آبراهام مزلو – سخنان و جملات زیبای آبراهام مزلو

آبراهام مزلو

سخنان و جملات زیبای آبراهام مزلو آبراهام هرولد مزلو روانشناس انسان گرای آمریکایی

سخنان و جملات زیبای آبراهام مزلو

اگر تنها ابزار شما چکش باشد با هر چیزی مانند میخ رفتار می کنید.

جملات زیبای آبراهام مزلو

تا زمانی که نتوانسته اید تصویر خودتان را آن گونه که دنیا شما را می بیند. به دست آورید.

شاید نتوانید به هویت خود شکل بخشید و یا تصویری درست از خودتان ارائه دهید.

خودآگاهی

آدمی. پس از اینکه بر درد خودآگاهی پیروز می شود. در نهایت. خودآگاهی. چیز زیبایی به نظر می رسد.

سرگشته

درباره ی چیزی شناخت پیدا کردن بهتر است تا درباره ی آن چیز. سرگشته و سرگردان بودن و درباره ی آن به اندیشه پرداختن.

جملات زیبای آبراهام مزلو

شرایط خوب. گرچه کارآیی خوبی در بیشتر افراد دارد. با وجود این. کارآیی بد و حتی اندوه باری هم در بخش کوچکی از جمعیت کشور دارد.

شرایط خوب

بی گناهی از روی نادانی مانند بی گناهی همراه با دانایی یا خردمندانه ی یک فرد نیست.

نادان

اگر نادان باشی. هرگز بیچاره نخواهی شد.

دانش راستین

تنها با دانش راستین و رشد و پختگی کامل است که می توان در جهان کاستی به رشد و بالندگی رسید.

سخنان زیبای آبراهام مزلو

برای فرد پاکدامن. همه چیز به گونه ی برابر در راستای گمان پیش می رود ؛ همه چیز به گونه ای یکسان از اهمیت برخوردار و جالب است.

چشم داشت

اگر آدمی هیچ چشم داشتی نداشته باشد. اگر نتواند هیچ چیز را پیش بینی یا تصور کند. اگر به چم ویژه.

آینده ای وجود نداشته باشد. نه جای نومیدی وجود خواهد داشت. نه احتمال رخ دادن رویدادی.

پاکدامن

شخص آفریننده. فردی پاکدامن است.

جملات زیبای آبراهام مزلو درباره رفتار

رفتار به گونه ی ناب. یک تجربه است. نه ابزاری برای پاره ای هدف های میان فردی.

زمان

آدمی می تواند حتی از زمان فراتر رود. یعنی می تواند با سخت کوشی و کار بسیار برای نوه هایی که هنوز زاده نشده اند یا برای سایر جانشینان خود از زمان فراتر رود.

خودشکوفا

انسان خودشکوفا یا انسان خودشکوفای در حال رشد. انسانی است که در فرهنگی ویژه ریشه دارد.

ولی در برابر آن فرهنگ می ایستد و می توان گفت به جهاتی دیگرگون. جدا از آن فرهنگ است و از بالا بدان می نگرد.

جملات زیبای آبراهام مزلو

رشد و بالندگی. یعنی فراتر رفتن از نیازهای کم اهمیت خویشتن ؛ یعنی فراتر رفتن از خواسته های خودخواهانه ی جسمانی.

جملات زیبای آبراهام مزلو

عشق بدون چشم داشت. گونه ای بزرگواری است.

جملات زیبای آبراهام مزلو

بزرگواری. یعنی فراتر رفتن از ناتوانی های آدمی و از وابستگی به دیگران.

سخنان زیبای آبراهام مزلو

برای اینکه آدمی بتواند فراگیرنده تر. ارشدتر و کامل تر باشد. باید رشد یافته تر باشد.

نگرش

برترین نگرش به دیگرگونی های بین افراد.

این است که آدمی به آنها آگاهی داشته باشد و آنها را بپذیرد. ولی در عین حال. از آنها لذت ببرد و سرانجام.

