جملات زیبا درباره هنر از بزرگان و فلاسفه جهان

جملات و سخنان هنر

سخنان و جملات زیبا درباره هنر از بزرگان و فلاسفه جهان

سخنان و جملات زیبا درباره هنر از بزرگان و فلاسفه جهان

هنر

هنر مجموعه ای از آثار یا فرایندهای ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری
بر عواطف احساسات و هوش انسانی یا به منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق می شوند

همچنین می توان گفت هنر توان و مهارت خلق زیبایی است. fa.wikipedia.org

جملات زیبا درباره هنر

با اثر هنری چنان رفتار کنید که با شهریاران رفتار می کنید

بگذارید نخست او با شما آغاز سخن کند. : آرتور شوپنهاور

بالاترین مزد هــنرمند لذتی است که از توفیق خود می برد. : آگوست رودن

برتر ز خوی ها خرد است و هنر مردم بی این دو چیز نیاید به کار : فرخی سیستانی

بس کسا کاندر گهر و اندر هــنر دعوی کند همچو خر در یخ بماند چون گه برهان بود : فرخی سیستانی

جملات زیبا درباره هنر از بزرگان و فلاسفه جهان

بهترین نوع حکومت برای یک هنرمند. فقدان حکومت است. : اسکار وایلد

به چشم علت تو هرچه هست معیوب است درست و راست نگر تا همه هــنر یابی : کمال الدین اسماعیل

به همان شدتی که بقال به کاسبی ذوق دارد. هنرمند از معامله بی زار است. : بالزاک

بد نیست به یاد داشته باشیم که برای مردم

نام بردن ده هــنرمند هر قرن آسان تر است از ده سیاستمدار آن است. : جان هیت استابز

با هنر می توانم از سیاستمدارها قدرتمندتر باشم ؛

چون همه چیز را می توانم بگویم. : سارا رهبر

سخنان و جملات زیبا درباره هنر از بزرگان و فلاسفه جهان

آن چه می خواهم بگویم این است که اصولا زندگی بسیار بیشتر از هــنر تقلید می کند تا هنر از زندگی. : اسکار وایلد

آن جاکه تشریف و هــنر نبودند جفت یکدگر ویران شود آن بوم و بر. دشمن بر آن کشور زند : ادیب پیشاوری

جملات زیبای بزرگان جهان درباره هنر

آنجا که طبیعت توقف می کند. هــنر آغاز می شود. : ویل دورانت

آنچه هنگام مردن بر اندوه می افزاید بی هنری فرزند و کارهای بیهوده و ناپسند اوست

و هرآنچه از غم می کاهد. هنرمندی و اندوخته داشتن کردار نیک و پسندیده اش می باشد. : ناشناس 🦸🏻

آن چه در هــنر مهم و دارای ارزش است نگرش به جهان.

ایدئولوژی یا جهان نگری نهفته در اثر هنری است

و تلاش هنرمند در بازسازی این جهان بینی. : گیورگ لوکاچ

آن که عیب از هــنر نداند باز زو. هــنرمند کی پذیرد ساز : نظامی

آه از آن روز که بی کسب هنر شام شود وای از آن شام که بی مطرب و ساغر گذرد : ایرج میرزا

اثر هــنری فقط دستاورد کار انسان. مبتنی بر بینش انسان و پرورد دست اوست. : هگل

جملات فلسفی قصار و ارزشمند بزرگان درباره هنر

اختلاف رای درباره خوبی یا بدی یک اثر هنری.

نشان می دهد که آن اثر پرمعنی و جاندار است. : اسکار وایلد

زیبائی دنیا بسته به هنرهای زیبا است ؛ هــنر

مایه غرور و وسیله تسلیت و تشفی خاطر است. : آناتول فرانس

دانشمندان. علما و بزرگان هرکدام نردبانی برای ترقی دارند

لیکن شاعران و هنرمندان این مدارج را پروازکنان می پیمایند. : ویکتور هوگو

دانش و هنر از هر اقلیمی برخیزد و متعلق به هر قومی که باشد

از آن همه جهانیان است. : الکساندر پوشکین

در این دنیای پست و درمانده که کوچکترین شور و اشتیاق مواجه با حرمان می شود

یگانه روزنه گریز. هــنر است و بس. : برنو والتر

در این دیار بسی شاعران باهنرند که نور فکرت ایشان دهد به کان گوهر : ظهیرالدین فاریابی

