سخنان و جملات زیبای باروخ اسپینوزا

جملات باروخ اسپینوزا

سخنان و جملات زیبای باروخ اسپینوزا . بندیکت دِ اسپینوزا فیلسوف مشــهور هلندی – پرتقالی تبار

وی یکی از بزرگ ترین خردگرایان فلسفــه قرن هفدهم و زمینــه ساز ظــهور نقد مذهبی و همچنین عصر روشنگری در قرن هجدهم بــه شمار می رود

سخنان و جملات زیبای باروخ اسپینوزا

آزادمرد کسی است کــه کوچکترین توجــهی بــه مرگ نداشتــه باشد

افکار او بــه سوی زندگی باشد نــه مرگ.

جملات زیبای باروخ اسپینوزا

آنــها کــه می خواهند علل حقیقی معجزات و کرامات را کشف کنند

و اشیاء را مانند یک فیلسوف درک کنند نــه مانند عوام .

کــه از هرچیز بــه حیرت می افتند . فورأ تکفیر می گردند و بی دین خوانده می شوند.

این تکفیر از جانب کسانی است کــه عوام الناس آنان را کاشف اسرار طبیعت و خدا می دانند.

زیرا این اشخاص بــه خوبی می دانند کــه اگر پرده اوهام دریده شود

آن اعجاب مردم کــه مایــه حفظ قدرت آنــهاست از میان خواهد رفت.

جملات زیبای باروخ اسپینوزا

در اینجا بدون تردید خواننده دچار سرگردانی می شود

و برای تجــهیز خود می خواهد خیلی از چیزها را بیاد بیاورد ؛

از این جــهت تقاضا می کنم کــه بــه آرامی با من بیاید

و تا تمام کتاب را نخوانده است . حکمی نکند.

جملات زیبای باروخ اسپینوزا

درباره اصطلاح خیر و شر باید گفت کــه این دو . معنی مثبتی ندارند.

زیرا شیئی واحد ممکن است در عین حال هم بد و هم خوب و هم نــه بد و نــه خوب باشد.

مثلأ موسیقی برای مبتلایان بــه مالیخولیا خوب است

و برای سوگواران و عزاداران بد است

و برای مردگان نــه خوب است و نــه بد.

جملات زیبای باروخ اسپینوزا

جسم نمی تواند ذهن را وادار بــه اندیشــه کند ؛

روح و ذهن نمی تواند جسم را وادار بــه حرکت و سکون یا حالات دیگر نماید.

اعمال روحانی و خواهش های جسمانی . امر واحدی هستند.

جملات زیبای باروخ اسپینوزا

همچنانکــه تا ابدالاباد ســه زاویــه مثلث مساوی با دو زاویــه قائمــه است .

بــه همان ترتیب و بــه همان ضرورت تمام اشیاء از طبیعت لایتناهی خداوندی منبعث می گردد.

جملات زیبای باروخ اسپینوزا

اگر آنچــه را کــه من با استدلالات طبیعی خود جمع کرده ام

گاهی مطابق واقع نباشد باز کاری جز این انجام نخواهم داد

زیرا با جمع این مواد من خود را خوشبخت حس می کنم و روز خود را با غم و اندوه تمام نمی کنم

بلکــه با خوشی و صفا و آرامش بــه سر می برم.

جملات قصار باروخ اسپینوزا

اینکــه می گویید اگر خدا را سمیع و بصیر و شاهد و مرید ندانم

پس خدایی کــه بــه آن معتقدم چگونــه است . مرا بــه خودتان بدگمان می سازید

زیرا من فکر می کنم کــه شما کمالاتی بالاتر از صفات فوق نمی توانید تصور کنید

از این فکر شما تعجبی نمی کنم ؛ زیرا اگر مثلث را زبان می بود

خدا را کامل ترین مثلث ها می گفت و دایره ذات خدا را اکمل دایره ها می خواند ؛

همین طور هر موجودی صفات خاص خود را بــه خدا نسبت می دهد.