برای آنها به عنوان نمونه ای زیبا از آمادگی کیهانی شناسایی ارزش آنها و شگفتی از هریک از دیگرگونی ها.

به گونه ای ژرف سپاسگزار باشد.

بزرگواری

نه تنها افراد خودشکوفا به رشد و بزرگواری می رسند. بلکه افراد ناسالم و افرادی که خودشکوفا نیستند نیز تجربه های والای مهمی دارند.

رها شدن

بزرگواری. رها شدن از خود را به همراه دارد.

نیازهای پایه ای

افراد خودشکوفا ( انسان های پخته تر و کامل تر ) . کسانی هستند که نیازهای پایه ای آنها برآورده شده است و اکنون نیازهای والاتری سبب انگیزش آنها می شود.

فرد خودشکوفا

فرد خودشکوفا به گونه ی خود به خود و طبیعی به کنش می پردازد و آسان تر در قالب خود قرار می گیرد تا در قالب دیگران.

جملات فلسفی آبراهام مزلو

برای یک گل سرخ. تفاوتی نمی کند که باغبانش ایتالیایی باشد یا سوئدی یا فرانسوی.

مشکل

مشکل این است که انسان. تنها موجودی است که می بیند انسان بودن دشوار است.

انسانیت

کشف انسانیت آدمی در سطحی گسترده. مستلزم کشف خویشتن آدمی است.

سخنان زیبای آبراهام مزلو

بادگیری اینکه چگونه انسان کامل باشیم و به کلی انسان شویم. مستلزم تلاشی است که همزمان برای کشف انسانیت و کشف خویشتن باید انجام گیرد.

جملات فلسفی آبراهام مزلو

یکی از راههای برقراری و بهبود ارتباط با افراد. آن است که عبارت از همان فرد شویم.

جملات آبراهام مزلو

بی تردید. آدمی با دوستی که مورد ستایش است و همه او را درک می کنند.

بهتر می تواند ارتباط برقرار کند. تا دشمنی ترسو. خشمگین و اسرارآمیز.

جملات زیبای آبراهام مزلو

آدمی برای اینکه بتواند با بخشی از دنیای بیرون دوست بشود. بهتر است با همان بخش از دنیا که در درون او جای دارد. دوستی برقرار کند.

کور و کر

ما نسبت به آنچه که در درون خود. کور و کر هستیم. نسبت به همان. در دنیای بیرون نیز کور و کریم.

خرد

خرد. یکی از بزرگترین و نیرومندترین نیروهای یگانگی ماست.

آموزش و پرورش

هدف آموزش و پرورش. خودشکوفایی شخص. انسان کامل شدن.

رشد بالاترین شکل تعالی که نوع انسان بر آن پافشاری می کند یا فرد ویژه ای می تواند بدان دست یابد. است.

پدر و مادر

پدر و مادر نمی توانند از فرزندان خود چیزی بسازند و این بچه ها هستند که خویشتن را می سازند.

هویت راستین

آموزش و پرورشی که هویت راستین آدمی را بارز نسازد. بی ثمر است.

جملات زیبای آبراهام مزلو

رشد یافته ترین افراد. کسانی هستند که بیشتر بتوانند به شادمانی و شوخ طبعی بپردازند.

جملات قصار آبراهام مزلو

در فرآیند پیچیده ی از بین بردن یک دشواری. داشتن یک ایده. تنها. آغاز کار است.

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش برای این هدف است که یاد بگیریم چگونه رشد کنیم.

بیاموزیم در چه راستایی رشد کنیم. بیاموزیم چه چیزی خوب و چه چیزی بد است.

چه چیزی پسندیده و چه چیزی ناپسند است. یاد بگیریم چه چیزی را برگزینیم و کدام را برنگزینیم.

سخنان زیبای آبراهام مزلو

هدف نهایی یادگیری در کلاس. خشنودی آموزگار است.

