جملات زیبا درباره آموزش از بزرگان جهان

جملات آموزش

جملات زیبا درباره آموزش از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره آموزش

آموزش فرایند آسان سازی یادگیری یا فراگیری دانشمهارت هاارزش هاباورها و عرف ها ست
روش های آموزش دربرگیرنده قصه گوییگفتگوتدریسپرورش و پژوهش هدایت شده است.

جملات زیبا درباره آموزش

قویا معتقدم که خود-آموزی تنها نوع آموزش موجود است. : آیزاک آسیموف

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آموزش آن چیزی است که فرد پس از فراموشی آنچه در مدرسه آموخته. به یاد می آورد. : آلبرت اینشتین

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هنر والای آموزگاری این است که خرسندی از بیان خلاق و دانش را بیدار کند. : آلبرت اینشتین

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من به این موضوع اعتقاد راسخ دارم که تنها یک راه برای خلاصی از شر سرمایه داری وجود دارد:

برقراری اقصاد سوسیالیستی به یاری آموزش و پرورشی درخور تحقق اهداف سوسیالیستی

در چنین ساختاری ابزار تولید وفرآورده های آن. به کل جامعه تعلق داشته و مصرف آن نیز طبق برنامه خواهد بود. : آلبرت اینشتین

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به دنیا نیامدن بهتر از تعلیم نیافتن و نادان ماندن است زیرا جهالت ریشه همه بدبختی هاست. : افلاطون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زن و فرزندان خود را از تحصیل دانش و کسب پرورش باز مدار تا غم و اندوه بر تو راه نیابد و در آینده پشیمان نگردی. : آذرآباد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

افرادی که بزرگ ترین خدمت را به علم و فرهنگ نموده اند. نویسندگان و محققانی بوده اند که در انزوا می زیسته اند

و هرگز در مباحثات دانشگاهی شرکت نکرده و حقایق صد در صد اثبات نشده را در آکادمی ها ابراز نداشته اند ولتر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر مادر نباشد. جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد. روح انسان پرورش نمی یابد. : پلوتارخ

جملات زیبا درباره آموزش

اولین قوه عاقله ترقی و تعالی مملکت. مدرسه است : بیسمارک

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اندازه واقعی آمــوزش یافتگی تو. آن چیزی نیست که می دانی. بلکه این است که چطور دانسته هایت را با دیگران سهیم شوی. : کنت نربرن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اصولی ترین و بنیادی ترین درس ها برای هر کودکی که امروز وارد کلاس اول دبستان می شود

جدای از این که باید زبان مادری را آمــوزش ببیند آمــوزش محیط زیست است

و این که چطور با زمین و هستی تعامل برقرار کند مهم است

زندگی همه افراد پیامد و تابعی از آمــوزش است تا آمــوزش . درست و اصولی نشود زندگی افراد درست نخواهد شد

بنابراین می توان نتیجه گرفت که آمــوزش مهم ترین رکن است. : محمدهادی محمدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

امید اصلی یک ملت در آموزش شایسته جوانانش جای دارد. : دسیدریوس اراسموس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آموزش گذرنامه آینده است. فردایی که وابسته به آنانی است که امروز برای آن آماده می شوند. : مالکوم ایکس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر کسی آموزش را نادیده بگیرد. تا پایان زندگی اش لنگ گام برمی دارد : ارسطو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آمــوزش و پرورش ابزاری برای بهبود زندگی دیگران و برای بر جای گذاشتن اثری روی جامعه ات و جهان بهتر از آنچه ساخته ای است. : ماریان ایدلمان

جملات زیبا درباره آموزش

زنی که گوهر تعلیم و تربیت نخرید ✴ فروخت گوهر عمر عزیز را ارزان. : پروین اعتصامی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در تعلیم و تربیب

سه گونه بود رواج عقیده در عالم ✴ که مرد از آن سه سری جست و پیروان اندوخت

یکی به زور که تا مردمانش بپذیرند ✴ بشت مردم و بنیاد کند و خانه بسوخت

دو دیگر آنکه عقیدت به سیم و زر بخرند ✴ بدان کسی که عقیدت به سیم و زر بفروخت

سه دیگر آنکه به تعلیم و تربیت پرداخت ✴ چراغ علم به تعلیم و تربیت افروخت

چو رفت زور و زر آن هر دو نیز باز ببست ✴ بماند آنچه به تعلیم و تعلیم آموخت : محمد هاشم افسر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

… سزد که رنج بری از برای گنج روان عبدالحمید بدیع الزمان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در طبیعت و اخلاق انسان هیچ ضعف و انحرافی نیست که با تعلیم مناسب اصلاح نشود فرانسیس بیکن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آموزش واقعی باید منجر به فردی گردد که روی دانستن پافشاری می کند. : ازرا پاوند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

