خانه / جملات زیبا فلسفی و قصار سقراط

جملات زیبا فلسفی و قصار سقراط

جملات زیبا فلسفی و آموزنده سقــــراط

جملات زیبای سقــــراط فیلسوف بزرگ یونانی اهل آتن

و از تأثیرگذارترین افراد بر فلسفه اسلامی و فلسفه غرب

جملات زیبای سقــــراط

جملات فلسفی و آموزنده سقــــراط

دانش پاک در دلهای ناپاک قرار نمی گیرد

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

تنها خوبی موجود در جهان ، شناخت و دانش

و تنها شر و زشتی ، نادانی است

جملات سقــــراط

تا زمانی که انسان زنده است ، فهم این نکته برای او دشوار است

که برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد

سخنان سقــــراط

من تا آنجا که می توان ، حق شناسی می کنم ، ولی چون پول ندارم

جز ستایش ، کاری از دستم برنمی آید

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

تنها یک خیر وجود دارد که نام آن ، دانش است

و تنها یک شر وجود دارد که نام آن ، نادانی است

جملات فلسفی سقــــراط

از مرگ نترسید که تلخی آن ، از ترس از آن است

سخنان و جملات حکیمانه سقــــراط

شیرین ترین مرگ ها از آنِ کسانی است که کارهای بزگ

از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است

جملات زیبای سقــــراط

هیچ کس نمی داند ، شاید مرگی که از او چون دشمنی سخت

و زیانکار می گریزند ، براستی ، ره آوردی بزرگ است

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

گریز از مرگ ، دشوار نیست ، گریز از بدی دشوار است

زیرا بدی تندتر از مرگ می رود

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان باشند

نه آنکه دوستان از او بهراسند

سخنان و جملات قصار سقــــراط

لازمه قضاوت ، شکیبایی به هنگام شنیدن ، اندیشیدن به هنگام گفتن

بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

مردی نیک بخت است که از هر کار نادرستی

که از او سر بزند ، تجربه ای تازه به دست آورد

جملات آموزنده سقــــراط

در لذتی که آمیخته به فساد است ، خوشحال نباشید

و به این فکر کنید که لذت نمی ماند و فساد می ماند

جملات حکیمانه سقــــراط

مرگ ترس ندارد ، زیرا خوابی آرام است که خیالات آشفته در آن وجود ندارد

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

فردی که در امری بزرگ جان می سپارد

مثل کسی است که تازه زخم برداشته و در گرمی گیر و دار

جراحت خویشتن را احساس نمی کند

پس کسانی که همت خود را وقف راه خیر می کنند از زحمت و آزار مرگ به دورند

و شیرین ترین مرگها متعلق به کسانی است که کارهای بزرگ

از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده است

جملات قصار سقــــراط

ابله ترین دوستان ما خطرناک ترین دشمنان هستند

جملات قصار سقــــراط

آن انسانی عاقل تر است که می داند عقلش کمتر است

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

آنقدر بر مال دنیا حریص مباش که

از مفقود شد نش اندوهناک شوی

جملات حکیمانه سقــــراط

اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند

بهتر از آنست که سخن بگویی و خاموشت کنند

جملات فلسفی سقــــراط

ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی

و به نیکان ملحق گردی

جملات قصار سقــــراط

دم را غنیمت شمارید تا همیشه سعادتمند باشید

سخنان و جملات قصار سقــــراط

سعادتمند کسی است که از هر خطایی که از او سر بزند

تجربه جدید بدست آورد

جملات زیبای سقــــراط

فراوانی گفتار بیهوده ، نشانه قطعی از ضعف شخصیت گوینده است

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

بهترین مهمان کسی است که کم بیایید و زود برود

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

اگر می خواهی هستی را بشناسی خود را بشناس

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

بکوش که نسبت به مردم بدبین نشوی

زیرا صاحب سؤ ظن را جزء زحمت ابدی

و کسالت روحی بهره ای نباشد

سخنان حکیمانه سقــــراط

با عاقل مشورت کن ، چون فکر او به دور از هوای

نفسانی است و با نادان مشورت مکن

زیرا که او تابع هوای نفس باشد

مشورت مکن با آن که محاط زمان است

بلکه مشورت کن با آن که محیط به زمان باشد

جملات فلسفی سقــــراط

با پدر و مادرت چنان رفتار کن که از فرزندان خود توقع داری

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

جامعه زمانی حکمت و سعادت می یابد که مطالعه

کار روزانه اش باشد

جملات قصار سقــــراط

زندگی کوتاه است و فانی ، اما هنر طولانی و ماندگار

سخنان و جملات حکیمانه سقــــراط

یک زندگی مطالعه نشده ، ارزش زیستن ندارد

جملات فلسفی سقــــراط

ممکن است مقداری زهر در کوزه ای ریخت و آن

کوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد

ولی چیزی را که در ذهنتان جای دارد ، خوب یا بد

بر شما فرمانروایی خواهد کرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت

جملات زیبای سقــــراط

خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست

سخنان و جملات اموزنده سقــــراط

داروی خشم ، خاموشی است

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

اندیشیدن به سرانجام هر کار باعث رستگاری است

نکات فلسفی و آموزنده سقــــراط

خدمت خود را بی آنکه برای پاداش باشد به مردم عرضه کنید

و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست

و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست

جملات فلسفی سقــــراط

خدمت خود را بی آنکه در ازای پاداش باشد به مردم عرضه کنید

و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید

سخنان زیبای سقــــراط

با پدر و مادر خود چنان رفتار کن که از اولاد خود توقع داری

سخنان و جملات حکیمانه سقــــراط

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست

سخنان و جملات قصار سقــــراط

من جزء یک چیز ، چیزی نمی دانم

و آن این است که هیچ نمی دانم

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