کلاس

در کلاس های عادی. بچه ها بسیار زود یاد می گیرند که پاداش آفرینش. تنبیه است.

در حالی که تکرار پاسخی که از بر کرده اند. پاداش در بر دارد و به جای اینکه مساله را درک کنند.

بیشتر روی چیزهایی که آموزگار از آنها می خواهد. تمرکز پیدا می کنند.

جملات زیبای آبراهام مزلو

همان گونه که شمپانزه به پاداش پاسخ می دهد.

دانش آموزان نیز به نمره و آزمونها پاسخ می دهند.

یادگیری

یادگیری می تواند در سراسر زندگی انجام پذیرد.

جملات زیبای آبراهام مزلو

پیدا کردن کاری که فرد باید در سراسر زندگی بدان سرگرم باشد. تا اندازه ای مانند پیدا کردن زوج است.

شغل

اگر آدمی از شغل خود خرسند نباشد. یکی از مهم ترین راههای دستیابی به خویشتن را گم کرده است.

مدارس

مدارس باید به بچه ها کمک کند تا آنها نگریستن به درون خویشتن را یاد بگیرند و از این دانش نسبت به خویشتن. یکسری ارزش ها را کسب کنند.

راستگو

دست یافتن به خویشتن خود سبب می شود که آدمی. پاک و راستگو باشد. به این چم که بگذارد رفتار و گفتارش. بیان خود به خودی احساسات درونش باشد.

هدف نهایی

اگر هدف نهایی آموزش و پرورش. خودشکوفایی باشد.

پس آموزش و پرورش باید بتواند به مردم کمک کند که بتوانند از شرطی شدنی که فرهنگ شان آنها را بدان وادار کرده است. فراتر روند و شهروند دنیا گردند.

جملات زیبای آبراهام مزلو

باید یکی از هدف های آموزش و پرورش این باشد که بیاموزیم زندگی گرانبهاست.

شادمانی

اگر در زندگی. سرور و شادمانی نبود. زندگی. ارزش زیستن نداشت.

نیاز کودک

تا زمانی که نیاز کودک به ایمنی. وابستگی. وقار. محبت و احترام. تمام و کمال برآورده نشود. کودک به خودشکوفایی دست نمی یابد.

قالب های فکری

آدمی باید با قالب های فکری مبارزه کند و به هیچ چیزی خو نگیرد.

جملات زیبای آبراهام مزلو

تلاش برای سلامت روانی. تلاش برای آرامش معنوی و هماهنگی اجتماعی نیز هست.

ضد چیزی بودن

به طور کلی. تنها بر ضد چیزی بودن. کافی نیست. لازم است همزمان گزینه های بهتری ارائه شود.

جستجوی خرسندی

در جستجوی خرسندی همیشگی بودن. همانند آب در هاون کوبیدن است.

کمک کردن

اگر آدمی می خواهد به دیگران کمک کند. پسندیده ترین روش این است که خود. انسان والاتری شود.

جملات فلسفی آبراهام مزلو

زنان نیرومند و مردان نیرومند. لازم و ملزوم یکدیگر هستند ؛ زیرا هیچ یک نمی توانند بدون دیگری وجود داشته باشند.

زیبایی ها

هدف آموزش و پرورش راستین این است که به هشیاری آدمی. تازگی بخشد ؛

به گونه ای که نسبت به زیبایی ها و شگفتی های زندگی به گونه ای مداوم. آگاهی داشته باشد.

بهترین شیوه ی تدریس

بهترین شیوه ی تدریس اعم از اینکه جستار درس. ریاضی. تاریخ یا فلسفه باشد. این است که شاگردان را از زیبایی های پیرامونشان آگاه سازیم.

جملات قصار آبراهام مزلو

یکی از وظایف آموزش و پرورش راستین این است که از دشواری های دروغین درگذریم و با دشواری های وجودی زندگی دست و پنجه نرم کنیم.

