جملات زیبا درباره خشم و عصبانیت از بزرگان جهان

جملات و سخنان درباره خشم و عصبانیت

سخنان و جملات زیبا درباره خشم و عصبانیت از بزرگان جهان

سخنان و جملات زیبا درباره خشم و عصبانیت از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره خشم و عصبانیت

دانایان. هماره آماج تیر خشم و کین جاهلانند. اما همین که یکی از آنان بمیرد. مردمان به آه و ناله پردازند و به نامش پول گرد آرند تا بنایی به یادبودش بسازند و نامش را جاودانی کنند. : گوته

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زمانی چیزهایی مرا به خشم می آورد که امروز باعث خنده ام می شوند. برای این کار پایداری لازم است تا با آن. انسان های میانه ی اهل عمل بر شاعران و هنرمندان خنده سر دهند. : فرناندو پسوآ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خشم. غضب و گرایش به تسویه حساب و گذاشتن حق دیگری کف دستش. همه ی اینها روح خودتان را می فرساید : کاترین پاندر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مردی که خشمگین نشود نادان است و آن که می تواند و خشمگین نمی شود : ضرب المثل قدیمی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تنها مشکل ما با غم. بیچارگی. خشم. نومیدی. تشویش. دلهره و بدبختی آن است که می خواهیم از شر آنها راحت شویم ؛

همین تنها مانع است. مجبوری با آنها زندگی کنی . همه همان موقعیت هایی هستند که زندگی با آنها به تمامیت می رسد و می بالد : اشو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی که مورد توجه مردم قرار گیرد. ممکن نیست سبب برانگیختن خشم و کینه ی دشمنان نشود : ویکتور هوگو

جملات زیبا درباره خشم و عصبانیت

خشم. نابیناترین. شدیدترین و زشت ترین اندرزگویان است. : دسه گور

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خشم پاسخی طبیعی به موقعیت هایی است که احساس می کنیم تهدید شده ایم.

باور داریم آسیب خواهیم دید یا به نحوی دیگران حقوق مان را ضایع خواهند کرد.

خشم در موقعیت های دیگری که احساس می کنیم فردی از نزدیکان مان نیز در معرض تهدید یا آسیب است. به وجود خواهد آمد . : پاتریک ریلی

سخنان و جملات زیبا درباره خشم و عصبانیت از بزرگان جهان

برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید .

شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید : امرسون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فتیله خشم را پایین بکشید

تا شیشه دلتان دودی نشود : 🦸🏻

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خشم . نفرت . رنجش . کینه

سمی است که ما می خوریم و انتظار داریم دیگران بمیرند : 🦸🏻

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آن که از دست روزگار به خشم می آید. هر آنچه آموخته بیهوده بوده است : گریستن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آن چه با خشم آغاز می شود. با شرم به پایان می رسد : بنجامین فرانکلین

جملات زیبا درباره خشم

خشم هیچ وقت بی دلیل نیست. ولی به ندرت دلیل خوبی برای آن وجود دارد : بنجامین فرانکلین

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خشم. گرفتن انتقام اشتباه دیگران از خودمان است : الکساندر پوپ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هنگامی که خشم حرف می زند. عقل چهره خود را می پوشاند : ضرب المثل چینی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر کنشی که به هنگام خشم و بیزاری انجام پذیرد. واکنشی ناخوشایند خواهد داشت : فلورانس اسکاول شین

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آدم خشمگین نمی تواند حقیقت را بگوید : ضرب المثل چینی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر چیزی که ما را خشمگین می سازد. می تواند ما را به خودآگاهی و شناخت بهتر خودمان هدایت کند : کارل یونگ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آنگاه که خرد. شکست خورده ی خشم تو است. خود را انسان به شمار نیاور : دموکریت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی که به جای خشمگین شدن. لبخند می زند. همیشه نیرومندتر است : ضرب المثل ژاپنی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برای رفع فشارهای عصبی باید دو گام برداشت: گام نخست اینکه برای مسائل جزئی. خود را ناراحت نکنید. گام دوم اینکه بدانید همه ی مسائل جزئی هستند : آنتونی رابینز

