خانه / جملات فلسفی قصار و زیبای آندره ژید

جملات فلسفی قصار و زیبای آندره ژید

آندره ژید

سخنان و جملات زیبای آندره ژید. پل گیوم آندره ژید نویسنده فرانسوی و برنده جایزه ادبی نوبل در سال 1947 میلادی

سخنان آموزنده فلسفی و قصار و جملات زیبای آندره ژید

جملات زیبای آندره ژید

هر سعادتی زاده ی تصادف است

و در هر لحظه هم چون گدایی بر سر راهت ظاهر می شود

سخنان آموزنده آندره ژید

من بر این باورم که عشق به یک شخص بزرگوار بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هنر ، همکاری میان خدا و انسان است و در این همکاری زمانی که انسان کمتر دخالت می کند نتیجه عالی تر است

جملات زیبای آندره ژید

اگر آن چه می خوری مستت نکند از آن روست که گرسنگی ات آن قدر که باید نبوده است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر کس باید راه زندگی خودش را پیدا کند و از راه زندگی خودش برود نه از راه زندگی دیگری

جملات کوتاه آندره ژید

داشتن احساس حقیقی از تظاهر به آن احساس کمابیش غیر قابل تشخیص است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه مینگری

جملات فلسفی آندره ژید

بدبختی هر کسی ناشی از آن است که همیشه اوست که می نگرد و آنچه را می بیند به خود وابسته می کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

همه ی شکل های خدا دوست داشتنی است و همه‏ چیز شکل اوست

جملات زیبای آندره ژید

برای راهنمایی خود به دنبال نوری می رویم که به دست خویش داریم به هر کجا که بروی جز خدا چیزی را ملاقات نمی توانی کرد

جملات زیبای آندره ژید

نگرش تو باید هر لحظه نو شود خردمند کسی است که از هر چیزی به شگفت آید

سخنان آموزنده آندره ژید

هر آفریده ای نشانه ی خداوند است اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر چه بالاتر روی از نظر آنان که پرواز نمی دانند کوچکتر به نظر خواهی رسید

جملات کوتاه آندره ژید

بهتر است برای چیزی که هستی مورد نفرت باشی تا اینکه برای چیزی که نیستی محبوب باشی

جملات زیبای آندره ژید

کار هایی هست که دیگران هم میتوانند انجام دهند ، آن را انجام نده حرف هایی هست که دیگران هم میتوانند بزنند ، آن را بیان نکن و چیز هایی هست که دیگران هم می توانند بنویسند ، آن را ننویس کاری را بکن که فقط تو میتوانی انجامش بدهی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نگرش تو باید هر لحظه نو شود

جملات قصار آندره ژید

خردمند کسی است که از هر چیزی به شگفت آید

جملات کوتاه آندره ژید

هر آفریده ای نشانه ی خداوند است اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر کس باید راه زندگی خودش را پیدا کند و از راه زندگی خودش برود نه از راه زندگی دیگری

جملات فلسفی آندره ژید

همه چیز پیش تر گفته شده . اما چون کسی گوش نکرده دوباره برمی گردیم و تکرارش می کنیم

جملات قصار آندره ژید

به نظر من . ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و درصدد نباشیم آن را دوست بداریم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زیباترین مطالب آنهایی است که با جنون شروع شده اند اما خردمندانه نوشته شده اند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

این از ویژگی های عشق است که هیچ گاه ثابت نمی ماند عشق. بدون وقفه رشد می کند در صورتی که کاهش نیابد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خرد برخاسته از منطق نیست برآمده از عشق است

جملات قصار آندره ژید

به غروب چنان بنگر که بایست روز در آن می مُرد و به روز چنان که هر چیز در آن می زاد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مرگ چیزی جز اجازه ای برای حیاتی دیگر نیست تا همه چیز مدام از سر گرفته شود و هیچ صورتی از حیات مرگ را پیش از مدتی که باید به تعویق نیندازد.

جملات زیبای آندره ژید

هرگز در این جهان چیزی ندیده ام که حتی اندکی زیبا باشد مگر آن که در دم آرزو کرده ام تا همه ی مهر من آن را در برگیرد.

جملات زیبای آندره ژید

هرگز گذشته را در آینده باز مجوی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

انسان نباید زنده بودن را عالی ترین چیزها بشمارد بلکه باید زندگی خوب را عالی ترین چیزها بشمارد و زندگی خوب همان زندگی زیبا و مطابق حق است.