جملات زیبای آبراهام مزلو

هر یک از ارزش های بودن به اندازه ی دیگری دارای اهمیت است و هر یک را می توان برپایه ی دیگری تعریف کرد.

هم دانشمندی که خود را وقف جستجوی راستی کرده است و هم حقوق دانی که خود را وقف دادگری کرده است. در اصل. هر دو وقف یک چیزند.

سرگرم شدن

اگر آدمی به کاری سرگرم شود که دوست دارد و اگر خود را وقف ارزشی کند که برایش بالاترین ارزش است.

در عین حالی که خودخواهانه رفتار می کند. با این حال. به عملی غیر خودخواهانه و ناشی از انسان دوستی دست زده است.

راستی

اگر آدمی. راستی را به عنوان یک ارزش به شکلی در خود جای داده باشد که گویی همانند خون آدمی. بخشی از وجود اوست.

در این صورت. اگر در هر کجای دنیا دروغی گفته شود و آدمی بدان پی ببرد. آزرده خاطر می شود.

سخنان زیبای آبراهام مزلو

راستگویی می تواند به همه چیز شتاب بخشد. راستگویی حتی زمانی که موجب آزردگی آدمی می شود نیز جنبه ی درمانی پیدا می کند و به کارها شتاب می بخشد.

جریان یافتن

هر کسی در اصل می تواند خودشکوفا شود و اگر نشود. به چم آن است که رویدادی سد راه جریان یافتن این فرایند شده است.

جملات زیبای آبراهام مزلو

یک شیوه ی پرورش افراد پخته این است که مسئولیتی به دوش آنها بگذاریم. با فرض اینکه می توانند از پس آن برآیند و بگذاریم برای انجام آن تلاش کنند.

جملات زیبای آبراهام مزلو

اگر اندیشه ی بکری به نظر آدمی برسد. اگر اندیشه ی تازه ای را بیابد و آن را به انجام رساند.

افراد گوناگون دیگری نیز همزمان به ساختن و پرداختن همان اندیشه سرگرم خواهند بود.

جملات آبراهام مزلو

چنان کردار کنید که گویی همه ی دنیا به تماشای کارهای شما نشسته است که ببیند نتیجه ی تلاش های شما چیست.

احساس

کسانی که هرگز احساس شان را نشان نمی دهند. نمی توان به عنوان کسانی که شکست خورده اند به شمار آورد.

یک نظریه

کاری که یک نظریه باید آسان کند. این است که به مردم کمک کند امور درستی را که در مورد خودشان وجود دارد. برای خود کشف کنند.

نگرش آفریننده

نگرش آفریننده. مستلزم داشتن بی باکی و توانمندی است.

توانمندی و توانایی

ما باید به توانمندی و توانایی خود باور داشته باشیم که اگر در آینده با چیز تازه ای روبرو شدیم. بتوانیم نااندیشیده به کنش بپردازیم.

جملات زیبای آبراهام مزلو

پدر و مادری که خود درباره ی ارزش ها سردرگم هستند. بیشتر. از فرزندان خود می ترسند و هرگز نه آنها را تنبیه می کنند و نه از انجام کارهای نادرست بازمی دارند.

جملات زیبای آبراهام مزلو

در فرآیند خودشکوفایی. الگوی یک درمانگر خوب این است که اگر انسان شایسته ای باشد.

هرگز خود و باورهایش را بر بیمارانش تحمیل نکند یا تلاش نکند بیمار را به پیروی از خود وادارد.

درمانگر بالینی

وظیفه ی درمانگر بالینی باتجربه این است که به بیمار خود کمک کند تا زوایای نهان خود را آشکار سازد.

حالت های دفاعی در برابر خودآگاهی خود را از دست بدهد. خود را بازیابد و به این ترتیب. خود را بشناسد.

شرایط لازم

شرایط لازم و معین برای آفرینندگی. در هر گستره ای که باشد. این است که شخص آفریننده بتواند بی زمان.