سخنان و جملات زیبا درباره هنر از بزرگان و فلاسفه جهان

درخت هنر هم چو شاخ گوزن فرومانده بی برگ و نشو و نما : کمال الدین اسماعیل

در ترویج دانش و هنر اهتمام نمایید تا مردم صاحب استعداد ضایع نشوند. : ناشناس 🦸🏻

زندگی زیباست اما شکل ندارد. کار هــنر شکل دادن به زندگی است. : ژان آنوی

درهنر کوش که زر چیزی نیست گنج زر پیش هنر چیزی نیست : عبدالرحمن جامی

جملات و عکس نوشته فلسفی و زیبا درباره هنر از بزرگان و فلاسفه جهان

در هــنر هم مانند زندگی فقط آزادی و ترقی است. : بتهوون

ارزش هــنرمند را باید هنرشناس معین کند نه مردم کوچه و بازار

به تعریف این و آن غره نشوید و خود را هــنرمند نشمارید.

بگذارید مقام و شخصیت شما بی آنکه به دیگران تحمیل گردد. شناخته شود. : امیل زولا

از مردم بداصل نخیزد هنر نیک کافور نخیزد ز درختان سپیدار : منوچهری دامغانی

جملات و عکس نوشته زیبا درباره هــنر

از هنر خویش گشا سینه را مایه مکن نسبت دیرینه را : امیر خسرو دهلوی

اگر خواهی هنر را سخت بازو زر بی سنگ باید در ترازو : وحشی بافقی

اگر فیلمی موفقیت آمیز باشد. می گویند کاسبی است ؛ اگر ناموفق باشد. هــنر خوانده می شود. : کارلو پونتی

اگر مردم می دانستند برای احراز مقام استادی چه رنج ها برده ام

و چه روزها و چه شب ها جان کنده ام

هرگز از دیدن شگفتی های هنری ام متعجب نمی شدند. : میکل آنژ

اگر هنر داری بیاور وگرنه هنرنمائی مکن که رسوائی به بار خواهی آورد. : یوهان ولفگانگ گوته

سادگی. صداقت و عدم تصنع در هر اثر هــنری بزرگترین اصول زیبائی است. : الکساندر بلوک

سنت در هــنر به منزله کتاب الفبا است. اما جز این ارزشی ندارد. : انوره دو بالزاک

سخنان و جملات زیبا درباره هنر از بزرگان و فلاسفه جهان

شاد ماندن به هنگام گیر و دار یک کار ملال آور و بیش از اندازه پر مسؤلیت. هــنر کوچکی نیست. : فریدریش نیچه

شاعری والاترین هــنرهاست : امانوئل کانت

شتران مست شدستند. ببین رقص جمل ز اشتر مست که جوید ادب و علم و هنر : مولوی

سخنان و جملات زیبا درباره هنر از بزرگان و فلاسفه جهان

شرف به فضل و هنر باشد و ترا همه هست بدین نعیم مزور چرا همی نازی

ز چیست کاهل هنر را نمی کنی تمییز تو نیز هم به هــنر در زمانه ممتازی : ظهیرالدین فاریابی

هــنر. بحران ها و جنگ ها نمی سازد. بهترین زبانی است

که می توان با آن همراه بود

چرا که گردآورنده است نه پراکنده ساز. : لیال عبود

شرف و قیمت و قدر تو به فضل و هــنر است نه به دیدار و به دینار و به سود و به زیان : فرخی سیستانی

سخنان زیبای بزرگان درباره هنر

غالب اشخاص هــنر را حس می کنند بعضی ها می فهمند.