جملات قصار آندره ژید

هر سعادتی زاده ی تصادف است و در هر لحظه هم چون گدایی بر سر راهت ظاهر می شود

جملات کوتاه آندره ژید

من بر این باورم که عشق به یک شخص ِ بزرگوار بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هنر. همکاری میان خدا و انسان است و در این همکاری زمانی که انسان کمتر دخالت می کند نتیجه عالی تر است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر آن چه می خوری مستت نکند از آن روست که گرسنگی ات آن قدر که باید نبوده است

سخنان آموزنده آندره ژید

هر کس باید راه زندگی خودش را پیدا کند و از راه زندگی خودش برود نه از راه زندگی دیگری

جملات زیبای آندره ژید

داشتن احساس حقیقی از تظاهر به آن احساس کمابیش غیر قابل تشخیص است

جملات فلسفی آندره ژید

بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری

جملات قصار آندره ژید

بدبختی هر کسی ناشی از آن است که همیشه اوست که می نگرد و آنچه را می بیند به خود وابسته می کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

همه شکلکهای خدا دوست داشتنی هستند و همه چیزها شکل اوست

جملات زیبای آندره ژید

برای راهنمایی خود به دنبال نوری می رویم که به دست خویش داریم به هر کجا که بروی جز خدا چیزی را ملاقات نمی توانی کرد

جملات فلسفی قصار و زیبای آندره ژید

نگرش تو باید هر لحظه نو شود خردمند کسی است که از هر چیزی به شگفت آید

سخنان آموزنده آندره ژید

هر آفریده ای نشانه ی خداوند است اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هرچه بالاتر روی از نظر آنان که پرواز نمی دانند کوچکتر به نظر خواهی رسید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هیچ کس موفق نمی شود سرزمین جدیدی را کشف کند مگر اینکه بپذیرد مدت زیادی رنگ خشکی را نبیند

سخنان آموزنده آندره ژید

بهتر است برای چیزی که هستی مورد نفرت باشی تا اینکه برای چیزی که نیستی محبوب باشی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کارهایی هست که دیگران هم می توانند انجام دهند. آن را انجام نده حرف هایی هست که دیگران هم می توانند بزنند. آن را بیان نکن و چیزهایی هست که دیگران هم می توانند بنویسند. آن را ننویس! کاری را بکن که فقط تو می توانی انجامش بدهی

جملات کوتاه آندره ژید

زیباترین مطالب آنهایی است که با جنون شروع شده اند اما خردمندانه نوشته شده اند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به کسی که حقیقت را جستجو می کند باور داشته باش و به کسی که مدعی دستیابی به حقیقت است شک کن

سخنان آموزنده آندره ژید

همه چیز پیش تر گفته شده اما چون کسی گوش نکرده دوباره برمی گردیم و تکرارش میکنیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مجازاتی در جهنم وجود ندارد جز اینکه مجبوری کارهای ناتمام را تمام کنی

جملات کوتاه آندره ژید

همه قطرات این چشمه بزرگ الهی برابر و هم سنگ اند و اندکی از آن مستی ما را کفایت میکند و کمال پروردگار را بر ما آشکار می سازد

جملات قصار آندره ژید

هرگز برای بهره مندی از خوشبختی امروز و فردا نكن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بزرگترین شادی . جدایی از عشق ورزیدن بیان کردن و نشان دادن عشق است

جملات کوتاه آندره ژید

اگر دانش را به خاطر كسب درآمد فرا می گیرید در حق آنهایی که به خاطر خودشان دانش اندوخته اند . تجاوز كرده اید

جملات قصار آندره ژید

هرگز برای خوشبختی امروز و فردا نكن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من احساس میکنم پس هستم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به كسی كه حقیقت را جستجو می کند باور داشته باش و به كسی كه مدعی دستیابی به حقیقت است شك كن

جملات فلسفی قصار و زیبای آندره ژید

هیچ کس موفق نمی شود سرزمین جدیدی را كشف كند مگر اينكه بپذیرد مدت زیادی رنگ خشكی را نبیند

سخنان آموزنده فلسفی و قصار و جملات زیبای آندره ژید

همچنین بخوانید : زندگینامه آندره ژید

منبع : bisms.ir + wikipedia.org و غیره ..

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای مارگریت دوراس

سخنان و جملات زیبای مارگریت دوراس

سخنان و جملات مارگریت دوراس سخنان و جملات زیبای مارگریت دوراس – مارگریت ژرمن ماری …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 5 =