در بی خویشتنی و بیرون از مکان و اجتماع و تاریخ زندگی کند و بیافریند.

سخنان زیبای آبراهام مزلو

افراد آفریننده. آمادگی پذیرش همه چیز را همان گونه که هست دارند. بدون اینکه دچار شگفتی شوند یا ضربه ای بر آنها وارد آید و آن را انکار کنند یا رنجش به دل گیرند.

جملات فلسفی آبراهام مزلو

درست همان گونه که برای شنیدن نوای زمزمه ی کسی باید سکوت کنیم و بی حرکت باشیم. نگرش ما به هنر نیز باید با عشق و ستایش همراه باشد.

وجود زنان

مردان. تنها زمانی می توانند وجود زنان را تاب آورند و سرانجام از خودشکوفایی زنان که انسان های کامل هستند لذت ببرند که از نیرو و خودباوری کافی برخوردار باشند و یکپارچه شوند.

جملات زیبای آبراهام مزلو

افراد آفریننده. دنیا را آن گونه که هست نمی پدیرند. بلکه درصدد ساختن دنیایی دیگر هستند و برای اینکه بتوانند این دنیای دیگر را بیافرینند.

باید از زمین دور شوند. به تخیل بپردازند.

و حتی از دست زدن به دیوانگی هم ترسی نداشته و جانی شیفته داشته باشند.

جملات آبراهام مزلو

ما باید به شاگردان خود بیاموزیم. چگونه آفریننده باشند.

یعنی دست کم بتوانند با نوآوری های امروز روبرو شوند و آنها را بپذیرند و دست به نوآوری بزنند ؛ از دگرگونی نهراسند.

بلکه در پذیرفتن دگرگونی ها و نوآوری ها آسوده باشند و در صورت امکان.

بهترین روش این است که حتی بتوانند از دگرگونی و نوآوری ها لذت ببرند.

جملات زیبای آبراهام مزلو

آموزش و پرورش ما باید بر مبنای چم جدید آموزش. یعنی آفرینندگی باشد.

جملات قصار آبراهام مزلو

بهترین شیوه برای اینکه آدمی بداند چه باید بکند. این است که ابتدا ببیند خودش کیست و چیست.

خویشتن راستین

خویشتن راستین و تصور ایده آلی که آدمی از خود دارد.

دگرگون می شود و در جهت ترکیب و یکی شدن پیش می رود.

یعنی یک چیز می شود. نه دو چیز بسیار دیگرگون.

بهترین شرایط

آنچه که با بهترین شرایط وجود دارد. ارزنده است. زیرا به آنچه باید وجود داشته باشد. دست یافته ایم.

راستی ها

راستی ها. مانند شیربرنج نیست که در کاسه ای ریخته باشیم.

راستی های ناقص

راستی های ناقص مستلزم انجام کار درست است ؛ همچون عکس کجی بر دیوار که می توان راستش کرد.

جملات زیبای آبراهام مزلو

هر اندازه چیزی را بارزتر درک کنیم. بیشتر جنبه ی باید پیدا می کند و ما را در اقدام به هر کاری. بهتر راهنمایی می کند.

کارآیی

آدمی. اگر از کارآیی کار خود. آسوده دل باشد. از به کار بردن زور هم کوتاهی نمی کند.

پدر و مادر

پدر و مادر. زمانی در برابر فرزندان خود ناتوان هستند که به گفته ها و رفتارشان باور ندارند و زمانی.

استوار و نیرومند و رک برخورد می کنند که به خود باور دارند.

گریه بچه

اگر آدمی به درستی بداند که چه می کند. حتی اگر بچه گریه کند. درد داشته باشد یا ناله کند نیز با نیرو و توان به کنش می پردازد.

کوشش

ممکن است کوشش برای آنچه که آدمی باید باشد. به خوبی آنچه که آدمی به راستی هست و خود را بیان می کند.

