دارن‌ یه‌ بُرجی‌ می سازن‌ با ده‌ هزار تا پنجره‌

دارن‌ یه‌ بُرجی‌ می سازن‌ با ده‌ هزار تا پنجره‌ می گن‌ که‌ قدِ برجشون‌ از آسمون‌ بُلند تره‌ برای‌ ساختنش‌ هزار هزار درخت‌ُ سر زدن‌ پرنده های‌ بی درخت‌ از این‌ حوالی‌ پَرزدن‌ می …

ادامه نوشته »