ولی عده ای بسیار کم. هم حس می کنند و هم می فهمند. : هولارد

تا در کسب دانش و هنر هم چشمی و رقابت نورزید. بزرگ و باارزش نمی شوید. : ناشناس 🦸🏻

تاریخ یک ملت مانند گلزاری است که مردمان هنرمند و حساس. گل های زیبای آن می باشند. : گوستاو لوبن

تا سفرهای تو دیدند و هنرهای تو خلق برنهادند از تعجب قصه شاهان به طاق : منوچهری دامغانی

تجربه نشان داده است افرادی که دارای نبوغ هــنری فوق العاده بوده اند

در ریاضیات استعداد نداشته اند ؛ هیچکس نمی تواند در هر دو رشته ممتاز گردد. : آرتور شوپنهاور

تشخیص دادن عیوب خیلی بهتر از دیدن هــنرها است. : دیل کارنگی

تکامل باید هدف اولیه همه هــنرمندان حقیقی باشد. : بتهوون

سخنان و جملات زیبا درباره هنر از بزرگان و فلاسفه جهان

سخنان و جملات زیبا درباره هنر از بزرگان و فلاسفه جهان

فقط عقیده مرد هنرمند قابل توجه است. حتی در مورد روش و اخلاق. : اسکار وایلد

تمام هنرها برادر یک دیگرند. هریک از هنرها بر هنرهای دیگر روشنائی می افکند. : ولتر

تنها کسی که هنر دارد و کاری از او ساخته است می تواند به فردای خویش اطمینان کند. : سعید نفیسی

تو نیکی از آن شهر و کشور مجوی که دارد در آن بی هنر آبروی : ادیب پیشاوری

هــنرپیشه باید هنر خود را آشکار و خود را پنهان کند. این است هدف هنر. : اسکار وایلد

هــنر تلخی های زندگی را افزون می سازد و این تلخی ها. زندگی را شیرین می کند. : فردریک شوپن

گفتاوردها و جملات بزرگان در مورد هنر و هنرمند

هنر خوب است اگر احساسات خوب را ترویج کند

احساسات هنگامی خوب است که شعور ممیز نیک و بد به خوبی آنها حکم دهد

و این شعور در میان مردم یک عصر مشترک است.

هنر جهانی یک محک درونی دارد که پابرجا و بی خطاست و آنهم وجدان پاک نام دارد. : لئو تولستوی

هــنر در دسترس همگان قرار ندارد اما رقص و موسیقی برای همگان هست. : ریکاردا هوخ

هــنر در طبیعت نهفته است و متعلق به کسی است که آن را از طبیعت استخراج کند. : دورر

هــنر. دشمنی دارد به نام جهالت. : بن جانسن

هنر دیدنی ها را بازگو نمی کند. بلکه آنچه را که دیدنی نیست. قابل دیدن می کند. : پل کلی

هنر را نمی توان با سفارش پدید آورد. تنها چکمه را می توان سفارش داد. : برتولت برشت

انسان وقتی هنرمند شد قلب او بقدر کافی وحشی است.

چه ضرری دارد اگر لباس خوب بپوشد و خود را به صورت شخص عاقل در بیاورد. : توماس مان

جملات فلسفی قصار و ناب درباره هنر از بزرگان

این شکم بی هــنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ : سعدی

این که انسان بتواند چیزهایی را که سبب آزار دیگران است در خود از بین ببرد هنر است. : گوگول

عکس نوشته زیبای فلسفی درباره هنر

اثر زیبای هــنری صورت مجلس نیست. نباید واقعه ای را ثبت کند.

بلکه باید آن را دارای مفهوم نماید.

تشریح کند و از باطن روشن وتصریح نماید. : ماکسیم گورکی

هنر چیزی را که برای علم بدیهی است تقلید و تکرار نمی کند.

بلکه جهان عواطف را به روی ما می گشاید.

نویسنده کلیدهایی برای فهم بشر به دست می دهد.

ما با اثر هنری. اگر موفق باشد. همبستگی بشری را برقرار می کنیم

و ملت ها را به یکدیگر نزدیک می سازیم. : ایلیا ارنبورگ

نمی دانم چه سری بین هنرمندان حقیقی وجود دارد

که هیچ کدام به دنیا روی خوش نشان نمی دهند. : بتهوون

خدایا. هــنر چه قدر فرازمند. عمر چه کوتاه! : یوهان ولفگانگ گوته

جمــلات هنــــر

خواجه ای گفت که جز غم چه هنر دارد عشق گفتم ای خواجه غافل. هنری خوش تر از این : حافظ

والاترین هنر در جهان آنست که مرید باشی. این موهبت با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست.

مریدی یگانه است و همتایی ندارد.

در هر پیوند دیگری. چیزی شبیه آن نخواهی یافت.

نه چیزی مثل آن نمی تواند وجود داشته باشد. : اوشو

کسی که هنگام ظاهر شدن در صحنه.