نباشد. بلکه نومیدی و دست از تلاش و کوشش کشیدن. بهتر از آن است که آدمی بکوشد ماسک بر چهره بزند.

جملات فلسفی آبراهام مزلو

آن گونه آموزش و پرورشی خوب است که در جهت سازندگی هر چه بیشتر شاگرد باشد و به او کمک کند راستگو تر. بهتر. زیباتر و یگانه تر بشود.

انسان ایده آل مذهبی و خداگونه

انسان ایده آل مذهبی و خداگونه. کسی است که به بهترین وجهی. ارزش های بودن خداگونه را در خود بارز می سازد. یا دست کم. آرزومند رسیدن به آنهاست.

بهبود بخشیدن

به راستی. تلاش به بهبود بخشیدن یا تزیین کردن چیزی. نشان دهنده ی آن است که آن چیز کامل نیست.

عشق راستین

در عشق راستین ( دست کم گاهی ) . گزندی وجود ندارد و آدمی در ازای آن. چشم داشتی ندارد و می تواند از خود آن چیز لذت ببرد.

جملات زیبای آبراهام مزلو

عاشق بودن ( کسی که بودن را درک می کند ) . جزئیاتی را مشاهده خواهد کرد که از چشمان کسی که عاشق کمبود است یا عاشق هیچ چیز نیست. پنهان خواهد ماند.

ارزش ها

ارزش ها را نباید آفرید. ساخت یا به وجود آورد. بلکه باید آنها را یافت ؛ یعنی باید آشکار یا کشف شان کرد.

جملات زیبای آبراهام مزلو

دنیا می تواند تنها. چیزهایی را به آدمی بدهد که آدمی. سزاوار آن است و شایستگی آن را دارد.

سخنان زیبای آبراهام مزلو

عاشق شدن. آشکارا با انجام وظایف آدمی یا انجام آنچه که خردمندانه یا منطقی است. دیگرگون است.

آهن ربا بودن

هنگامی که دو نفر یکدیگر را سراپا دوست می دارند. هر یک از این دو می داند که آهن ربا بودن و براده ی آهن بودن و هم زمان. هر دوی این ها بودن. چه دنیایی دارد.

زیباترین سرنوشت و بهترین گونه

بدیهی است زیباترین سرنوشت و بهترین گونه ی خوشبختی که می تواند برای هر انسانی رقم زده شود. این است که برای انجام کاری که با شور. عاشق انجام دادن آن است. دستمزدی دریافت کند.

عاشقانه

افرادی که پیشه ی خود را عاشقانه دوست می دارند. می خواهند با پیشه ی خود.

یکی و ترکیب شوند و آن را به صورت ویژگی ستودنی خویشتن دربیاورند. در این صورت. پیشه. خود. بخشی از خویشتن آنها می شود.

جملات زیبای آبراهام مزلو

یک پیشه می تواند ابزاری برای هدف های پنهان و سرکوب شده باشد. به همان سادگی که می تواند فی نفسه. خود هدف باشد.

جنبه های زندگی

یکی از مهم ترین جنبه های زندگی پس از مرگ و دوباره زنده شدن. این است که هر چیزی دارای ارزشی چندین برابر می شود.

تجربه کردن

تجربه کردن. تنها آغاز دانش به شمار می رود ؛ یعنی تجربه. ضروری است. ولی کافی نیست.

دگرگونی و تکامل

دگرگونی و تکامل. یعنی درست برگزیدن و تصمیم گرفتن ؛ که این خود به چم ( معنی) ارزش گذاری است.

مراحل کمال

برای افرادی که مراحل کمال را طی می کنند. قانون. بیشتر روشی است برای جستجوی برابری.

راستی. خوبی و غیره تا امنیت مالی. نیکویی. مقام. ارزش. حاکمیت. مردانگی و مانند آن.

