیشه ی خود پاک گرداندن. آموزه ی همه ی بیداران است

جملات ناب بودا

از پیروزی دشمنی زاید. چه شکست خورده. ناشاد است آن که پیروزی و شکست را واگذارد. خرسند و شادمان است

جملات فلسفی بودا

هیچ چیز چون دشمنی. بازدارنده از رهایی نیست

**********

شادی. برتر از آرامش است

جملات کوتاه بودا

گرسنگی. بدترین ناخوشی ها است

جملات زیبای بودا

آن که شیرینی تنهایی و آرامش را چشید. از ترس و گناه رسته است

جملات زیبای بودا

دیدار گزیدگان. نیک است و با آنها به سر بردن. همواره شادی بخش است اگر کس نادانان را نبیند. راستی شادمان است

جملات ناب بودا

آن که همراه نادانان شود. به راهی دراز رنجه گردد همراهی نادانان چون همراهی دشمنان همواره دردناک است

**********

مگذار هیچ کس به آنچه خوش یا آنچه ناخوش است. دل بندد

ندیدن خوشی درد است و دیدن ناخوشی نیز درد است

سخنان قصار و آموزنده بودا

باشد که آدمی خشم خویش فرونشاند و خودخواهی را فراموش کند و از بن رهایی یابد

**********

آن که در نام و صورت نباشد و هیچ چیز را از آن خویش نخواند. آزرده نگردد

**********

آن که خشم خویش را که چون گردونه ای شتابان پیش رود. بازدارد او را گردونه ران راستین خوانم ؛ دیگران تنها زمام به دست دارند

جملات مذهبی بودا

راست گو و تسلیم خشم مشو ؛ اگر از تو اندک خواهند. بده

جملات حکیمانه بودا

فرزانگان که تن و زبان و اندیشه نگاه دارند . به راستی خویش را نیک نگاه داشته اند

**********

آفت دعاها . باز ناگفتن است . آفت خانه ها. باز نساختن است آفت منش. تنبلی است . آفت نگاهبان. بی فکری است

**********

بدرفتاری. آفت زن است . فرومایگی . آفت نیکوکاران است

در این جهان و آن جهان . همه ی روش های بد. آفت است ولی آفتی هست که بدترین آفت هاست و آن. نادانی است

جملات زیبای بودا

آتشی چون هوس نیست. کوسه ای چون دشمنی نیست

دامی چون نادانی نیست و سیلی چون آز نیست

**********

کسی که بدیهای همسایه اش را چون گندم وجین شده در برابر باد بالا می افکند ولی بدیهای خویش می پوشد چون نیرنگ بازی است که مهره و طاس دروغین از بازیگر دیگر پنهان دارد

جملات بودا

اگر کس در انجام کاری درشتی کند. دادگر نیست

**********

کس به سبب پر سخنی. دانا نیست دانا کسی است که شکیبا و رها از دشمنی و ترس باشد

جملات زیبای بودا

کس به سبب پر سخنی . پشتیبان قانون نیست اگر کسی اندک آموزد . ولی به چشم سر قانون را بیند و هرگز آن را به فراموشی نسپارد. چنین کسی پشتیبان قانون است

**********

در آن کس که راستی . نیکویی . آمرزش . پاکدامنی . خویشتنداری میانه روی . بی آلایشی و خردمندی باشد . چنین کسی پیر است

سخنان آموزنده بودا

آن کس که رشک ورزد. خسیس و نادرست باشد تنها به مس سخنی یا دیدار زیبا. ارجمند نگردد

جملات بودا

دانش . به شوق به دست آید و بی آن. از دست بشود

جملات کوتاه بودا

تا آرزوی مردان نسبت به زنان. حتی اندک ترین آنها. از میان نرود اندیشه ی مرد در بند است چنان که گوساله که شیر مادرش خورد. به او وابسته است

جملات زیبای بودا

اگر کسی با وانهادن خوشی اندک. خوشی بزرگ بیند پس فرزانه نیز شاید که خوشی اندک وانهد و به خوشی بزرگ نگرد

جملات آموزنده بودا

آن کس که مایه ی رنج دیگران گردد تا از برای خویش خوشی خواهد در بند دشمنی گرفتار است و از دشمنی رهایی نیابد

جملات فلسفی بودا

آنچه باید انجام شود به فراموشی سپرده شده و آنچه نباید انجام گیرد. انجام شده است آرزوهای سرکشان و بی تدبیران همواره رو به فزونی دارد

جملات قصار بودا

آن که نیک باورمند باشد . گر از نیکی و شکوه برخوردار باشد هرجا سکنی گزیند همچنان گرامی باشد

جملات بودا

نیکان از دور بدرخشند. چون کوههای پوشیده از برف بدان دیده نشوند. چون تیرهایی که به شب اندازند

جملات بودا

فرو بردن گوی آهن گداخته به کام بهتر است تا کسی بد و گناهکار با خیرات و صدقه ی مردمان به سر برد

**********

چونان برگ علف که اگر درست به کف گرفته نباشد. دست را ریش کند پارسایی ناراست نیز دیندار و پارسا را به دوزخ برد

**********

کار بد بهتر آنکه انجام نپذیرد . چه پشیمانی آورد کار نیک بهتر آنکه انجام گردد . چه کس از انجام آن پشیمانی نخورد

جملات بودا

آنان که از آنچه نباید شرمگین باشند . شرم دارند و از آنچه باید شرمگین باشند شرم ندارند . اینان در پی آموزه های دروغین بوده و به راه بد روند