جملات قصار باروخ اسپینوزا

ژولیدگی و بدلباسی دلیل عقل و حکمت نیست ؛

زیرا تظاهر بــه بی قیدی و بی علاقگی بــه حفظ ظاهر دلیل روح زبونی است

کــه با حکمت حقیقی سازگار نیست و علم در آن با هرج و مرج و از هم پاشیدگی روبرو می شود.

جملات فلسفی باروخ اسپینوزا

شما ادعا می کنید کــه بالاخره بــهترین مذهب را پیدا کرده اید

یا لااقل بــهترین معلمان شما را بــه آن هدایت کرده اند.

از کجا می توانید ادعا کنید کــه اینــها بــهترین معلمان مذهبی هستند

کــه تاکنون بوده اند و هستند و خواهند بود ؟

آیا تمام مذاهبی را کــه تاکنون در هند یا در تمام عالم تعلیم داده شده اند . آزموده ای ؟

فرض کنیم کــه همــه را آزموده ای ؛

چگونــه می توانی ادعا کنی کــه بــهترین آن را انتخاب کرده ای ؟

جملات فلسفی باروخ اسپینوزا

عامــه مردم خدا را از جنس نر و مذکر می دانند و نــه زن و مؤنث.

جملات آموزنده باروخ اسپینوزا

همــهمــه پیچید کــه در کتابی کــه می خواهم منتشر کنم سعی کرده ام تا ثابت کنم کــه خدایی وجود ندارد.

متأسفانــه باید بگویم کــه خیلی از مردم این شایعــه را باور کردند.

بعضی از علمای کلام فرصتی پیدا کردند تا از من بــه پیش امیر و قضات شــهر شکایت برند

بعضی از دوستان قابل اعتماد من این خبر را بــه من رساندند و گفتند

کــه علمای کلام همــه جا مراقب من هستند

بنابراین تصمیم گرفتم کــه فعلأ از انتشار آن خودداری کنم

تا وقتی کــه ببینم کارها وضع دیگری بــه خود گرفتــه است.

جملات آموزنده باروخ اسپینوزا

بارها از دیدن اینکــه مبلغین مسیحی . کــه در ظاهر عشق و محبت و صلح و گذشت و شفقت

را بــه تمام مردم عالم توصیــه می کنند

خود با کینــه و بغض عجیبی با هم میجنگند و بــه سخت ترین وضعی همدیگر را دشمن می دارند دچار تعجب می شوم

دلیل آنــها بر دین خود رفتار و عملشان است نــه فضایلی کــه تبلیغ می کنند.

جملات ارزشمند باروخ اسپینوزا

بــه عقیده مردم قدرت و مشیت الــهی بیشتر در خوارق عادات و امور غیرطبیعی ظاهر می شود

آنــها خیال می کنند کــه آنجا کــه طبیعت جریان عادی خود را طی می کند . خداوند فعالیتی ندارد

و برعکس هنگامی کــه فعالیت خداوند ظاهر می شود قوای طبیعت و علل طبیعی از کار می ایستد

بنابراین . عامــه دو قدرت مشخص و جدا از هم فرض می کنند

یکی قدرت خدا و دیگری قدرت طبیعت.

جملات ارزشمند باروخ اسپینوزا

خدا در کتاب مقدس مانند امیر یا مقنن نشان داده شده است و او را عادل و رحیم خوانده اند

برای آنکــه بــه مردم کم مایــه بفــهمانند کــه عمل او از روی ضرورت ماهیت و ذات اوست

و حکم و فرمان وی همان حقایق ابدی و لایزال می باشد.

سخنان آموزنده باروخ اسپینوزا

کتاب مقدس علل قریبــه اشیاء را توضیح نمی دهد

بلکــه از اشیاء بــه نحوی سخن می راند کــه بتواند مردم را و خاصــه مردم بی سواد را بــه ورع و تقوا سوق دهد

هدف آن اقناع عقل نیست بلکــه جلب و برانگیختن قوه تخیل است.