جملات خشم و عصبانیت

هنگام خشم اگر درنگ پیشه کنید. از صدها روز اندوه خوردن رسته اید : ضرب المثل چینی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شوخی. نیرویی باشکوه برای درمان مسائل عاطفی است. شما نمی توانید زمانی که می خندید. خشمگین باشید. بترسید و یا آزرده باشید : ستیوبایرمن

سخنان و جملات زیبا درباره خشم و عصبانیت از بزرگان جهان

مرد خشمگین پر از زهر است و زندگی را زهرآگین می کند : کنفوسیوس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

حالت های خشمناک درونی هرگز در پی راه حل نیستند ؛ آنها تنها در پی دلایلی هستند که بر حق بودن خود را ثابت کنند : گای فینلی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر چیزی که مطابق میل و آرزوی باطنی ما است. به نظر. حقیقت محض و هر آنچه بر خلاف میل ما باشد باعث خشم مان می شود : آندره موروا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر ما بی دل و جان هستیم ؛ دست کم نسبت به زندگی چنین نیستیم ؛

بلکه اکنون با همه ی انواع تمنیات روبروییم.

با خشمی ریشخندآمیز در آنچه “آرمانها می نامیم. در حال غور و تامل هستیم.

ما خویش را خوار می شماریم تنها از آن رو که لحظه هایی وجود دارند که نمی توانیم آن انگیزش نامربوطی را که “آرمانگرایی نام دارد. مهار کنیم.

تاثیر نازپروردگی بیش از اندازه. نیرومندتر از خشم فرد بی دل و جان است. : فریدریش نیچه

جملات زیبا درباره خشــــم و عصـــبانیت

چنانچه همه ی مسئولیت های خود را می دانستید و به گردن می گرفتید و در زمان مناسب نیز آنها را انجام می دادید. نیازی نداشتید که از دست کسی. برآشفته یا خشمگین شوید. : آنتونی رابینز

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

طبیعت . خود را به همان گونه که هست. با سترگی بخشنده و بی تفاوت نشان می دهد. یعنی خشمگین و در عین حال با بزرگ منشی. : فریدریش نیچه

سخنان و جملات زیبا درباره خشم و عصبانیت از بزرگان جهان

هیچ کس به اندازه فردی خشمگین دروغ نمی گوید. : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برآشفتگی ها و خشم های ما برخاسته از چم و مفهومی است که به پیشامدها. رویدادها و رخدادها نسبت می دهیم. : آنتونی رابینز

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

احساس خشم و احترام که از ویژگیهای جوانی است. به نظر می رسد تا زمانی که انسانها و اشیاء را به درستی جعل کند

و راه گریزی برای خویش بیابد. فرد را راحت نمی گذارد. زیرا جوانی در حقیقت همان جعل و فریب است. : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

حتی خشم آسمان برای زمین. فراوانی است. : ایمانوئل کانت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر بخواهید. می توانید هر گونه احساس بیزاری. افسوس و خشم را از خود دور کنید. : ریچارد تمپلر

جملات زیبا درباره خشم و عصبانیت

بزرگترین بازدارنده بر سر راه زندگی لذت بخش. این است که کمابیش همه به اندوه با اندوه پاسخ می گویند. به خشم با خشم و به کینه با کینه. : وین دایر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شوخی. نیرویی باشکوه برای درمان مسائل عاطفی است. شما نمی توانید زمانی که می خندید. خشمگین باشید. بترسید و یا آزرده باشید. : ستیوبایرمن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی که مورد توجه مردم قرار گیرد. ممکن نیست سبب برانگیختن خشم و کینه ی دشمنان نشود. : ویکتور هوگو

سخنان و جملات زیبا درباره خشم و عصبانیت از بزرگان جهان

همچنین بخوانید : جملات زیبای مفهومی

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات زیبا درباره معلم از بزرگان و فلاسفه جهان

جملات زیبا درباره معلم از بزرگان و فلاسفه جهان

جملات و سخنان درباره معلم سخنان و جملات زیبا درباره معلم از بزرگان و فلاسفه …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. ابوالفضل

    در موقع عصبانیت و خشم نباید تصمیمات مهم و ناگهانی گرفت .
    و همیشه باید بیاد داشته باشیم در آن لحظات چیزهایی را که درست کردن آنها سخت است خراب نکنیم 🗯

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 2 =