سخنان و جملات زیبای ابوالفضل بیهقی

جملات ابوالفضل بیهقی

سخنان و جملات زیبای ابوالفضل بیهقی – ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی تاریخ نگار معروف

و نویسنده کتاب معروف تاریخ بیهقی

سخنان و جملات زیبای ابوالفضل بیهقی

غرض من آن است که تاریخ پایه ای بنویسم و بنائی بزرگ افراشته گردانم چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هیچ چیز نیست که به خواندن نیرزد که آخر هیچ حکایت از نکته ای که به کار آید. خالی نباشد.

سخنان و جملات ابوالفضل بیهقی

چنان دان که مردم را. به دل. مردم خوانند ؛ و دل. از بشنودن و دیدن. قوی و ضعیف گردد ؛ که تا بد و نیک نبیند و نشنود. شادی و غم نداند اندر این جهان.

جملات زیبای ابوالفضل بیهقی

خبر و سخنی را که با خرد سازوار نباشد. استوار مدار و باور نکن.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر کس که خرد او قوی تر. زبان ها در ستایش او گشاده تر! و هرکه خرد وی اندک تر. او به چشم مردمان سبک تر!.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در دیگر تواریخ چنین طول و عرض نیست که احوال را آسان تر گرفته اند و شمه ای بیش یاد نکرده اند اما چون من این کار را پیش گرفتم می خواهم که داد این تاریخ را به تمامی بدهم و گرد زوایا و خبایا برگردم تا هیچ از احوال پوشیده نماند.

جملات قصار ابوالفضل بیهقی

و بیشتر مردم عامه آنند که باطل ممتنع را دوست تر دارند:چون اخبار دیو و پری و غول بیابان و کوه و دریا که احمقی هنگامه سازد و گروهی همچو گرد آیند و وی گوید: در فلان دریا جزیره ای دیدم و ۵۰۰ تن جایی فرود آمدیم در آن جزیره ؛ و نان پختیم و دیگ ها نهادیم. چون آتش تیز شد و تبش بدان زمین رسید. از جای برفت. نگاه کردیم ماهی بود! و به فلان کوه. چنین و چنین چیزها دیدیم. و پیرزنی جادو. مردی را خر کرد و باز پیرزنی دیگر جادو. گوش او را به روغنی بیندود تا مردم گشت! و آنچه بدین ماند از خرافات که خواب آرد نادانان را چون شب برایشان خوانند. و آن کسان که سخن راست خواهند تا باور دارند. ایشان را از دانایان شمارند . و سخت اندک است عدد ایشان. نیکو فراستانندو سخت زشت را بیندازند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگرچه این اقاصیص از تاریخ دور است چه در تواریخ چنان می خوانند که فلان پادشاه فلان سالار را به فلان جنگ فرستاد و فلان روز جنگ یا صلح کردند و این آن را بزد و برین بگذشتند اما من آنچه واجب است بجای آرم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

که کتاب. خاصه تاریخ به چنین چیزها خوش باشد که از سخن. سخن می شکافد تا خوانندگان را نشاط افزاید و خواندن زیادت گردد.

سخنان و جملات ابوالفضل بیهقی

اما ملوک هرچه خواهند بگویند و با ایشان حجت گفتن روی ندارد.

جملات حکیمانه ابوالفضل بیهقی

پادشاهان بزرگ آن فرمایند که ایشان را خوشتر آید.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از گفتار باز توان ایستاد و از نبشته باز نتوان ایستاد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به مرو گرفتیم هم به مرو از دست رفت.

سخنان و جملات ابوالفضل بیهقی

بی وزیر کار راست نیاید.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آدمی معصوم نتواند بود.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از حدیث حدیث شکافد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

با قضای آمده بر نتوان آمد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پدر خواست و خدا نخواست.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پشیمانی در دام چه سود.

جملات ارزشمند ابوالفضل بیهقی

تا جان در تن است امید صد راحت و فرج.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تا سر به جای است خلل ها را دریافت باشد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

جان باید که بماند مال آید و شود.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چاکر بی نوا نباید.

سخنان و جملات ابوالفضل بیهقی

چاکر پیشه را پیرایه بزرگ تر راستی است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چون دوست زشت کند چه چاره از بازگفتن.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چون آسان گرفته آید آسان گردد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چون دشمن از خانه خیزد با بیگانه جنگ بالا گیرد.

سخنان و جملات ابوالفضل بیهقی

حق همیشه حق باشد و باطل باطل.

جملات کوتاه ابوالفضل بیهقی

حکمای بزرگ تر که در قدیم بوده اند چنین گفته اند که ذات خویش را بدان که چون ذات خویش بدانستی چیزها را دریافتی.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خدایگانا چون جامه است شعر نکو * که تا ابد نشود پود او جدا از تار

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خردمند آنست که در قناعت زند که برهنه آمده است و برهنه خواهد گذشت.

سخنان و جملات ابوالفضل بیهقی

خودکرده را درمان نیست.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خون ریختن کار بازی نیست.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دشمن دوست چون تواند بود.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دشمن هرگز دوست نگردد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دو تن نه چون یک تن باشد.

سخنان و جملات ابوالفضل بیهقی

دو تیغ به هم در یک نیام نتوان نهاد که نگنجد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دولت افتان و خیزان باید که پایدار باشد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دولت افتان و خیزان بهتر باشد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دیگ با همبازان بسیار به جوش نیاید.

جملات آموزنده ابوالفضل بیهقی

رعیت را با جنگ چکار باشد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

رعیت را نرسد دست با لشکری برآوردن.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

روباهان را زهره نباشد از شیر خشم آلود که صید گوزنان نمایند.

سخنان و جملات ابوالفضل بیهقی

سخن حق و نصیحت تلخ باشد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سخن راست و درشت حق باشد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سخنی که ناخوش خواهد آمد ناگفته به.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کار امروز به فردا افکندن از کاهلی تن است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کان نیاورد در و دریا سیم.

سخنان و جملات ابوالفضل بیهقی

گفت زندگانی خداوند دراز باد اعمال غزنی دریایی است که غور و عمق آن پیدا نیست.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مردمان این جهان اسیر زر و سیم باشند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نگر تا کار امروز به فردا نیفکنی که هر روزی که می آید کار خویش می آورد.

سخنان و جملات زیبای ابوالفضل بیهقی

پس اسکندر مردی بوده است با طول و عرض و بانگ و برق و صاعقه. چنان که در بهار و تابستان ابر باشد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به مرو گرفتیم هم به مرو از دست رفت.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

و گذشته شدن این جهان. نادیده قصه ای است.

سخنان و جملات ابوالفضل بیهقی

چون دوست زشت کند چه چاره از بازگفتن! ؟

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چنین حکایات از آن آرم. هر چند در تصنیف سخن دراز می شود. که از این حکایات فایده ها به حاصل شود تا دانسته آید .

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

گنجشک را آشیانه باز طلب کردن محال است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سخنی نرانم تا خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را.

سخنان و جملات زیبای ابوالفضل بیهقی

همچنین بخوانید : جملات ابو علی سینا
همچنین بخوانید : جملات الهی قمشه ای

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای فرانسوا موریاک

سخنان و جملات زیبای فرانسوا موریاک

جملات فرانسوا موریاک سخنان و جملات زیبای فرانسوا موریاک روزنامه نگار. نویسنده و شاعر فرانسوی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.