**********

آنچه را پیش و پس و میان است. وا نه و آنگاه سوی دیگر کران هستی رو اگر اندیشه ات همه آسوده باشد. دیگر به زادن و تباهی درنیایی

جملات زیبای بودا

بی دانش. ژرف اندیش نباشد و بی ژرف اندیشی. دانش نباشد

جملات زیبای بودا

ای نادان. گیسوی بافته را چه سود!جامه ی پوست بز را چه سود ؟ تو را در اندرون میل به غارت و دریدن است. ولی بیرون خود را پاک نشان می دهی

**********

اگر کس در بند تردید . سرشار از آرزوهای شدید و تنها آرزومند خوشی باشد تشنگی وی فزونی گیرد و به راستی بندهای خویش گرانتر کند

جملات فلسفی بودا

علف هرز . کشتزار را زیان دارد و دشمنی. آدمی را گزند رساند از این رو هدیه ای که ارزانی کسانی گردد که دشمنی نورزند. آنان را پاداش بزرگی است

**********

یک روز زندگی به روشن بینی. بهتر از صد سال عمر در تاریکی است

جملات بودا

رهایی قطعی هر کس در نابودی است

**********

تنها راه برقراری آرامش در زمین این است که بیاموزیم زندگی خود را سرشار از آرامش سازیم

**********

آنکه در درون آرامش دارد . پندار و گفتار و کردار آرام نیز دارد

جملات بودا

رها کردن را بیاموزید که کلید خوشبختی است

**********

آن که اندیشه آموخته است چون گاو کهنسال گردد. تنش ببالد . ولی دانش او نه

**********

آزارم داد . مرا زد . شکستم داد خواسته ام دزدید در آنها که چنین اندیشه ها به خود راه دهند. کینه هرگز باز نایستد

**********

کینه هرگز کینه را باز نایستاند :قاعده ی گذشته اینکه عشق . کینه را باز ایستاند

سخنان قصار و آموزنده بودا

جهان نداند که اینجا همه به فرجام خواهیم رسید ولی آنها که این بدانند. ستیزه هایشان بی درنگ بازایستد

جملات کوتاه بودا

آنان که راستی را در ناراستی پندارند و ناراستی را در راستی بینند. هرگز به راستی نرسند

**********

نپذیرید. باور نکنید. از هیچ کس. حتی از من. مگر آنکه با خرد بی گزند خودتان در هماهنگی و سازگاری باشد

جملات زیبای بودا

مهم نیست که دیروز چقدر بر شما سخت گذشته است ؛ همیشه می توانید از نو آغاز کنید

سخنان آموزنده بودا

اعتبار. درست مثل شهرت است ؛ سخت و دیر به دست می آید. آسان و زود از دست می رود

**********

آدمی که از سر نادانی. با من به نادرست رفتار کند . از جوانمردانه ترین عشق من بهره مند خواهد شد و هرچه بیشتر به من شر رساند. خیر من بدو بیشتر خواهد رسید

جملات فلسفی بودا

هیچ چیز را باور نکنید ؛ مهم نیست آن را کجا می خوانید یا چه کسی آن را گفته است ؛ حتی اگر من. آن را گفته باشم مگر این که با منطق و احساس شما هماهنگی داشته باشد

جملات مذهبی بودا

هر آنچه که ما هستیم. نتیجه ی آن چیزی ست که بدان اندیشیده ایم

سخنان آموزنده بودا

هنگامی که فردی از فردی دیگر بیزار است . این خود اوست که به بیماری های جسمی و احساسی و روحی دچار می شود و هنگامی که عشق می ورزد . باز خود اوست که به یک کل بدل می گردد

**********

نفرت . ویران می کند ؛ عشق. شفا می دهد

جملات زیبای بودا

هیچ گاه با نفرت نمی توان نفرت را زدود ؛ نفرت با عشق زدوده می شود ؛ این . قانونی برگشت ناپذیر است

جملات قصار بودا

احسان کننده خود را تملق می گوید

**********

آزادی در بی آرزویی است

**********

همچنان که کماندار . تیرهای خود را می تراشد و هموار می کند هر انسانی می تواند افکار آشفته خود را جهت دهد

गौतम बुद्ध

بودا

همچنین بخوانید : جملات زیبای حضرت زرتشت

منابع : sedayeandisheh.blogsky.com + wikipedia.org + magazine.a222.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای ژان دارک

سخنان و جملات زیبای ژان دارک

سخنان و جملات ژان دارک سخنان و جملات زیبای ژان دارک – دوشیزه اورلئان قهرمان …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. داستانی از حضرت بودا

    بودا به دهی سفر کرد . زنی که مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد. بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه ی زن شد . کدخدای دهکده هراسان خود را به بودا رسانید و گفت : « این زن ، هرزه است به خانه ی او نروید » بودا به کدخدا گفت : « یکی از دستانت را به من بده » کدخدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان بودا گذاشت . آنگاه بودا گفت : « حالا کف بزن » کدخدا بیشتر تعجب کرد و گفت: « هیچ کس نمی تواند با یک دست کف بزند » بودا لبخندی زد و پاسخ داد : هیچ زنی نیز نمی تواند به تنهایی بد و هرزه باشد ، مگر این که مردان دهکده نیز هرزه باشند . بنابراین مردان و پول هایشان است که از این زن ، زنی هرزه ساخته اند . برو و به جای نگرانی برای من نگران خودت و دیگر مردان دهکده ات باش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.