با اندیشه آشفته دانش آموختن. در گردباد آتش افروختن است. : رومارسس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بزرگ ترین عوامل نیرومندی یک ملت تعلیم و تربیت ونتایج اخلاقی و اجتماعی آن است. : گوستاو لوبون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آموزش واقعی باید منجر به فردی گردد که روی دانستن پافشاری می کند. : ازرا پاوند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نه تنها کسب دانش. بلکه تکرار نیز. مادر تعلیم و تربیت است. : ژان پل

جملات زیبا درباره آموزش

هر حکایت دلنشینی و هر شعر زیبایی. سرشار از آمــوزش است. : ژان پل

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر مردم آموزش نیابند. به آسانی می توان آنان را فریفت : پله

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آموزگار واقعی کسی است که آنچه در یک روز یادمی گیرد. بیش از آن به دیگران بیاموزد : هیپولیت تن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کمونیست ها باید در آموزش نیز سرمشق دیگران قرار گیرند:

آن ها باید در آن واحد هم آموزگار. و هم شاگرد توده ها باشند : مائو تسه دون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اندازه واقعی آموزش یافتگی تو. آن چیزی نیست که می دانی. بلکه این است که چطور دانسته هایت را با دیگران سهیم شوی. : کنت نربرن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در دسترس بودن دانش. تنها ویژگی بزرگ دموکراسی آمریکاست ؛

چیزی که شهروندان آن را نیرو می بخشد و آزاد می سازد

در آمریکا در پی فراگیری هر چه که باشی. همیشه فردی برای آمــوزش آن وجود دارد. : چارلز آر. جانسون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یادگیری هیچ گاه ذهن را خسته نمی کند. : لئوناردو داوینچی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آمــوزش و پرورش فقط انباشتن با سختی حقایق و سندها و سلطنت هاست.

و نه صرفا آماده گشتن ضروروی فرد برای کسب معاش خود در جهان.

بلکه آمــوزش عبارت است از جابجایی میراث معنوی. اخلاقی

فنی و زیباشناسی ما به گسترده ترین شکل در میان بیشترین افراد ممکن

با هدف گسترش شناخت بشر از زندگی. سلطه بر آن. پیرایش آن و بهره وری از آن. : ویل دورانت

جملات زیبا درباره آموزش

آموزش رسمی برایت معیشتی می سازد. خودآموختگی ثروت می سازد. : جیم ران

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بهترین معلومات ما آنهایی هستند که خود بشخصه فراگرفته ایم. : رومارسس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اساس آموزش ساختن ماشین نیست. بلکه ساختن انسان است. : پل ژانه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

جور استاد به ز مهر پدر : سعدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آموزش یک حق بشری همراه نیروی پهناور دگرگون شوندگی است

بر بنیاد آن. سنگ بنای آزادی. دموکراسی و توسعه انسانی پایدار آرمیده است. : کوفی عنان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دانش همانند دانه در خاک. به طور بالقوه در نهاد آدمی وجود دارد. با آموزش. این قوه به فعل درمی آید. : ابوحامد غزالی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هدف آموزش جایگزین کردن یک ذهن تهی با ذهنی باز است. : مالکوم فوربس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هرکه از آموختن بازماند. پیر است ؛ چه در بیست سالگی چه هشتادسالگی

هر که به آموختن بپردازد جوان می ماند. بزرگترین چیز در زندگی این است که ذهن خود را جوان نگه دارید. : هنری فورد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هیچ پایانی برای آموختن نیست. اینکه کتابی بخوانی. آزمونی بگذرانی. تحصیلات را پایان ببری ؛ نیست

سراسر زندگی از لحظه ای که زاده می شوی تا لحظه ای که می میری. روند یادگیری است. : جیدو کریشنامورتی

جملات زیبا درباره آموزش

آموزش. پشتگرمی می پرورد. پشتگرمی. امید می کارد. امید. صلح بار می آورد. : کنفوسیوس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

معلومات کهنه را به کار بردن و از روی آن معلومات تازه ای به دست آوردن از اصول عمده آموزش است

هرکه این کار را انجام دهد او را می توان آموزگار نامید. : کنفوسیوس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسب فضیلت وظیفه اساسی هر آدمی است. در این وظیفه دانشجو می تواند

و حق دارد که از آموزگار خود هم جلوتر رود و زودتر به مقصد برسد. : کنفوسیوس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آموزگار و دانش آموز باید زندگی خود را نمونه و نشانه درخشان از آنچه می آموزند قرار دهند