آشتی با مرگ

اگر آدمی با مرگ آشتی کند. یا حتی اگر بداند که با مرگ. آسوده و باشکوه به ماورا خواهد پیوست. در آن صورت.

هر روز با روز دیگر. دیگرگون خواهد بود ؛ زیرا آن ذهنیتی که ما از مرگ داریم که کاسه ای زیر نیم کاسه است یعنی هراس از مرگ از بین خواهد رفت.

پشتوانه ی دانش

درست است که تایید یافته ها. پشتوانه ی دانش است. با وجود این.

اگر دانشمندان. خود را تنها کسانی بدانند که حق تایید یافته ها را دارند. دچار خطای بزرگی می شوند.

جملات قصار آبراهام مزلو

همیشه افراد پیشگام. آفریننده و کاوشگر. افرادی یکه و تنها هستند که به تنهایی با تضادهای درونی.

ترس ها و سپرهای دفاعی خود در برابر خودخواهی و غرور و حتی در برابر پارانویا = ( جنون بدبینی ) مبارزه می کنند.

چهره ی راستین

عشق. این توانایی را به آدمی می بخشد که چهره ی راستین خود را نشان دهد.

شکفته شود. سلاح های دفاعی خود را از دست بنهد و بگذارد نه تنها از نظر جسمی. که از نظر روانی و معنوی نیز به کلی برهنه شود.

مرموز هستیم

ما در روابط عادی خود با پیرامونیان. تا اندازه ای مرموز هستیم و نمی گذاریم شخص روبرو.

پی به خویشتن راستین ما ببرد. ولی در رابطه ی عاشقانه. نمی توانیم چهره ی راستین خود را پنهان کنیم.

دوست داشتن

هنگامی که آدمی. کسی یا چیزی را دوست داشته باشد. آن را رها می کند تا به حال خود باشد.

جامعه ی خوب و شخص خوب

بین جامعه ی خوب و شخص خوب. گونه ای پسخوراند وجود دارد. یعنی این دو به یکدیگر نیاز دارند و لازم و ملزوم یکدیگرند.

جملات فلسفی آبراهام مزلو

انسان سراسر بی ریشه ای که از سوی جامعه ی بی ریشه پشتیبانی می شود. شکست ناپذیر است.

امور درست

امور درست. چیزهایی نیستند که وجودشان بی فایده باشد. بلکه تا اندازه ای. شاخص های راهنمایی هستند که سبب هدایت شما می شوند.

آگاهی های ما

زمانی می دانیم چه باید بکنیم یا بسیار بهتر می دانیم چه باید کرد که آگاهی های ما بسنده باشد.

از بین بردن دشواری

آگاهی بسنده سبب از بین بردن دشواری می شود و بیشتر. در مراحل گزینش و تصمیم گیری.

در انجام دادن یا ندادن کاری از نظر اخلاقی و رعایت اصول اخلاقی. به ما کمک می کند.

کنار آمدن با دنیا

کنار آمدن با دنیای درونی خویشتن. به همان اندازه دارای اهمیت است که لمس واقعیت های اجتماعی.

بهترین راه درمان

بهترین راه درمان یا رفتار با کودکی که به اندازه ی کافی از محبت برخوردار نشده.

این است که او را بسیار دوست داشته باشیم و یکپارچه سرشار از عشق کنیم.

جملات قصار آبراهام مزلو

ارج نهادن. برای از بین بردن احساس بی ارزشی فرد. داروی بسیار کارآمدی است.

سخنان زیبای آبراهام مزلو

اگر دانسته می خواهید کمتر از آنچه هستید باشید.

پس بدانید که باقی زندگی تان را در اندوه ژرفی به سر خواهید برد و استعدادها و توانمندی های خود را نادیده خواهید گرفت.

بزرگترین مردمان

بزرگترین مردمان. تنها با حضورشان و با خویشتن راستین خود. خواسته یا ناخواسته سبب می شوند به کم ارزشی خود پی ببریم.