ما را وادار کند که فراموش کنیم او یک هنرپیشه است. بهترین هــنرمند است. : شارل ویلدراک

کسانی که در آثار هنری مطالب زشت می یابند اشخاصی فاسد هستند.

آنهایی هم که در آثار هنری مطالب سودمندی می یابند باسوادان بی مایه اند.

اما کسانی که برای آنها آثار هنری. جز زیبایی معنی دیگری ندارد. تنها آنها برگزیدگانند. : اسکار وایلد

هیج هنرمند بزرگی چیزها را چنان که واقعا هستند نمی بیند. اگر چنین می دید دیگر هــنرمند نبود. : اسکار وایلد

ما آموختیم تا هم چون پرندگان در آسمان بال بگشائیم

و پهنه اقیانوس را چون ماهیان درنوردیم. اما هنر ساده زندگی برادرانه را یاد نگرفتیم. : مارتین لوتر کینگ

جملات زیبا درباره هنر از بزرگان

ما نسل بدبختی هستیم

به همین جهت از بیچارگی ناچاریم به کمک دروغ هائی

هــنر خود را از واقعیت های زندگی دور نگه داریم. : ژرژ ساند

عکس نوشته زیبای فلسفی درباره هنر

مرد آزاده. پروردن هنرهای عالی را اساس مصاحبت با دوستان خود قرار می دهد

و به وسیله مصاحبت با دوستان خود. فضایل اخلاقی را در نفس خویش به کمال می رساند. : کنفوسیوس

مسکنت در کوی هنرمندان و رنجبران راه ندارد

و شادمانی در خانه ای است که مهربانی در آن جا حکومت می کند. : شکسپیر

من می توانم ادعا کنم که در هــنر تحمل بار مقدرات.

اعم از شادی و تعب. آنقدر مسلط شده ام

که مصائب در نهاد من وجد و نشاطی ایجاد می کند که قرین سعادت است. : هلن کلر

موسیقی لذت بخش ترین هنرها است ولی چیزی به ما نمی آموزد

اما آن چه که به فکر و روح آدمی غذا می دهد و آموزنده است. شعر و شاعری است. : امانوئل کانت

من همواره به هنرمندی که قبل از مردن به موفقیت دست می یابد سوظن دارم. : جان ماری گیبون

عکس نوشته های زیبا درباره هنر

هــنر محصول تحریک احساسات

و هدف آن نیز انتقال احوال نفسانی و عواطف انسانی است. : لئو تولستوی

هنر من باید برای سعادت بی چاره گان اختصاص یابد. : بتهوون

هــنرمند عاشق طبیعت است و به همین جهت. هم برده و هم ارباب آن است. : رابیندرانات تاگور

هنرمند متعلق به آثارش می باشد و آثارش متعلق به دیگران. : آنری برگسون

هــنر نوعی رستگاری است. ما را از خواستن.

یعنی درد و رنج آزادی می بخشد.

تصاویر زندگانی را دلربا می کند. : آرتور شوپنهاور

هنر و دانش. برگزیده ترین و بزرگوارترین انسان ها را به هم مربوط می سازد. : بتهوون

هیچ پدیده ای تحت تاثیر سنت گرایی. به اندازه قلمرو هنر آسیب پذیرد نیست. : لئو تولستوی

گفتاوردهای بزرگان در مورد هنر

هیچ گنجی به از هــنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست

و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست. : سقراط

یک هنردوست ممکن است هنرمند نشود.

ولی یک هنرمند محققا باید هــنردوست باشد. : بنجامین دیزرائیلی

یک هنرمند بزرگ. چیزها را همان طور که هستند نمی بیند. اگر می دید هنرمند نبود. : اسکار وایلد

یکی از والاترین اهداف هــنر موسیقی نشر مذهب و ترغیب ارواح جاودان است. : کارل فیلیپ امانوئل باخ

سخنان و جملات زیبا درباره هنر از بزرگان و فلاسفه جهان

همچنین بخوانید : جملات زیبا درباره شعر

منبع : fa.wikiquote.or

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات کوتاه امید دهنده و امید بخش

سخنان و جملات کوتاه امید دهنده و امید بخش

سخنان و جملات کوتاه امید دهنده و امید بخش سخنان و جملات زیبا و کوتاه …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.