و گرنه مانند کسانی اند که راهی را شناخته اند ولی از آن راه نمی روند

و یا مانند بیمارانی می باشند که داروی شفابخش را از طبیب گرفته اند ولی آنرا نمی خورند. : کنفوسیوس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من یک بار در تمام روز چیزی نخوردم و در تمام شب نخوابیدم

تا بتوانم مسئله ای را خود حل کنم اما نتیجه نبخشید. از این رو فهمیدم که بهتر است که آنچه را نمی دانم بپرسم. : کنفوسیوس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

موضوع تحصیل را همیشه بی پایان بدان و از کوشش باز نمان. : کنفوسیوس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مایلم نسیم فرهنگ تمام کشورها آزادانه در اطراف خانه ام بوزد. ولی اجازه نمی دهم که بر اثر وزش چنین نسیمی از پای کنده شود. : ماهاتما گاندی

جملات زیبا درباره آموزش

آمــوزش واقعی کودک آن است که بهترین ویژگی های او را بیرون بکشد و نمایان سازد

برای این هدف. آیا چه کتابی بهتر از کتاب انسانیت ممکن است وجود داشته باشد ؟ : ماهاتما گاندی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مشکل مدارک دانشگاهی به ویژه آن هایی که بیشتر جذاب اند

این است که مدرک داران به دام این اندیشه می توان بیافتند که مردمی که مدرک ندارند. هیچ چیز نمی دانند. : روبرت گن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آموزش. نیرومندترین سلاحی است که می توان با آن جهان را دگرگون کرد. : نلسون ماندلا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر آمــوزش به طور رسمی باشد. افراد بعد از پایان دانشگاه فقط در جست وجوی مدرک خواهند بود

و مدرک گرایی پلی برای افراد با تلاش و شیوه درست زیستن نخواهد بود.

زندگی همه افراد پیامد و تابعی از آمــوزش است تا آمــوزش .

درست و اصولی نشود زندگی افراد درست نخواهد شد. آمــوزش مهم ترین رکن است. : محمدهادی محمدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آدمی شاگردی است که درد و اندوه. او را آموزش دهد و هیچ کس بدون احساس این آموزگار. قادر به شناسائی خود نیست. : آلفرد دو موسه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آرزوی بزرگی را که در قلب خود می پروراندیم و در پی تحقق آن روزشماری می کردیم.

آموزش بود که سعادت جاودانه در پی داشت

ما نمی خواستیم که دیو بی سوادی در کلیساها بجای ماند و کشیشان ما در تاریکی نادانی به سر برند. : سردر دانشگاه هاروارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر آموزشگاهی را که باز کنید در زندانی را بسته اید : ویکتور هوگو

جملات زیبا درباره آموزش

هرکس را می بینم از یک حیث بر من برتری دارد. از این جهت است که من از هرکس پندی می گیرم و چیزی می آموزم : رالف والدو امرسن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هرکس که آموزش روزگار او را نرم و دانا نکند. هیچ دانا را در آموزش او رنج نباید بردن که رنج او ضایع است : قابوس نامه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هرکه جور آموزگار نبیند. به جفای روزگار گرفتار آید : ناشناس/span>

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هرگاه به مدرسه قدم می گذارم. با مشاهده چهره های کثیف و تکیده. موهای ژولیده

و برق چشمان این کودکان فقیر. دستخوش ناآرامی و انزجار می شوم و همان حالتی به من دست می دهد که بارها از دیدن شراب خواران مست

بر من مستولی شده است. ای خدای بزرگ! چگونه می توانم آنها را نجات دهم ؟ نمی دانم به کدامین یک کمک کنم

من آمــوزش و پرورش را فقط برای توده ها می خواهم و نه کسی دیگر

مگر بتوانم پوشکین ها و لومونسف های آینده را از غرق شدن رهائی بخشم. : لئو تولستوی

جملات زیبا درباره آموزش

هدف بزرگ آموزش و پرورش باید تربیت قوای دماغی باشد نه انباشتن مغز با معلومات و اندوخته های دیگر. : تیرون ادواردز

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هرجا که بشر را دوست بدارند. فرهنگ را هم دوست خواهند داشت. : سقراط

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هرکه از آموختن بازماند. پیر است ؛ چه در بیست سالگی چه هشتادسالگی

هرکه به آموختن بپردازد جوان می ماند

بزرگترین چیز در زندگی این است که ذهن خود را جوان نگه دارید. : هنری فورد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

جملات زیبا درباره آموزش

همچنین بخوانید : جملات زیبا درباره اخلاق

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات ناب و کوتاه درباره زیبایی از بزرگان جهان

جملات ناب و کوتاه درباره زیبایی از بزرگان جهان

سخنان و جملات زیبایی سخنان و جملات ناب درباره زیبایی از بزرگان جهان زیبایــی از …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. سلام خسته نباشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.