جملات زیبای آبراهام مزلو

اگر آدمی بتواند یاد بگیرد که چگونه بالاترین ارزش های دیگران را بی آلایش تر دوست بدارد.

شاید بتواند با ترس کمتری. این کیفیت ها را در خود نیز دوست داشته باشد.

ابتکار و آفریدن

آدمی باید برای ابتکار و آفریدن. از غرور آفرینش برخوردار باشد.

جملات زیبای آبراهام مزلو

آدمی نه تنها باید از استعدادهای خداگونه ی درونی خویشتن آگاهی داشته باشد. بلکه باید محدودیت های وجودی انسان را نیز بپذیرد.

شانه خالی کردن از مسئولیت

یک راه شانه خالی کردن از مسئولیت. تشویش و آشفتگی. به طور ساده این است که از آگاهی درباره ی راستی. شانه خالی کنیم.

افراد خودشکوفا

افراد خودشکوفا بدون استثنا درگیر اموری به جز مسائل شخصی خود و درگیر چیزی بیرون از خودشان هستند.

آنها خود را وقف کاری می کنند که برایشان بسیار ارزشمند است.

فرآیند رشد

اگر روزانه به جای برگزیدن ترس. فرآیند رشد را برگزینیم. به همان نسبت در جهت خودشکوفایی گام برداشته ایم.

بیشتر زمان ها

بسیاری از ما در بیشتر زمان ها. خودمان گوش فرا نمی دهیم.

بلکه به بانگ درون فکن مادر یا پدر یا بانگ نهاد و بانگ افرادی که توانمندند و به بانگ سنت ها گوش فرا می دهیم.

دوری کردن از بیان باورها

دوری کردن از بیان باورها و پیشداوری. بخشی از فرآیند پیشرونده ی شکوفا کردن آدمی است.

جملات زیبای آبراهام مزلو

هنگامی که آدمی. در موردی شک و تردید دارد. بهتر است به جای بیان باورهای نادرست. به راستی. به بیان دیدگاه خود بپردازد.

سخنان زیبای آبراهام مزلو

زمانی که آدمی. برای یافتن بیشتر پاسخ ها به درون خویشتن می نگرد.

به چم آن است که می خواهد مسئولیت بپذیرد و این کار. خود. گام بزرگی در جهت شکوفایی است.

جملات زیبای آبراهام مزلو

آدمی. هر بار که مسئولیتی بر دوش می گیرد. خویشتن او شکوفا می شود.

جملات زیبای آبراهام مزلو

آدمی نمی تواند دست به گزینش خردمندانه بزند. مگر اینکه جرات داشته باشد در دمادم زندگی به ندای درونی خود.

به خویشتن خود. گوش فرا دهد و خونسردانه بگوید: “نه. من چنین و چنان را دوست ندارم.

جملات زیبای آبراهام مزلو

ما باید به مردم بیاموزیم به ذوق و سلیقه ی خود گوش فرا دهند ؛ بیشتر مردم چنین نمی کنند.

بیان باورها به گونه ی درست

بیان باورها به گونه ی درست. دربرگیرنده ی این است که جرات کنیم با دیگران دیگرگون بوده و مورد مهر و دوستی نباشیم.

روانکاوی

اگر جستارهای روانکاوی هیچ چیز هم به ما نیاموخته باشد.

دست کم این را به ما آموخته است که سرکوب کردن امیال خویشتن.

روش خوبی برای از بین بردن دشواری ها نیست.

سخنان و جملات زیبای آبراهام مزلو

منبع : magazine.a222.org

همچنین بخوانید : جملات زیبای زیگموند فروید

برچسب ها :

همچنین ببینید

نامه آبراهام لینکلن به معلم پسرش

نامه آبراهام لینکلن به معلم پسرش

نامه آبراهام لینکلن به معلم پسرش نامه آبراهام لینکلن به معلم پسرش . آبراهام لینکلن …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.