هیچ کس از قلب شما نزدیکتر به خودتان نیست

بنابراین از کسانی که قلب پاک شما ایشان را

به خو د نمی پذیرد اجتناب نمایید

جملات قصار سقــــراط

برای دوست خود یک دفعه تمام محبت خود را ظاهر نکن

زیرا هروقت اندک تغییری مشاهده کرد تورا دشمن خود می داند

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

پیش تمام دشمنان به نزدیک ترین دشمن خود

که زبان است ، توجه داشته باش

سخنان و جملات اموزنده سقــــراط

دلبستگی انسان به زندگی نیست ، به خوبی آن است

سخنان و جملات حکیمانه سقــــراط

زیبایی بدون عفت و فضیلت چون گلی خوش رنگ ولی بی عطر است

سخنان و جملات اموزنده سقــــراط

داروی خشم خاموشی است

جملات فلسفی سقــــراط

لازمه قضاوت ، شکیبایی به هنگام شنیدن

تأمل به هنگام گفتن

بصیرت به هنگام رسیدگی و بی طرفی به هنگام قضاوت است

جملات فلسفی سقــــراط

از مرگ نترسید زیرا تلخی آن از ترس از آن است

جملات حکیمانه سقــــراط

دنیا به آتش افروخته ماند که چون زیاده طلب کنی

سوخته می شوی و چون به قدر حاجت برگیری

با فروغ آن راه را از چاه بازشناسی

سخنان و جملات قصار سقــــراط

اثر حکمت آنگاه در شخص حکیم پدیدار شود

که خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد

جملات حکیمانه سقــــراط

نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت ، پاک کردن حافظه ی آن است

جملات فلسفی سقــــراط

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش که برای از دست دادنش اندوهناک شوی

جملات فلسفی سقــــراط

انتقام ، دلیل سبکی عقل و پستی روح است

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

ازدواج کنید؛ به هر وسیله ای که می توانید

اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید

فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است

جملات فلسفی سقــــراط

ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیکان بپیوندی

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

آن انسانی عاقل تر است که می داند عقلش کمتر است

جملات زیبای سقــــراط

باید بخوری تا زنده باشی ، نه آنکه زنده باشی تا بخوری

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم

فقط می توانم وادارشان کنم که بیندیشند

سخنان آموزنده سقــــراط

زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

دانش حقیقی این است که همه بدانیم که نادانیم

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

آنگونه باش که می خواهی به نظر برسی

جملات فلسفی سقــــراط

من داناترین انسان ها هستم ، زیرا یک چیز می دانم که دیگران نمی دانند

و آن این که هیچ چیز نمی دانم

سخنان و جملات حکیمانه سقــــراط

در دوستی درنگ کن ، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

تفاوت انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و هوس ها است

سخنان و جملات فلسفی سقــــراط

ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است

جملات فلسفی سقــــراط

ای مردم آتن ، چه مرا بی گناه شمارید و آزاد کنید و چه نکنید

من هرگز از راه خویش باز نمی گردم حتی اگر صدبار کشته شوم

جملات زیبای سقــــراط

هرجا که بشر را دوست بدارند ، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت

جملات زیبای سقــــراط

روح درونی خود را زیبا کنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

شیرینی یک بار پیروزی به تلخی صدبار شکست می ارزد

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

هرکسی که بداند که نداند از همه داناتر است

یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم

هر که بداند درست چیست ، دست به نادرست نمی زند

جملات کوتاه سقــــراط

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است

جملات زیبای سقــــراط

مرد عاقل کسی است که کم گوید و زیاد شنود

سخنان و جملات قصار سقــــراط

من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم

آن را کشف کنم و کسب دانش نمایم

جملات زیبای سقــــراط

هیچ کس حق ندارد راضی شود که در گمراهی

و نادانی بماند و نیز کسی نباید حقیقت را پنهان کند

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

من دانش و هنری ندارم

تنها هنر من این است که مانند مادرم فن قابلگی می دانم

با این تفاوت که مادرم زنها را در وضع حمل مدد می کرد و من

عقلها و ذهنها را مدد می کنم که زاینده شوند

یعنی علمی که در نهاد ایشان هست پیدا شود و به آن آگاه گردند

سخنان و جملات اموزنده سقــــراط

هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگوتر نیست

بنابراین از کسانی که قلب پاک شما ایشان را به خود نمی پذیرد

دوری کنید

جملات فلسفی سقــــراط

مردم هر کدام آرزویی دارند؛ یکی مال می خواهد ، یکی جمال و دیگری افتخار

ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

پیش تمام دشمنان به نزدیکترین دشمن خود که زبان است توجه داشته باش

سخنان و جملات اموزنده سقــــراط

ابله ترین دوستان ما خطرناکترین دشمنان هستند

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند

بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند

جملات زیبا فلسفی و قصار سقراط

هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگو تر نیست

بنابراین از کسانی که قلب پاک شما آنان را به خود نمی پذیرد ، دوری کنید

جملات فلسفی سقــــراط

من جز یک چیز ، چیز دیگری نمی دانم و آن این است که هیچ نمی دانم

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

هرگاه تمام بلاها و سختی های بشر را در یک جا جمع کنند

و در میان مردم تقسیم نمایند

بدبخت ترین مردم چون سهم خود را ببینند

از سهم نخستین خویش راضی شده ، لب از شکایت می بندند

سخنان و جملات زیبای سقــــراط

جملات و سخنان سقراط

برچسب ها : , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 11 =