سخنان آموزنده باروخ اسپینوزا

من نخواستــه ام اعمال بشری را مسخره کنم یا بــه آن اظــهار دلسوزی کنم

یا از آن ابراز کراهت و انزجار نمایم

بلکــه کوشش من برای درک و فــهم اعمال بشری است

و بــه همین جــهت من شــهوات را عیب و نقص طبیعت انسان نمی دانم

بلکــه آن را خواص و صفات او می دانم همچنانکــه حرارت و برودت و طوفان و رعد از خواص طبیعت جو است.

سخنان ارزشمند باروخ اسپینوزا

وحشت تنــهایی در تمام افراد هست زیرا هیچ کس بــه تنــهایی قدرت دفاع از خویش

و توانایی بــه دست آوردن ضروریات حیات خود را ندارد

از اینجا نتیجــه می شود کــه مردم بالطبع بــه تشکیلات اجتمایی می گرایند.

سخنان ارزشمند باروخ اسپینوزا

هدف نــهایی دولت نــه تسلط بر مردم باید باشد و نــه محدود ساختن آنان از راه وحشت و ترس

بلکــه باید هدف وی آزاد ساختن مردم از وحشت باشد تا بتوانند با اطمینان کامل

بدون اینکــه بر خود یا بر همسایــه زیانی وارد سازند زندگی کنند.

سخنان زیبای باروخ اسپینوزا

هرچــه در عالم بــه نظر ما بیــهوده و پوچ یا بد می آید برای آن است کــه اطلاعات ما درباره اشیاء جزیی است

و از نظم و توافق کل عالم طبیعت بی خبریم و برای آن است کــه خیال می کنیم همــه اشیاء بر وفق عقل ما ساختــه شده است

در حقیقت آنچــه را کــه عقل ما بد می داند در مقایســه با قوانین کلی طبیعت بد نیست

بلکــه از آن جــهت بد است کــه با قوانین طبیعت خاص ما سازگار نیست.

سخنان زیبای باروخ اسپینوزا

هرچــه دولت در منع آزادی گفتار بیشتر سعی کند . لجاجت و پافشاری مردم در مقاومت بیشتر می گردد

این مقاومت از طرف مردم لئیم و ممسک نیست .

بلکــه از طرف صاحبان تربیت عالی و اخلاق قوی و مردم با فضیلت است

کــه بــه علت داشتن این صفات آزادی بیشتری بــه دست آورده اند.

سخنان زیبای باروخ اسپینوزا

هر کتاب مقدسی نخست برای یک قوم خاص و بعد برای همــه جنس بشر نوشتــه شده است

بنابراین بایستی مضامین آن تا حد امکان با فــهم عامــه متناسب باشد.

سخنان زیبای باروخ اسپینوزا

بالاخره تصمیم گرفتم کــه بــه جستجوی چیزی بپردازم کــه فی حد ذاتــه خوب است

و می تواند خوبی خود را بــه آنان منتقل کند

و با دریافتن آن انسان می تواند از چیزهای دیگر صرف نظر کند

خلاصــه تصمیم گرفتم کــه بــه وسیلــه آن از سعادت اعلای ابدی برخوردار باشم

از شــهرت و ثروت فواید زیادی حاصل می شود

ولی اگر می خواستم بــه موضوع دیگری بپردازم

می بایستی از آنــها صرف نظر کنم.

سخنان زیبای باروخ اسپینوزا

بــه تجربــه دریافتم کــه غالب اشیایی کــه در زندگانی عادی بــه آن برمی خوریم پوچ و بی فایده است

و اشیایی کــه من از آنــها ترس دارم یا مرا می ترسانند بــه خودی خود نــه خوب و نــه بد هستند

مگر آنگاه کــه روح من تحت تأثیر و نفوذ آنــها قرار گیرد.

سخنان زیبای باروخ اسپینوزا

تنــها عشق بــه یک حقیقت جاودانی و لایتناهی می تواند چنان غذایی برای روح تــهیــه کند

کــه او را از هر رنج و تعبی آسوده دارد

این خیر اعلی عبارت است از علم بــه وحدت روح با تمام طبیعت.

سخنان باروخ اسپینوزا

شــهرت محظور بزرگ دیگری دارد و آن اینکــه برای تحصیل آن شخص باید بر طبق هوا و هوس مردم رفتار کند

و از آنچــه مورد نفرت آنــهاست بپرهیزد و آنچــه را کــه دوست دارند قبول کند.

سخنان باروخ اسپینوزا

هرچــه بیشتر از شــهرت و ثروت عاید شود . انسان میل دارد کــه آن را بیشتر کند

درحالی کــه اگر یکبار انسان در تحصیل آنــها کامیاب نشود .

دچار یأس و غم و اندوه شدیدی می شود.

سخنان باروخ اسپینوزا

هرچــه علم روح بیشتر شود . بــهتر از قدرت خود آگاه می شود و نظم طبیعت را بــهتر درک می کند

هرچــه بیشتر از قدرت خود آگاه شود . بــهتر می تواند خود را اداره کند

و از قوانین تسلط بر خود مطلع گردد

و هرچــه بیشتر از نظم طبیعت بداند . می تواند خود را بــهتر از چنگال امور بی فایده و بیــهوده برهاند

این است همــه روش و طریقت.

جملات زیبای باروخ اسپینوزا

آکادمی هایی کــه بــه خرج دولت تأسیس می گردند برای تربیت استعدادهای مردم نیست

بلکــه برای جلوگیری از آن است ؛

ولی در دولت های آزاد کــه تعلیم برای هرکس بــه مسؤولیت و خرج خودش آزاد است

علم و هنر تا آخرین درجــه پیشرفت می کند.

سخنان و جملات زیبای باروخ اسپینوزا

تجربــه نشان می دهد کــه برای صلح و اتحاد بــهتر آن است کــه تمام قدرت را بــه دست یک تن بسپارند

زیرا هیچ دولتی مانند حکومت ترک ها . بدون تغییرات قابل ملاحظــه . این قدر دوام نکرده است

از طرف دیگر عمر حکومت های ملی و دموکراسی خیلی کم بوده است و فتنــه و آشوب هم در آن بیشتر رخ داده است

با اینــهمــه اگر بردگی و توحش و ستمکاری را بتوان صلح و اتحاد نامید

چیزی بدتر از صلح و اتحاد نیست

شکی نیست کــه گاهی جنگ و نزاعی کــه میان پدر و پسر رخ می ده

سخت تر از آن است کــه بین مولا و برده درمی گیرد

مع ذلک اگر حق پدری و فرزندی را بــه حق خواجگی و بندگی بدل کنند . وضع اقتصادی خانواده بــهتر نخواهد شد

پس آنچــه در زیر حکومت فردی و استبدادی بــه دست می آید بندگی است نــه صلح و امنیت.

جملات باروخ اسپینوزا

قوانینی کــه بــه ســهولت و بدون خسارت بــه غیر . قابل نقض اند . بیــهوده و مسخره اند

این گونــه قوانین مخالف آزادی

شــهوات و نفسانیات را محدود نمی سازد بلکــه تقویت می کند.

سخنان و جملات زیبای باروخ اسپینوزا

جملات در مورد مذهب این فیلسوف صرفا جهت اطلاع وارد شده و نه تایید آن

خواننده جملات خود صاحب عقل بوده و نتیجه گیری درست را خواهد کرد

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای هیپولیت آدولف تن

جملات فلسفی قصار و زیبای هیپولیت آدولف تن

جملات هیپولیت آدولف تن سخنان و جملات زیبای هیپولیت آدولف تن – مورخ . منقد …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.